Səadət Şıxıyeva: "Ədəbi dilimizlə bağlı bənzər təhdid və təhlükəli məqamlar bu gün də var" 

11:43 / 03.02.2021
Baxılıb: 6182

“ilkxəbər”in bugünkü qonağı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA akad. Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun aparıcı elmi işçisi  Səadət Şıxıyevadır. Onunla ədəbi dilmizin indiki vəziyyəti, qloballaşma şəraitində ədəbi dilimiz üçün təhdidlər, o cümlədən küçə və prospektlərimizin “əcnəbiləşməsi” barədə danışdıq.

-Əslində ədəbi dilimizin xarici dillərlə çevrələnmiş bir mühitdə mövcudiyyəti, qarşılıqlı alış-veriş münasibətində olması yeni hal deyil. Tarixi boyunca Azərbaycan türkcəsi çeşidli əcnəbi dillərin müxtəlif şəkilli təsirinə məruz qalıb. Bədii mətnlərimiz bu dediklərimin inkarolunmaz şahidləridir. Hər zaman türk dilləri içərisində fonetik və leksik zənginliyi ilə seçilən dilimiz hazırkı dövrdə daha bir sınaq qarşısındadır. Bunu ədəbi dilimizin çağdaş mətnlərdəki durumu, onun danışıq dilindəki təzahür şəkilləri, o cümlədən Bakının küçələrini “bəzəyən” “quş dili”ndəki adlar da göstərir. Buna görə də deyə bilərik ki, ədəbi dilimizlə bağlı artıq həyəcan təbili çalmağın zamanı nəinki gəlib, hətta ötməkdədir... Bakıda müəssisə, obyekt və s.-nin müxtəlif əcnəbi dillərdə adlandırılması, yəni təkcə yaddillilik deyil, öz dilimizdə olanların bəziləri də narahatlıq doğurur. Çünki ad seçimi çox zaman ədəbi dil normalarına riayət olunmadan edilir. Bəzən hətta gülüş və ya təəccüb doğuran jarqon tipli ifadələr (“Avtoş dönər”, “Əjdaha dönər” və s.), bəzən imla səhvi ilə yazılmış lövhələr eyni problemin “astar tərəfidir”, digər yönümüdür. Biz əcnəbi sözlərin istifadəsinə aludəliyə etiraz edərək, öz dilimizdə yazıların ön plana çəkilməsini arzulayırıq. Bu haqlı bir tələbdir. Amma şəhərimizdə əcnəbi adların yerini bu dəfə də naşı və kalka tipli adların almayacağına kim zəmanət verə bilər? Bu mənada ad seçimi prosesi mütləq nəzarətə götürülməli, bunun ədəbi dilimizin durumunun  göstəricisi və ona hörmətimizin təzahürü olduğu, şəhər mədəniyyətimizin, özümüzün milli kimliyimizin təqdim yolu və şəkli olduğu unudulmamalıdır.

Ədəbi dildə son vaxtlar aludəliklə ingiliscə və Türkiyə türkcəsindən əxzetmələr çoxsaylılığı ilə seçilir. İngiliscədən alınmalar ya eynilə, ya təhrif olunmuş və ya kalka şəklində dilimizə daxil olur. Türkiyə türkcəsindən təqlidi yolla alınmalar daha çoxluq təşkil edir. Bu alınmalarda da bir pərakəndəlik, kortəbiilik müşahidə olunur. Nisbətən sadə biçimli, tələffüzə yatımlı sözlərin yerinə daha mürəkkəb və tələffüzü nisbətən çətin ifadələrə meylilik artır, məsələn, “təəssüf”ün “maaləsəf”lə əvəzlənməsi kimi. Bu ifadəni doğru deyib yazana da az rast gəldim, əfsus ki... Bəzən   türkcədən ifadələr alınarkən osmanlıcanın sözlüyündən istifadə olunur və onun ərəbcə olduğunun fərqinə varılmır. Nəticədə alınanın türk deyil, ərəb mənşəli ifadə olması, onun bəzən türkcə və ya ərəbcənin dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmış sözünün yerini almasına diqqət yetirilmir. Məsələn, “qatılmaq”, “düyün”, “şiddət”, “zor” və s. kimi sözlər Azərbaycan və Türkiyə türkcəsində fərqli anlam yükünə malikdir. Son vaxtlar “toy”u “düyün”, “eşitmə”ni “duymaq”, “fəxr etmə”ni “qürur  duymaq”, “ciddi qəbul etmə”ni “ciddiyə almaq”la əvəz etməyə də az rast gəlinmir. Halbuki ilk iki nümunədə kəlmələrin hər biri türkcədir, son ifadələr isə ərəb mənşəli sözlər üzərində qurulub. Buna görə də alınan sözlərin ədəbi dilimizin fonetik tərkibi və sözlüyünə uyğunluğu, sözün təsir gücünü ləngidən deyil, qavrayışını asanlaşdıran və sürətləndirən məqamlar mütləq nəzərə alınmalıdır. Bu kimi həssas nüanslar isə kütləyə söz ötürücülüyündə əsas güc sahibi olan yazıçı, tərcüməçi və jurnalistlərin diqqətindən yayınmamalıdır...

Bu sahədəki kortəbiiliyin qarşısını almaq üçün ciddi mütəxəssislərin tövsiyəsi və ustad dərslərinə də ehtiyac vardır... Biz nəyi və necə deməliyik? Bu kimi sualların cavabını üslubiyyatçı alimlər açıqlamalıdırlar... Yoxsa ki, kitab oxumağa deyil, serial izləməyə meyli kütləni Azərbaycan ədəbi dilindən uzaqlaşdırmış olacağıq. Ədəbi dil son dövrlərdə kommersiya niyyəti ilə kitab tərcümə etdirən nəşriyyatlar tərəfindən də kobudcasına pozulur. Son illərdə nə yeni bədii nəsr, nə də tərcümə əsərini oxuya bilmirəm. (Hər halda rastıma çıxanlar uğurlu əsərlər olmayıb, görünür). Üslub xətaları, durğu işarələrinin gözlənilməməsi mütaliədən zövq almağa imkan vermir. Belə olan halda kitabı ədəbi dilin mötəbər mənbəyi kimi qəbul və təqdim edə bilirikmi? Təəssüf ki, yox. Beləliklə də, ədəbi dilimizin qorunması, gələcək nəsillərə təhrifli, təqlidi bir dili miras qoymamaq üçün telekanal və nəşriyyatların məsuliyyətinin artırılması zərurəti ortaya çıxır.

Sualınızın sonuncu qisminə gəldikdə isə, təəssüf ki, nikbin ola bilmirəm. Doğrudur, dəyişmə, zənginləşmə, müəyyən ifadələrin arxaizmə çevrilməsi dilin təbii  inkişaf qanunauyğunluğudur. Xüsusilə bunu şərtləndirən elmi-texniki tərəqqi, siyasi-ictimai durum və mədəni inkişafdırsa, bu məqbul sayıla bilər. Amma dildəki dəyişikliyin səbəbi mütaliəsizlik və kortəbii söz seçimidirsə, nəticədə dilin ifadə imkanları hüdudlanırsa, əlbəttə, bu ciddi narahatlıq doğurur. Bu mənada qənaətim belədir ki, ədəbi dilimizin görkəmi üzərinə müxtəlif parçalardan yamaq salınan    dərviş xirqəsi şəklində olmamalıdır...

- Tanışların çoxu telekanallara baxmamasına səbəb kimi aparıcılar və qonqlar tərəfindən ədəbi dil normalarının kobud şəkildə pozulmasını əsas gətirirlər. Telekanalların dili ilə bağlı Sizin müşahidələriniz?

- Telekanallarımızdakı vəziyyəti dəyərləndirmək üçün xüsusi araşdırma aparılmalıdır. Təəssüf ki, iş rejimim telekanalları müntəzəm izləməyə imkan vermir. Əslində mən bütün telekanallar və aparıcıları ümumi dəyərləndirmənin də əleyhinəyəm. Çünki xoşbəxtlikdən tək-tək istedadlı insanlara, eləcə də onların ana dilimizdən doğru-düzgün istifadəsinə son illərdə daha sıx rast gəlinir və bu sahədə xoş bir artım müşahidə olunur. Yad və ya qohum dillərin intonasiyası və sözlüyünü təqlidlə xəbərlərin təqdiminə artıq daha az təsadüf olunur. Ümumilikdə isə televiziyadan insanlarımızı uzaqlaşdıran səbəblər sırasında, məncə, informasiyanın təqdim şəkilləri (süni şəkildə iti sürətli oxunuş, dolaşıq cümlələrlə guya dil və üslubda  yenilik edilməsi və s.) ilə yanaşı, leksik fondun bəsitliyi də oldu. Bu cəhətlər savadlı insanların efirdən verilən  məlumatı izləmək istəyini azaltdı. Amma bu sadəcə səbəblərdən biridir, bayağı verilişlər, bəsit dilli seriallar və onların qəhrəmanlarının leksikonunda ləhcələrə  üstünlük verilməsi və yenə də danışıq tərzinin süniliyi, bayağı pafos da efirə olan marağı azaltdı.

Bəzi serialların fraqmentlərini izləmək imkanı tapanda bir filoloq kimi çox əsəbləşdiyim də yadımdadır... Bu mətnləri kim yazır? Biz bu məhdud və bayağı leksikonla gənclərə nəyi aşılayırıq? Doğrudur, sovet dövrü filmlərinin dili də süni və pafoslu idi, amma estetik baxımdan gözəl və məqbul idi. Bugünkü və şəxsən mənim izləməyə imkan tapdığım serialların ssenarı mətnləri isə təəssüf doğurur.

Bununla belə, son iki-üç ayda – müharibə dövrü və sonrasındakı xəbər  proqramlarının dili təqdirəlayiqdir. Belə ki, xəbərlərin başlığının mövzuya müvafiq  olması, kədəri və ya sevinci ifadə edən mətnlərin təqdimatında mövzuya uyğunluq gözlənilir. Amma tək-tək  müsbət hallara baxmayaraq, bu sahədə görüləsi işlər də az deyil. Ümumilikdə efirimizdə nümayiş olunan dil nitq mədəniyyəti mütəxəssislərinin tövsiyə və nəzarətinə möhtacdır, məncə.

-2018-ci ildə Orfoqrafiya qaydalarına cəfəng deyilə bilən düzəlişlər təklif ediləndə buna qarşı etiraz səsini ucaldanlardan biri Siz oldunuz. Hətta buna “müharibə” elan edənlərin rəhbərlərindən idiniz. Səyləriniz öz bəhrəsini verdi, Sizcə, ədəbi dilimiz üçün yeni təhdidlər varmı və bunlar hansılardır?

-Dəyərləndirməniz üçün çox təşəkkür edirəm. Sualınıza gəldikdə isə deməliyəm ki, 2018-ci ildə orfoqrafiya ilə bağlı təklif olunan dəyişikliklər təkcə cəfəng deyildi, həm də təhlükəli idi. Qoşa y samitlərindən birinin ləğvi təkidlə tələb edilir, apostrofsuzluğun ədəbi dil normalarına vurduğu zərəri nəzərə almadan onun  hecasında dəyişiklik edib onsuz da korlanmış nitq mədəniyyətinə daha bir zərbə vurmaq istəyirdilər.  Dilin təbiətinə yad təkliflər (ilk variantda: maddə 22) qəbul olunardısa, cingiltili samitlərə meylliliyi ilə seçilən Azərbaycan türkcəsinin  ahəngdarlığı pozulacaqdı. Ardınca əlifbamızdan spesifik ə, x və q hərflərinin çıxarılması təklifi gələcəkdi və s. Bunu mən bir sıra müsahibələrimdə vurğulamışam. Təklifləri qəbul olunmadıqdan sonra “yenilikçi”lərin bəzi nümayəndələri də bunu etirafa məcbur oldular. Amma həmin etiraflarda dilə vurulacaq zərbəyə deyil, baş tutmayan niyyətlərinə, onun realizə olunmamasına görə təəssüf  hissi vardı... Bunlar olardısa, Azərbaycan türkcəsi özünün özəlliyini itirərdi. Bu isə müstəqil dövlətin müstəqil dili üçün yolverilməz bir hal idi. Hazırda ədəbi dilimizə nəzarətin azlığı, nitq mədəniyyəti problemlərinin ümumilikdə diqqətdən kənarda qalması müəyyən boşluqlara, yad təsirlərin artmasına yol açır.. Bu mənada ədəbi dilimizlə bağlı bənzər təhdid və təhlükəli məqamlar bu gün də var, gələcəkdə də olacaq. Biz filoloqların borcu ədəbi dilimizin inkişafına, zənginləşməsinə mane olmadan onu yersiz müdaxilə və təqlidlərdən xilas etmək, dilin tarixi keçmişi ilə əlaqəsini də qorumaqdır. Çünki Azərbaycanın müxtəlif yönümlü əlaqələrindən bəzən bu ölkəyə öz maraqlarına uyğun istiqamət vermək istəyənlər də faydalanmağa çalışırlar. Bu işdə dövlətçilik atributlarından olan ədəbi dili əlində alət və təsir vasitəsinə çevirmək istəyənlər var və olacaq. Buna görə də filoloqların üzərinə böyük məsuliyyət düşür və onlar heç vəchlə sayıqlığı əldən verməməlidirlər.

-Bakının əcnəbi dillər tərəfindən “işğalı” ilə bağlı minə yaxın ziyalının “həyəcan təbili” görünməmiş ictimai rezonans doğurandan sonra qardaş Türkiyədə də bu məsələ prezident R.T.Ərdoğan səviyyəsində müzakirə olundu. Qloballaşma şəraitində milli dillərin linqvistik ekspansiyadan qorunması istiqamətində səylərin geniş vüsət alacağına və nəticə verəcəyinə inanırsınızmı?

-Bəli, artıq FADMM yaranan gündən cəmiyyətdə maraq doğurdu, sərrast müşahidə və irəli sürdüyü ciddi təkliflərlə diqqəti cəlb etdi. Məsul şəxslərlə təmas qurulması, dəfələrlə işgüzar danışıqların aparılması bu işin müsbət nəticələr verəcəyi təəssüratını yaradır. O da bilinən gerçəklikdir ki,  bu kimi işlər təşkilatçı və təşəbbüskarlardan böyük səbr və fədakarlıq tələb edir.  Qənaətimcə, bu kimi təşkilatlanma yaxın gələcəkdə dövlətin rəsmən tanıdığı qurum statusu alarsa, ədəbi dil üzərində nəzarət mexanizmi daha səmərəli olar...

Səadət xanım, dilimizi "məişət dili" adlandıranlar var. Səbəb kimi Azərbaycan dilində beynəlxalq səviyyəli elmi əsərlərin yazılmamasını, bu dildə diqqəti çəkən kəşf və ixtiraların olmamasını göstərirlər. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? Doğrudanmı, dilimizin elmi çəkisini artırmağa ehtiyac var?

-Məlum olduğu kimi, Azərbaycan ədəbi dilinin yazılı ənənəsinin uzun bir tarixi keçmişi var. Neçə-neçə nəsillər bu dili ədəbi və elmi dil kimi formalaşdırmaq və qorumaq niyyətini izləyib. Azərbaycanda ədəbi, elmi, rəsmi dil üslubları da hər dövrün öz tələbinə uyğun mövcud olmuşdur və bu gün də var. Zənnimcə, Azərbaycan elmi fikrini beynəlxalq aləmə çıxarmaq üçün ədəbi dildən artıq, qlobal səciyyəli, elmi əsaslı düşüncəyə ehtiyac var. Əgər əsər ciddi elmi dəyərə malikdirsə, o məhəlli səciyyəli olmaq çıxıb beynəlxalq elmi fikir tarixində yer alacaq və  mütəxəssislər onu dilindən asılı olmayaraq diqqət mərkəzində saxlayacaq. Elmi dilimizin ifadə imkanları isə məhdud deyil, xüsusilə humanitar sadədə elmi dəyərə malik əsərlərimiz az deyil. Amma təəssüf ki, bütün elm sahələrində Azərbaycan dilinin ifadə imkanları və terminoloji bazası eyni səviyyədə deyil. Əgər humanitar sahədə dilin leksik-qrammatik imkanları qənaətbəxşdirsə, bir sıra dar ixtisaslı sahələr – zərgərlik, xalçaçılıq və s. ilə bağlı araşdırma aparanlar elmi terminologiyanın yoxluğu və ya bəsitliyindən şikayətçidirlər. Bu mənada dilimizin elmi çəkisini artırmağa ehtiyac olduğunu vurğulayarkən tamamilə haqlısınız. Görünən odur ki, dilçilərin qarşısında peşə fəaliyyətləri ilə bağlı sözlüklərin hazırlanması, müxtəlif elm sahələrində terminoloji bazanın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı vəzifələr durur. Bununla belə, “Azərbaycan dilində beynəlxalq səviyyəli elmi əsərlər yazılmamışdır” qeydiniz mənə çox kəskin söylənmiş kimi göründü. Öncə də qeyd etdiyim kimi, mənsubu olduğum humanitar sahə alimlərinin müxtəlif səpkili əsərlərinin xarici ölkələrdəki nəşri az sayıla bilməz... Sadəcə son dövrlərdə elmi dəyəri olmayan yazıların şəxsi tanışlıq əlaqələri əsasında xarici nəşrlərə “ayaq açması” ciddi narahatlıq doğurur. Eləcə də kommersiya maraqları güdən xarici nəşrlərdə çap olunma da kimlərinsə hesabatına yardım edir və Azərbaycan elminə nüfuz gətirən hal kimi dəyərləndirilə bilməz.. Bu isə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan elmini tanıtma sahəsində boşluq və pərakəndəlik olduğunu göstərir. Çünki Azərbaycan elmi fikrinin yalnız ciddi nəşrlərdə təqdimi, bu şəkildə dünya elmi fikrində yer alması ölkəyə nüfuz gətirə bilər.

Sualınızın “bu dildə diqqəti çəkən kəşf və ixtiraların olmaması” qisminə gəldikdə deməliyəm ki, kəşf və ixtira düşüncə və elmi bilik səviyyəsi ilə bağlı durumdur. Həmin ixtiranı edən çox zaman ifadə üçün müvafiq terminoloji baza olmadıqda belə onu özü də yaradıb ifadə edə bilir. Bu kimi durumlarda önəmli olan dildən artıq, təfəkkürdür. Amma bütün hallarda həmin yeni gətirilən terminlərin dilin təbiətinə uyğunluq səviyyəsini dəyərləndirmə yenə də dilçilik elmimizin fəaliyyət sahəsinə daxildir. Azərbaycan elmi və terminoloji baza problemi ilə əlaqəli  bəhs əslində geniş müzakirələrə möhtac bir mövzudur. Mən qısaca qabarıq nəzərə çarpan məqamlara toxunmağa çalışdım.

Gülyaz ƏLİYEVA


 


Etiket:
Xəbərlər

“MƏDƏNİYYƏTİMİZİN ZƏNGİNLƏŞMƏSİNDƏ AŞIQ ƏLƏSGƏR AMİLİNDƏN İSTİFADƏ MEXANİZMİ” ADLI ELMİ KONFRANS KEÇİRİLİB

01.07.2024

“Mədəniyyətimizin zənginləşməsində Aşıq Ələsgər amilindən istifadə mexanizmi” elmi konfransı iştirakçılarına

29.06.2024

“DƏDƏ ƏLƏSGƏR OCAĞI” KİTABI NƏŞR OLUNUB

27.06.2024

“Qərbi Azərbaycan Kuboku” uğrunda minifutbol turnirinin açılış mərasimi keçirilib

26.06.2024

Vətən anam, Vətən eşqim, ovqatım. 
Yaddan çıxmaz dəyəri var Göyçənin.

21.06.2024

Qərbi Azərbaycan əsilli iki gəncin toy mərasimi təşkil olunacaq. Naxçıvanda “Qərbi Azərbaycana qayıdış” festival-konqres keçirilir.  

21.06.2024

POEZİYA BİLİCİSİ HƏKİM

18.06.2024

Ramiz Əsgər 70 ili belə yaşadı... - MÜSAHİBƏ

24.05.2024

Qədir Aslan yaradıcılığının qoşa zirvəsi

15.05.2024

Ikinci Dünya savaşında həlak olan Aşıq İdris

12.05.2024

9 may 2024-cü ildə “Xəmsə” şadlıq evində Basarkeçər rayon Daşkənd icmasının görüşü keçirilmişdir.

11.05.2024

Nərimanlı kənd sakinləri, o cümlədən Qarabağ müharibəsinin bir qrup iştirakçısı ilə görüş keçirilib. Nərimanlı sakinlərinə üzvlük vəsiqələri TƏQDİM OLUNUB.  

10.05.2024

Basarkeçər rayon Daşkənd icmasının görüşündə tədqiqatçı-jurnalist Araz Yaquboğlunun çıxışı

10.05.2024

Əhliman Əmiraslanov: Azərbaycan xalqının Ulu Öndərə olan məhəbbəti əbədidir

10.05.2024

NARINCI YUXULAR

08.05.2024

ÇİÇƏYİN SÖZ KƏRPİCLƏRİ

08.05.2024

NƏQA MİNMƏK NƏDİR?

08.05.2024

Sona Abbasəliqızı Türkiyədə “İlin tarixi roman yazarı” ödülünə sahib oldu

28.04.2024

Oxuduğu məktəbdə adı əbədiləşən - ŞƏHİD ELŞAD HƏMİDOV.

20.04.2024

Mədəniyyətimizin zənginləşməsində Aşıq Ələsgər amilindən istifadə mexanizmi

16.04.2024

Aşıq Ələsgər xalqımızın Qərbi Azərbaycandan deportasiyası dövrünün qurbanı, canlı şahidi kimi

01.04.2024

ORDA BİR KƏND VAR, UZAQDA... DOĞMA QARAQOYUNLUM - FOTO

26.03.2024

NOVRUZ XALQIMIZIN MİLLİ BAYRAMIDIR!

20.03.2024

Bayram Aslanov “Heydər Əliyevin 100 illiyi” yubiley medalı ilə təltif edilib - Fotolar

19.03.2024

16 mart 2024-cü ildə Qərbi Azərbaycan İcmasında Gənclər Şurasının üzvləri ilə görüş keçirilib.

16.03.2024

Niyə məhz Qurbani?

04.03.2024

Meşəli kəndində ailəsi qətlə yetirilən qadın: “Atamı diri-diri yandırdılar, anamı, bacımı güllələdilər” - FOTO

26.02.2024

Milli düşmənçiliyə qarşı etiraz səsini ucaldan ŞƏXSİYYƏT – FOTOLAR

24.02.2024

Qərbi Azərbaycanın rayonları və kəndləri üzrə icma sədrləri və Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidləri üzrə nümayəndələrinin 1-ci toplantısı keçirilib

24.02.2024

Qərbi Azərbaycan kəndləri – Cıvıxlı

21.02.2024

Pəmbək. (Göldək)

21.02.2024

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN - QURBANOV ELŞƏN MAHMUD OĞLU

17.02.2024

Prezidentin andiçmə nitqi: inkişafın yeni “yol xəritəsi”

16.02.2024

BÖYÜK NƏRİMANLILAR SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

14.02.2024

Qərbi Azərbaycan İcmasında Basarkeçər rayonunun alimləri ilə görüş keçirilib.

12.02.2024

QOŞABULAQ

06.02.2024

DƏDƏ ƏLƏSGƏRİN 60 YAŞLI MÜRİDİ

16.01.2024

DƏDƏ ƏLƏSGƏR SEVDALI İŞ ADAMI

15.01.2024

60 YAŞIN MÜBARƏK!

15.01.2024

AŞIQ İSLAM YUSİFOV
(1893-1968)

12.01.2024

Milli dövlətçilik tariximizin məğrur lideri

28.12.2023

Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Qərbi Azərbaycan yolunda" adlı konfrans keçirilir - FOTOLAR

28.12.2023

GÖYÇƏ MAHALI, BASARKEÇƏR RAYONU. BALA MƏZRƏ KƏNDİNİN QISA TARİXİ

27.12.2023

AZƏRBAYCAN AŞIQ POEZIYASININ GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNDƏN BİRİ ŞAİR, USTAD AŞIQ NÖVRƏS İMANIN 120 İLLİK YUBİLEY TƏDBİRİ KEÇİRİLİB

26.12.2023

İLAHİ EŞQİN TƏRCÜMANI

24.12.2023

Müzəffər Ali Baş Komandan, Qarabağın Fatehi, sizi doğum günü münasibətilə təbrik edirk!

24.12.2023

Həsən Xəyallının şeirlərində dini məqamlar. “Qıfılbənd”in təhlili

21.12.2023

BÖYÜK MƏZRƏ - GÖYÇƏ MAHALI

10.12.2023

Dekabrın 7-də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının Vəcihə Səmədova adına Sərgi Salonunda Qərbi Azərbaycan əsilli rəssamların əsərlərindən ibarət sərgi açılıb.

07.12.2023

Tanınmış hərbi ekspert Telman Qasımov İrəvana səfər edib.    

05.12.2023
Bütün xəbərlər