Nazilə Gültacın təqdimatında könül yolçuluğumuz davam edir. Bu dəfəki könül yolçumuz Gülay Toldur.

11:44 / 08.09.2021
Baxılıb: 3110

Gülay Tol, 1972-ci il­­də Mer­­sin­­də do­­ğu­­lub. Qa­­zi Uni­­ver­­si­­te­­ti­­ni Uşaq Tə­­lim və Tər­­bi­­yə­­si və Mək­­tə­­bə­­qə­­dər Təh­­sil ix­­ti­­sa­­sı üz­­rə ba­­şa vu­­rub. 2013-cü il­­də Ana­­do­­lu Uni­­ver­­si­­te­­ti­­nin Bey­­nəl­­xalq Mü­­na­­si­­bət­­lər Fa­­kül­­tə­­si­­ni bi­­tir­­miş­­dir. An­­ka­­ra­­da mü­­əl­­lim ola­­raq ça­­lı­­şır. Ey­­ni za­­man­­da, uşaq he­­ka­­yə­­lə­­ri və na­­ğıl­­lar ya­­zır.

                        MİL­­ÇƏK Kİ­­Mİ HƏ­­RİS

 

Ah! Bir bil­­səy­­di­­niz nə­­lər çə­­ki­­rəm bu mil­­çə­­yin əlin­­dən! Şır­­ma­­nan bir pi­­şik ki­­mi ha­­ra get­­səm, ar­­xam­­da­­dır. Ya­­vaş­­ca qo­­lu­­ma qo­­nur. Di­­gər əlim­­lə vu­­ru­­ram, pırr edib  uçur, mən qo­­lu­­mun ağ­­rı­­sıy­­la qa­­lı­­ram. Tə­­zə­­dən gə­­lib üzü­­mə qo­­nur. Mən isə qo­­lu­­ma vur­­du­­ğum şa­­pa­­la­­ğın ağ­­rı­­sı­­nı hə­­lə içim­­də hiss et­­di­­yim üçün, sa­­də­­cə, əlim­­lə qo­­vu­­ram. Nə­­ti­­cə­­də heç cür yaz­­ma­­ğa baş­­la­­ya bil­­mi­­rəm.  Dır­­na­­ğı­­mın ucu qə­­dər olan bu can­­lı ilə ba­­ca­­ra bil­­mi­­rəm. Bu sı­­ra­­da ana­­mın keç­­mi­­şə da­­ir an­­la­­da-an­­la­­da bi­­ti­­rə bil­­mə­­di­­yi, da­­nış­­dı­­ğı xa­­ti­­rə­­lər­­dən bi­­ri ağ­­lı­­ma gəl­­di.

 “O vaxt­­lar ət­­raf kənd­­lər­­də mək­­təb ol­­ma­­dı­­ğın­­dan, bu kənd­­lə­­rin uşaq­­la­­rı iki-üç sa­­at­­lıq yo­­lu min­­bir əziy­­yət­­lə qət edə­­rək, bi­­zim kən­­də  oxu­­ma­­ğa  gə­­lir­­di­­lər.  Şax­­ta­­lı  ha­­va­­lar­­da, ya­­ğış­­lı gün­­lər­­də  isə bu uşaq­­lar köp­­rü­­sü  ol­­ma­­yan də­­rə­­dən ke­­çə bil­­mə­­dik­­lə­­ri üçün mək­­təb yol­­daş­­la­­rı­­nın və ya ailə dost­­la­­rı­­nın bi­­ri­­nin evin­­də qa­­lır, an­­caq  də­­rə­­dən keç­­mək müm­­kün olan­­da öz kənd­­lə­­ri­­nə  ge­­də bi­­lir­­di­­lər.

Be­­lə ya­­ğış­­lı gün­­lər­­də yu­­xa­­rı kən­­din uşaq­­la­­rın­­dan üçü bi­­zim ev­­də qa­­lır­­dı.

Bir gün mək­­təb­­dən gəl­­dik, anam po­­mi­­dor, so­­ğan­­lı ye­­mək  ha­­zır­­la­­yır, biz də so­­ba­­nın kə­­na­­rı­­na dü­­zü­­lüb, so­­yuq­­dan don­­muş əl­­lə­­ri­­mi­­zi qıp­­qır­­mı­­zı alo­­va sa­­rı uza­­dıb, isit­­mə­­yə ça­­lı­­şır­­dıq.  Ye­­rə süf­­rə  sə­­ril­­di. Tur­­şu­­nun, la­­va­­şın,  ye­­mə­­yin  da­­dın­­dan doy­­mur­­duq. Oca­­ğın bir tə­­rə­­fin­­də kö­­mür, bir tə­­rə­­fin­­də də bir kö­­tük alı­­şıb ya­­nır­­dı. İki göz tor­­paq ev, on iki nə­­fər­­lik ailə, üç qo­­naq uşaq.

"Ne­­cə də kö­­nül bol­­lu­­ğu var­­mış o il­­lər­­də” - de­­yir­­di anam.

Atam üçün hə­­mi­­şə köz­­də biş­­miş türk qəh­­və­­si  ha­­zır olur­­du. Daş us­­ta­­sı olan atam süf­­rə­­sin­­də so­­ğan-çö­­rək ol­­sa da, hə­­mi­­şə türk qəh­­və­­si­­ni müt­­ləq alar­­dı.

Anam an­­lat­­ma­­ğa da­­vam et­­di:

Ata­­nız dü­­şün­­cə­­li-dü­­şün­­cə­­li ocaq­­da­­kı qəh­­və­­yə ba­­xır­­dı. Ota­­ğın için­­də hər yaş­­dan uşaq var­­dı. Pı­­çıl­­tı­­la­­rı­­mı­­zı, mü­­əl­­li­­min ver­­di­­yi tap­­şı­­rıq haq­­qın­­da­­kı söh­­bət­­lə­­ri­­mi­­zi din­­lə­­yir­­di. Atam qəh­­və­­sin­­dən bir qur­­tum alıb, bi­­zə tə­­rəf dön­­dü, oxu­­ma­­ğın  va­­cib­­li­­yin­­dən bəhs et­­di. Uşaq­­la­­rı çə­­tin şərt­­lə­­rə bax­­ma­­ya­­raq,  mək­­tə­­bə da­­vam et­­mə is­­tək­­lə­­ri­­nə gö­­rə  təb­­rik et­­di:

“ Uşaq­­lar, çə­­tin­­li­­yi özü­­nü­­zə dərd et­­mə­­yin, bir az hə­­ris olun. Ki­­mi­­si elm üçün, ki­­mi­­si pul, mal-mülk için hə­­ris olur.” – de­­di. Son­­ra da o unu­­da bil­­mə­­di­­yim ən önəm­­li sö­­zü söy­­lə­­di: “Uşaq­­lar, siz  elm üçün, yax­­şı in­­san ol­­maq üçün mil­­çək ki­­mi hə­­ris olun.”

Gör­­dü­­yü­­nüz ki­­mi, bu hə­­ris  mil­­çək mə­­ni də, si­­zi də ana­­mın da­­nış­­dı­­ğı keç­­miş za­­man­­la­­ra apar­­dı.  O za­­man yenə də keç­­mi­­şin də­­rin­­lik­­lə­­rin­­dən gə­­lən ya­­şan­­mış bir he­­ka­­yə ilə  siz­­i  baş-ba­­şa bu­­ra­­xı­­ram...

Üz ciz­­gisin­­də kə­­dər qa­­rı­­şıq, min il­­dir su gör­­mə­­miş şo­­ran tor­­paq ki­­mi, heç bir hə­­yat ni­­şa­­nə­­si yox idi. Çox söz da­­nış­­maz­­dı.  Tək söy­­lə­­di­­yi, -“Nə­­lər çək­­dim, nə­­lər,  am­­ma öl­­mək ol­­mur­­muş, ol­­mur­­muş. Mən öl­­mək is­­tə­­yi­­rəm, Al­­lah isə öl­­dür­­mür. Da­­ha gö­­rə­­cə­­yim acı, çə­­kə­­cə­­yim dərd­­lər var de­­mək ki”- de­­yə sı­­zıl­­da­­yır­­dı.

Ne­­çə qar­­daş-ba­­cı ol­­duq­­la­­rı­­nı  bil­­mi­­rəm. Da­­nı­­şıq­­la­­rın­­dan  bir ana­­sı­­nın, bir ba­­cı­­sı­­nın ol­­du­­ğu­­nu an­­la­­yı­­ram. Ata­­sı Ko­­re­­ya­­ya əs­­gər ge­­dib­­miş, bir da­­ha ge­­ri dön­­mə­­yib.

Mər­­ca­­nın, bö­­yü­­yüb ye­­tiş­­miş bir qız olan ba­­cı­­sı­­nı ana­­sı  Ke­­çəl Mu­­sa­­nın oğ­­lu Hü­­sey­­nə ərə  ve­­rir. Ara­­la­­rın­­da bir yaş fərq ol­­maq­­la  üç uşaq­­la­­rı olur.  Ki­­çik oğ­­lu iki ya­­şın­­da olan­­da  Mər­­ca­­nın ba­­cı­­sı­­nın dər­­di­­nə dər­­man ta­­pıl­­mır,  bu dün­­ya­­dan kö­­çüb ge­­dir. Hü­­seyn üç uşaq­­la yal­­nız qa­­lır. Mər­­ca­­nın ana­­sı  uşaq­­la­­ra bax­­ma­­ğa baş­­la­­yır.  Am­­ma için­­də də bit­­mə­­yən bir acı  do­­la­­şır : -“Bir­­dən Hü­­seyn ye­­ni­­dən ev­­lən­­sə, bu uşaq­­lar ana­­lıq əlin­­də ne­­cə ola­­r?” - de­­yə özü­­nü ye­­yib bi­­ti­­rir.

Hü­­seyn  qay­­na­­na­­sı­­nın evi­­nə gə­­lən­­də hə­­mi­­şə nə da­­nı­­şır, nə də ba­­şı­­nı qal­­dı­­rıb üz­­lə­­ri­­nə ba­­xır­­mış.  Hü­­seyn  aradabir  Mər­­ca­­na ba­­xır, dü­­şün­­cə­­lə­­rə da­­lır­­mış. Bu hal Mər­­ca­­nın ana­­sı­­nın gö­­zün­­dən qaç­­mır, fik­­rə ge­­dir.  Bo­­şa qo­­yur   dol­­mur, do­­lu­­ya qo­­yur  al­­mır.

Gün­­lə­­rin bi­­rin­­də Mər­­can inək otar­­ma­­ğa  ge­­dir.  Mər­­can  inək­­lə­­ri çə­­mən­­li­­yə ötü­­rür, özü də pa­­lıd ağa­­cı­­nın köl­­gə­­sin­­də uza­­nır. Ağa­­cın yar­­paq­­la­­rı ara­­sın­­dan sü­­zü­­lən  gün işı­­ğın­­da rə­­fi­­qə­­si  Ay­­şə­­ni dü­­şü­­nür. Ay­­şə ata­­sı­­nın  ra­­zı­­lı­­ğıy­­la   mü­­əl­­lim­­lik tex­­ni­­ku­­mu­­na  qə­­bul ol­­muş­­du.  Hər za­­man bir­­lik­­də gə­­lər­­di­­lər. İn­­di isə yap­­yal­­nız idi.  Mər­­can uzun­­boy­­lu, zə­­rif, gö­­zəl bir  qız idi. Bir müd­­dət­­dir ki, ona kö­­nül ve­­rən  Həm­­zə  elə hey onun ar­­xa­­sın­­ca do­­la­­şır­­dı.  Mər­­can bu­­nun fər­­qin­­də idi, am­­ma özü­­nü o ye­­rə qoy­­mur, hiss et­­dir­­mir­­di.  O gün Həm­­zə də inək­­lə­­ri­­ni dü­­zən­­li­­yə ötü­­rüb, cə­­sa­­rət­­li ad­­dım­­lar­­la  Mər­­ca­­nın ya­­nı­­na gə­­lib, pa­­lıd ağa­­cı­­nın al­­tı­­na uzan­­dı. Bir-bi­­ri­­lə­­ri­­nin gö­­zü­­nün içi­­nə ba­­xa­­raq  sus­­du­­lar.  O gün­­dən son­­ra da sa­­də­­cə ba­­xı­­şa­­raq,  də­­li  bir eşq ya­­şa­­dı­­lar, xə­­yal­­la­­rın­­da gö­­rüş­­dü­­lər.

Hü­­seyn də Mər­­can­­dan xoş­­la­­nır­­dı. Axır ki, Mər­­ca­­nın ana­­sı  ra­­zı­­lı­­ğı­­nı ver­­di, baş­­qa ça­­rə­­si yo­­xuy­­du.  On­­la­­rın fik­­ri­­ni qı­­zı­­na bil­­dir­­di. Mər­­can ana­­sı­­na nə qə­­dər yal­­var-ya­­xar elə­­sə də, onu qə­­ra­­rın­­dan dön­­də­­rə bil­­mə­­di.

O gün­­dən son­­ra Mər­­can acı­­sı­­nı, kə­­də­­ri­­ni ba­­ya­­tı və ağı­­lar­­la di­­lə gə­­tir­­mə­­yə baş­­la­­dı.

Mər­­can- “Kaş Ay­­şə ya­­nım­­da olay­­dı, içim­­də­­ki bu yan­­ğı­­nı ona tö­­kə bi­­ləy­­dim”- de­­yə dü­­şü­­nər­­kən, bir­­dən ağ­­lı­­na gəl­­di ki, ona mək­­tub yaz­­sın. Cəld ka­­ğız-qə­­lə­­mi əli­­nə al­­dı, mək­­tub­­la acı­­sı­­nı pay­­laş­­dı. Yaz­­ma­­ğa  baş­­la­­dı:

Qa­­ra qo­­yun ət­­li olur,

Qo­­vur­­ma­­sı dad­­lı olur.

Ba­­cı­­sı­­nın ye­­ri­­nə ge­­dən qız

Öl­­məz,  am­­ma dərd­­li olur.

 

Yaz­­dıq­­ca ağ­­la­­dı, ağ­­la­­dıq­­ca yaz­­dı... “Ar­­tıq ha­­ram ol­­du  mə­­nə ya­­şa­­maq. Yol ve­­rin ke­­çim mən, yol­­lar si­­zin ol­­sun. Zə­­hər ve­­rin içim, bal­­lar si­­zin ol­­sun. Bu dağ­­la­­rı aşan bi­­lər, mə­­nim dərd­­lə­­rim­­dən an­­caq bu dərd­­lə­­rə dü­­şən bi­­lər.”-  de­­yə­­rək mək­­tu­­bu­­nu ta­­mam­­la­­dı.

Mər­­can iki gö­­zü çeş­­mə ağ­­la­­yır­­dı. Ana­­sı Nuh de­­yib pey­­ğəm­­bər de­­mir­­di: -“ Ge­­də­­cək­­sən, bu uşaq­­lar yad əlin­­də bö­­yü­­yə bil­­məz, ba­­cı­­nın əma­­nə­­ti­­dir­­lər”- de­­yir­­di. Mər­­can, - “Ana, nə olar, mə­­ni də dü­­şün, be­­lə ol­­maz, ana, mən Həm­­zə­­ni se­­vi­­rəm, o da mə­­ni!” - de­­yən­­də, ana­­sı lap əsə­­bi­­ləş­­di. Hü­­sey­­ni ça­­ğır­­dı. Hü­­seyn gə­­lən­­də də - “Mə­­nə bax Hü­­seyn, sa­­bah ima­­mı da gə­­tir, kə­­bi­­ni­­ni­­zi kəs­­dir, son­­ra da hö­­kü­­mət ni­­ga­­hı et­­di­­rər­­sən ”-  de­­di bir­­nə­­fə­­sə.

Mər­­can nə­­nə otur­­du­­ğu kö­­tü­­yün üs­­tün­­də bü­­zü­­şə­­rək, çox ki­­çik gö­­rü­­nür­­dü. Mən nə de­­yə­­cə­­yi­­mi bil­­mə­­dim. İl­­lə­­rin acı­­sı­­nı, ya­­ra­­sı­­nı qa­­şı­­dı­­ğım, qa­­nat­­dı­­ğım üçün özü­­mü dan­­la­­yır­­dım. Am­­ma ma­­raq  mə­­nə güc gə­­lir­­di. Dö­­zə bil­­mə­­yib - “Mər­­can nə­­nə, bəs, Həm­­zə­­yə nə oldu? O sə­­nə sa­­hib çıx­­­ma­­­dı­­­mı­­­? Qaç­­say­­dın onun­­la”- de­­yən­­də- “Eh, ay ba­­la, za­­lım anam  bir  ocaq  sön­­mə­­sin de­­yə mə­­ni yan­­dır­­dı. Kaş, elə sö­­nəy­­di . Hü­­sey­­nə  ge­­də­­cək­­sən,-  de­­yə  mə­­nə çox zülm et­­di.  Anam özü də çox fi­­kir edir­­di, ona bir şey olar de­­yə qor­­xur­­dum. Nə­­ha­­yət ki, ra­­zı­­lıq ver­­dim. Həm­­zə Hü­­sey­­nə ərə get­­mə­­yi  qə­­bul et­­di­­yim üçün bir şey edə bil­­mə­­di. Am­­ma mən ev­­lə­­nən­­dən son­­ra  da çox xə­­bər gön­­dər­­di. Hər ha­­lı ilə qə­­bu­­lum­­dur de­­di.  Qaç­­ma­­ğı qə­­bul et­­mə­­dim.”

Əyi­­lib yer­­dən bir çöp  gö­­tür­­dü, tor­­pa­­ğı eşə­­lə­­di. O su­­sur­­du, an­­caq əlin­­də­­ki çöp di­­lə gə­­lib da­­nı­­şır­­mış ki­­miy­­di. İki­­mi­­zin də gö­­zü onun tor­­paq­­da çız­­dı­­ğı işa­­rə­­lər­­də  idi. Mər­­can nə­­nə­­nin içi də ey­­ni­­lə bu çö­­pün eş­­di­­yi tor­­paq ki­­mi dop­­do­­lu idi, həm də ya­­şan­­ma­­mış nə çox boş­­luq­­lar var­­dı. Qəl­­bim ağ­­rı­­dı, bo­­ğa­­zım dü­­yün­­lən­­di.

Mər­­can nə­­nə əlin­­də­­ki çö­­pü ye­­rə qoy­­du, san­­ki bir şey ağ­­lı­­na gəl­­miş ki­­mi sil­­ki­­nib, -  “Aman, qı­­zım, da­­lıb get­­mi­­şəm. Sən də mən da­­nı­­şım de­­yə göz­­lə­­yib qal­­mı­­san. Üzür­­lü say”-  de­­di. Mən - “Nə üzü­­rü nə­­nə, sən üzür­­lü say, acı­­la­­rı­­nı tə­­zə­­lə­­dim” - de­­yin­­cə -  “Yox, qı­­zım, mə­­nim acım tə­­zə­­lən­­məz, on­­suz da acı için­­də­­yəm. Ək­­si­­nə, sən mə­­ni adam ye­­ri­­nə qo­­yub gəl­­mi­­sən, adam ye­­ri­­nə qo­­yub din­­lə­­yir­­sən, Al­­lah sən­­dən ra­­zı ol­­sun” –de­­di.

Mər­­can nə­­nə­­nin al­­tı öv­­la­­dı ol­­muş­­du. Üç uşaq da ba­­cı­­sın­­dan, doq­­quz  uşaq bö­­yüt­­müş­­dü. Ən çox is­­tə­­di­­yi şey ölüm idi. Mən bu­­nu so­­ru­­şan­­da, - “Çox yox­­sul­­luq çək­­dik, çox. O soy­­suz Hü­­sey­­nin heç nə­­yi yox idi, mə­­nim də həm­­çi­­nin. Ar­­xa­­sın­­da bir aləm  gü­­nah  qo­­yub cə­­hən­­nə­­min di­­bi­­nə get­­di. Dır­­na­­ğım­­la qa­­zı­­dım, qa­­zan­­dım on­­la­­rı bö­­yüt­­düm. Ge­­cə­­lə­­ri yu­­xum gəl­­mir. Ağ­­lı­­ma köh­­nə ba­­ya­­tı­­la­­rım gə­­lir, on­­la­­rı söy­­lə­­yib, içi­­min yan­­ğı­­sı­­nı bir az­­ca da ol­­sa sön­­dür­­mə­­yə ça­­lı­­şı­­ram” - de­­di.

Aya­­ğa qalx­­dım, abu-ha­­va­­nın  də­­yiş­­mə­­si­­ni  is­­tə­­dim. Ar­­tıq vi­­da­­laş­­maq za­­ma­­nı da gəl­­miş­­di: - “Mər­­can nə­­nə, o köh­­nə ba­­ya­­tı­­la­­rın­­dan bi­­ri­­ni söy­­lə, din­­lə­­yim ge­­dim” - de­­dim. Mər­­can nə­­nə bir az dü­­şün­­dü, son­­ra “ Qı­­zım, dün­­ya bir də­­yir­­man­­dır, heç dur­­ma­­dan dö­­nər. İn­­san­­lar bir çı­­raq­­dır, əl­­bət, bir gün sö­­nər. Bu yaş­­dan son­­ra ölüm tə­­miz­­lik, ölüm qur­­tu­­luş­­dur. Al­­lah bö­­yük­­dür. Ba­­ya­­tı­­lar, ağı­­lar nə­­di­­r?- de­­yə so­­ruş­­san heç vaxt dol­­ma­­yan, boş kön­­lü­­mün səs­­lə­­ri­­dir  on­­lar”- de­­di.

Onun de­­dik­­lə­­ri­­nin  üs­­tü­­nə de­­yi­­lə­­cək bir sö­­züm yox idi. Mər­­can nə­­nə­­nin əli­­ni öp­­düm, onun du­a­­la­­rı ilə  dö­­nüb get­­dim.

Bu ara­­da bi­­zim hə­­ris mil­­çək də get­­di.  Bö­­cək dər­­ma­­nı sıx­­say­­dım, prob­­lem çox­­dan həll olu­­nar­­dı. Am­­ma et­­mə­­dim, qı­­ya bil­­mə­­dim.  Onu  öl­­dür­­səy­­dim , bəl­­kə də, bun­­la­­rı  ya­­za bil­­mə­­yə­­cək­­dim. Siz­­lər də bu xa­­ti­­rə­­lə­­ri oxu­­ya bil­­mə­­yə­­cək­­di­­niz.

 

 


Etiket:
Xəbərlər

TOXLUCA

01.06.2023

Bu gün Azərbaycanın milli bayramı - Müstəqillik Günü qeyd olunur.

28.05.2023

GÖYÇƏ MAHALI ŞİŞQAYA KƏNDİ

25.05.2023

Yeni Daşkəndin 70-illik yubileyinə təbrik məktubu

24.05.2023

Bərdə rayonun Yeni Daşkənd kəndində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi və Daşkənd kəndinin Qərbi Azərbaycandan Deportasiyasının 70 illiyi ilə əlaqədar tədbir keçirilmişdir.

22.05.2023

QANLI KƏNDİ (QANLI ALLAHVERDİ)

15.05.2023

Ümummilli Lider yeganə şəxsdir ki, Ali Baş Komandan onra raport verdi.

15.05.2023

SƏFƏVİLƏRİN BÖYÜK İDEOLOQU,
 SUFİ ŞEYXİ
 MİSKİN ABDAL (SEYİD HÜSEYN MƏHƏMMƏD OĞLU)

13.05.2023

KƏSƏMƏN
(Solaq)  

08.05.2023

Azərbaycan hərbi hospitallarının 1941-1945-ci illər
fəaliyyəti haqqında

08.05.2023

Naxçıvandan qurtuluşa gedən yol

06.05.2023

Bu gün görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın doğum günüdür.

28.04.2023

GÖYÇƏ MAHALI CİL KƏNDİ (Ərkacilli-Ərqavil)

24.04.2023

Aşıq Ələsgər yaradıcılığında divan ədəbiyyatına xas poetik fiqurlar

11.04.2023

31 Mart - unutmayacağımız tarix

31.03.2023

Basarkeçər rayonu Dərə kəndi.

30.03.2023

Göyçə Mahalı Daşkənd kəndi

13.03.2023

Qərbi Azərbaycan İcması Ermənistanın baş nazirinə məktub göndərib

12.03.2023

İKİYƏ BÖLÜNMÜŞ GÖYÇƏLİ VƏ GÖYÇƏSİZ ÖMÜR

10.03.2023

GEC TAPIB, TEZ İTİRDİYİM DOSTUM

05.03.2023

Zahid Oruc: "Göyçə Qərbi Azərbaycanın Şuşasıdır!"

04.03.2023

Qəriblikdə ölmək qorxusu...
Əmimin əziz xatirəsinə ithaf edirəm

04.03.2023

Aşıq Ələsgər yaradıcılığında irfan məqamları

02.03.2023

Meksikalı deputatlar Qərbi Azərbaycan İcmasında olublar.

01.03.2023

Dağıstanı xilas edən azərbaycanlı - Əziz Əliyevin HƏYAT HEKAYƏTİ

20.02.2023

Göyçə mahalı, Qaraiman kəndi

19.02.2023

Tanınmış həkim Şirazi İbrahimov Nərimanlı kənd icmasının sədri seçildi

19.02.2023

Qərbi Azərbaycan İcmasında görüş keçirilmişdir.

 

12.02.2023

Düşüncələrin kölgəsindən özünə - Yazıçı Rüstəm Dastanoğlunun "Düşüncələrimin kölgəsi" kitabı haqqında - Əsəd CAHANGİR

06.02.2023

Ələddin Allahverdiyev "Düşüncələrimin kölgəsi" kitabı haqqında

04.02.2023

 İnsanların 74.6%-i Qərbi Azərbaycana qayıdışın baş tutacağına inanır. 

19.01.2023

Klassik şeirimizin xalq ruhunun Heyranı...

13.01.2023

Qərbi Azərbaycan İcması müraciət yayıb

12.01.2023

"Deyiblər, ya gecə ikən çıxın, ya da sabah silahlılar gələcək" - Misir Mərdanov

27.12.2022

Prezident İlham Əliyev Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub

24.12.2022

Prezident: Gün gələcək, biz Qərbi Azərbaycanda da belə gözəl məclis keçirəcəyik  

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev: Biz birgə səylərlə Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyasını da işləməliyik

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev: Qərbi Azərbaycana Qayıdış Konsepsiyası çox sanballı sənəd olmalıdır

24.12.2022

Prezident İlham Əliyev Əhliman Əmiraslanovla bağlı  Sərəncam imzaladı

16.11.2022

Fəxrəddin Salimin “Dədə Qorquddan Dədə Ələsgərə” kitabının təqdimat mərasiminin iştirakçılarına Ələddin Allahverdiyevin təbrik məktubu

11.10.2022

Kəsəmən məktəbinin məzunlarının 50 illiyi

30.06.2022

Ələddin Allahverdiyev – 75

28.05.2022

Peşə təhsili alan gənclərin turizm sahəsində sahibkarlıq imkanları layihəsi keçirilir

04.03.2022

BÖYÜK AZƏRBAYCAN OLMALIYAM MƏN... GÖYÇƏ ADLI İLAHİ SEVGİ...

19.02.2022

Qərbi Azərbaycanın Qaraqoyunlu dərəsi haqda televiziya filmi

29.01.2022

Müəllimlərim haqda xatirələrim - Musa Kərimov 

17.01.2022

Səksəninci döngə

27.12.2021

İlham Əliyev – Onun əsil DOĞUM GÜNÜ 8 NOYABRDIR

24.12.2021

Akademik Əhliman Əmiraslanov Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi

05.12.2021

İntiqamın arzusu: “Mənə elə rəssam verin ki, məni ayaq üstə çəksin”

24.11.2021
Bütün xəbərlər