Sərdar Kərimlinin şeirləri 

13:40 / 25.12.2018

MƏN QALA BİLMİRƏM, GÖYLƏR ÇAĞIRIR

Torpaqla asiman arasındayam,
Yer məni səsləyir, göylər çağırır.
Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər,
Mən qala bilmirəm, göylər çağırır.

Yetişib mənzilim, başadır mənim,
Torpaq, səma - qibləm, qoşadır mənim,
Ömrümü üç balam yaşadır mənim,
Mən qala bilmirəm, göylər çağırır.

Şaqraq gülüşlərim, şən nəğmələrim,
Nakam sevda dolu qəm nəğmələrim,
Bir qu nəğməsiydi son nəğmələrim,
Mən qala bilmirəm, göylər çağırır.

Xoşbəxt tale payım sən - Rəna oldun.-
Şam idim, başıma pərvanə oldun,
Hər bir əzabımdan divanə oldun,
Əfv elə, gedirəm, göylər çağırır.

Rəşidə, boyunun qurbanı olum,
Rəşidəm, mehrinin heyranı olum!
Qoy uçum göylərə tərlanın olum,
Mən qala bilmirəm, göylər çağırır.

Rəşadım, bir dünya könül varımsan,
Nurumsan, möhtəşəm dağ vüqarımsan.
Mənim ciyərparam, ilk nübarımsan,
Bağışla, gedirəm, göylər çağırır.

Sən mənə Nicatsan, sən mənə arxa,
Kişiyə yaraşmaz ölümdən qorxa.
Sınma, bir də gələr su gələn arxa,
Bağışla, gül balam, göylər çağırır.

Dünya pəncərədi, ömür həvəsdi,
Hər bir cəfamıza dözdün də, bəsdi.
İmdadım, imdada yetmə əbəsdi,
Mən qala bilmirəm, göylər çağırır.

Ana, qollarını aç, ağla məni,
Sel kimi gözündə yaş, ağla məni,
Artıq yanındayam, qucaqla məni,
Ruhum qala bilmir, göylər çağırır.

Dayağım, sirdaşım olan dostlarım,
Buludtək boşalıb, dolan dostlarım,
Sizə xatirəmdi qalan, dostlarım,
Mən qala bilmirəm, göylər çağırır.
(18 Noyabr, 2002. Moskva. 
Mərkəzi Klinik Xəstəxana)

YAXŞILIQ

Qaranlıq yollarda işıq yandırar,
Dumanın yolunu tutar yaxşılıq.
Soluxmuş gülləri pərvazlandırar,
Arzunu arzuya qatar yaxşılıq.

Nadanı sındırar - hünərsiz eylər,
Gödəldər dilini, kəsərsiz eylər,
Namərdə divanı xəbərsiz eylər,
Yamanın gözünə batar yaxşılıq.

Günəşdən ucadır öz baxışıyla,
Ölçülüb çəkilməz dünya varıyla.
Bir insan nəslinin cığırlarıyla
Qayıdıb özünə çatar yaxşılıq.

KÜSMƏ

Dindirsəm, qar yağar qaş qabağından,
Sən məndən deyinib küsəndə, küsmə.
Bu qədər dəyişib sozalmaz, gülüm,
Ayaz dəymiş nərgiz, süsən də, küsmə!

Baxışlar daşıyar hər dərdi, səri,
Baxışlar söyləyər nəğməni, şeiri.
Gözüm kövrək-güllü qafiyələri,
Qumral gözlərinə düzəndə, küsmə!

Köksümdə əriyər həsrət düyünü,
Əlim əllərinə dəysə o günü...
İntizarın, sənsizliyin kökünü
Sinəmdən qoparıb üzəndə, küsmə

Alışdırdın mənim sonsuz sevgimi,
Qığılcım - baxışla, yanar qov kimi.
Həsrət dodaqlarım cüt alov kimi
Titrəyib üzündə əsəndə, küsmə!

Sərdarın həyatı gül nəfəsində,
Gəl məni söndürmə bircə əsimdə.
Qaynar baxışının od kürəsində,
Qovrulan da mənəm, dözən də, küsmə!

SAZ

Elə nalə çəkib fəryad etməyin,
Siz Allah, amandı, aman, a tellər.
Kükrəyib, hönkürüb... dindirin məni,
Dağılsın fikrimdən duman, a tellər.

Elə qüdrətlidir onun hər simi,-
Min könül padşahı, min qəlb hakimi...
Gah coşub hayqıran Koroğlu kimi,
Gah da Kərəm kimi yanan, a tellər.

Kərəm qəm içində qovruldu, yandı,
Dilqəmin qüssəsi ərşə dayandı.
Ustad hər halından min dərd duyandı,-
Sizdə sızıldayır zaman, a tellər.

Möhtəşəm bir dağın gur bulağısan,
Sevən könüllərin hicran dağısan.
Ələsgər qəlbinin od saçağısan,
Alovdu köksündən qopan, a tellər.

SIX SAZI SİNƏNƏ...

Sıx sazı sinənə oxu, qardaşım,
Şeirlərin muğan düzündən betər...
Qüssənin şaxtasın, kədərin qışın
Gördüm - cəhənnəmin üzündən betər...

Qüssələr qəlbini oda yaxanda,-
Bağrım şan-şan olur sənə baxanda...
Görüb çekdiyini, vallah, bu anda 
Bezirəm canından bezəndən betər...

Sim kimi titrərəm nəfəsdən bele.-
Gəzərəm, dolannam belədən-belə... 
Kədər ilan təki dolanar belə, 
Çalar namərdləri özündən betər..

Zaman elə əsdi yolları kəsdi..
İndi xeyir şərnən nəfəs - nəfəsdi...
Könlümdən bir duyğu yel kimi əsdi...
Yanar tonqal üstə... gözündən betər!

Həsrətli gözlərdə bir damla yaşam,- 
Kürəm, Araz qalıb məndən pərişan.
Dərddən qaralmışam, dərddən yanmışam...
Közüm atəşgahın közündən betər!

Dözülməz sitəmi biz duyanmışıq,
Kədər qabağında düz dayanmışıq, 
Alov yaman gəldi, ele yanmışıq... 
Sən məndən betərsən, mən səndən betər!

***
Fəxrəddin Davudun (Aşıq Davud Qəribin) yazdığı 
bir təcnisə cavab, sazda ifa olunub)

Öp gözündən, qoyma küsə küsdümü,
Gözlər necə qıydı məntək Sərdara
Bu cavan çağında yarın küsdümü?..
Tök saçların sinəm üstə sər, dara.

Qaldı dodaqlarda vüsal-ərdəbil,
Dolan, yarı axtar, eşit, ərdə bil!
Fərhad olsa ağrın alım ər də, bil,-
Doluşar sözündən düşər sərdara

Gəzər gözün göyü, gəzər göy nəyi?
Göylərdən geyinib gözüm köynəyi...
Yaman olub bu hicranın göynəyi,
Ağladar qəribi, gülər Sərdara.

Qərib sənəmi

Qərib dostum, yaman kövrəltdin məni,
Dağ üstdən dağladın, Qərib, sinəmi.
Bir şamam, dövrəmdə danış, din, məni
Qoyma, ölüb gedə qərib sinəmi...

Him tökməmiş divar hara, dam hara?
Zümrüddən divar yap, sonra dam ara.
Sən Allah, neştəri vurma damara,
Qoyma gözü yaşlı Qərib Sənəmi.

Qüssələnmə, bax gülənə, gör şadı!
Dərdə dəydi, iti könlüm korşadı.
Bu kədər lesyanı, bu qəm gürşadı
Mənəmi toxundu, Qərib, sənəmi?!

NƏNƏMƏ

Çağırıram səsim sənə yetişsin,
Səslə məni, sən də səslə, ay nənə!
Xumarlanım, qığıldayım qucunda,
Gözləyirəm min həvəslə, ay nənə!

Nur camalın ömrüm üçün yol açar,
Öp dilimdən, onda nəvən dil açar.
"Gəlişimdən, gülüşümdən gül açar",
Gül açanda məni gözlə, ay nənə!

Tələsirəm, qollarında gəzməyə,
Sözlərindən sevinməyə, küsməyə.
Mənim üçün qurban deyib kəsməyə,
Bir qəşəngcə quzu bəslə, ay nənə!

Ömrüm-günüm, ürəyimsən, anamsan,
Sən bizlərə pərvanəsən, yanansan.
Mən Rəşadam, sən də mənim Sonamsan!
Sənsiz nəyik, bircə sözlə, ay nənə?!
1980.

ƏFSUN
(nəğmə)

Ruhumu titrədən qənirsiz gözəl!-
Olaydın qəlbimi duyanım, Əfsun!
Dadlı duyğulardan bal röyalardan
Sənin müşk ətrinlə oyanım, Əfsun!

Sən səma elçisi, mələkmi, kimsən?
Yaz dumanı kimi çöküb gəlmisən.
Kəhkəşan nurunu çəkib gəlmisən,
Ulduzum, bəyaz buludum,
Gözlərini necə unudum
Arzular, arzumla umudum
Şəfəqinlə nurlanım, Əfsun!

Ayna qəlbin daim mənimçün olsun,
Könlüm qanadlanıb göyərçin olsun.
Nağıl yuxularım kaş ki, çin olsun,
Mələk şəfəqinlə nurlanım, Əfsun!

Bütün mələklərdən birinci kimi,
Dəryalar cövhəri nur inci kimi, 
Sehrkar düzümlü dürr-inci kimi,
Şümşad biləyinə dolanım, Əfsun.

İNCİMƏ

Niyə göylər kimi dolmusan yenə?
Məndən incimisən, gülüm, incimə!
Çən duman bürüyüb gülən çöhrəni
Nədən incimisən, bilim...incimə!

Cazibəndən kənar çətin ki gəzəm,
Elə ovsunladın məni, acizəm.
Sən mənim ilahəm, pirim, möcüzəm,-
İstəsən səcdənə gəlim, incimə.

Yağdır gül dodaqdan təbəssüm mənə,-
İlğımdan sıyrılsın, tələssin mənə.
Behişt nəfəsindən meh əssin mənə,
Titrəsin telində əlim, incimə.

DÖNSÜN

Röyalı, nəğməli aləmdə sənsiz,
Əzabdı, dözmərəm, ay ilə dönsün.
Nur ümmana çıxan vüsal gəmisi,
Azmasın, geriyə, sahilə dönsün.

Ruhumsan, sevgimin qədəri hanı?-
Əngin göylərdəki ulduzlar sanı.
Nəqşi - heyrət qoysun eşqin dünyanı,
Açılsın, əfsunlu tər gülə dönsün.

Razıyam, min dəfə alışım, sönüm...
Əsmər yanağında mən telə dönüm.
Bu eşqə rişələr atanda könlüm,
Avazı qumrovlu bülbülə dönsün!

Rayihən ömrümə bahar çiçəyim,
Əlvan gül üstündə titrək ləçəyim.
Nahaqdan könlünə dəysəm, göyçəyim,
Arzum gözlərimdə niskilə dönsün.

DÖNDÜM

Tanrım, mənə ömür verdin,
Qüdrətinlə selə döndüm.
Gahdan sakit dəniz oldum,
Gah tufana, yelə döndüm...

Mən dönürəm son qalama,-
Ömür, yanma, gəl halıma.
Səni verdim üç balama,
Gün-gün, ay-ay, ilə döndüm.

Fələk, sənlə əyişmədim..
Əcəl, sənlə deyişmədim,
Mən dünyamı dəyişmədim,-
Allah, yandım külə döndüm!

Torpaq, boynuna sarılam..
Əhdinə düz ilqarınam
Səni sevən Sərdarınam,
Sinəndə bir gülə döndüm...
18 Noyabr 2002-ci il 
(Moskva, SKB klinikası)

AMAN, NƏDİR BU BAXIŞLAR

Nə zamandır ürəyimə
Heç bilmirəm, daman nədir?
Sərin gəzən küsgün gülüm,
Bu aldanmış güman nədir?

Sevinc dönüb yenə gəlsin,
Bəxt imana, dinə gəlsin,
Dərdin-qəmin mənə gəlsin,
Çöhrəndəki duman nədir?

Bir heyrətli dünyadayam,
Dürr - incili dəryadayam,
Ay insafsız, röyadayam,
Ayıl, nədi, oyan, nədi?!

Qor tökülər, alov daşar,
Aman, nədir bu baxışlar?
Dedi gülünc olma, ey yar,
Son andasan, aman nədir?!

QƏŞƏNGİN NƏĞMƏSİ
(Qoşayarpaq qoşma)

Qovuşaq bir anı, gəzək dünyanı...
Gəzək bir gümanı deyə, qəşəngim.
Qoyma bu dumanı, bahar leysanı
Qumral saçlarını döyə, qəşəngim!

Qom hörüklər nizam, tel düzüm-düzüm,
Gəlmir üzüm sənə, deyim sirr-sözüm.
Yox gecəm-gündüzüm, həsrətdi gözüm,
Ola bir təbəssüm deyə, qəşəngim!

Məndən kənar gəzən, bircə biləsən,
Necə dözür görən bu dərdə dözən.
Qumrovlu qəh-qəhən qıylanmır nədən,
Niyə dönükmüsən, niyə, qəşəngim?

Çevir mənə sarı od yanaqları,
Lalə dodaqları gizlətmə barı.
İncitmə Sərdarı, qoyma yadları,
Düz əhdi-ilqarı əyə, qəşəngim!

BİR GECƏ

Taleyimə düşən paydı gecələr,
Günlərimi yaman saydı gecələr.
Görən bizə necə qıydı gecələr?-
Şirin gecə, nağıl gecə, sirr gecə.

Bir sevdaydı, dayanaraq üz-üzə,
Əl-ələydik, göz-gözəydik, diz-dizə.
Saçlarına, hər gələndə sən bizə,
Ulduzlardan səpilirdi zər gecə.

Yalvarardım, danış yenə, din yenə,
Sənin üçün darıxmışam mən yenə,
Deyərdim ki, qurban olum, sən yenə
Saçlarını sinəm üstə sər gecə.

Öyrənmişdim tellərinin ətrinə,
Nəfəsinin, əllərinin ətrinə.
Bilirsən ki, təkcə sənin xətrinə,
Sübhə qədər dayanardım hər gecə

Tez unutdun gecələri nədənsə,
Gəzdiyimiz küçələri nədənsə,
Çağırmadım, nə mən geri nədənsə,
Nə sən geri qayıtmadın bir gecə...

OCAQ

Bir qayadı, dara çəkər zülməti,
İşığıyla pardaqlayar gecəni.
Üzük kimi şölə saçar yamacda,
Nişan taxıb adaxlayar gecəni.

Layladırmı?.. dodağından çağlayar,-
Mürgü döyən kar qayalar laxlayar.
O tay - bu tay qaranlığı bağlayar,
Bir yamaca çataxlayar gecəni.

İstəyini istiləyər, gözlədər,
Arzusuna əlin dəysə gizlədər.
Günəş çıxsa işığını gizlədər,
Öz külündə soraqlayar gecəni.

Tapılıbdır ulduzlara bir bacı, 
Yanağı od, hörükləri nur tacı.
Özü boyda qaraldaraq yamacı,
Gündüzlərə pay saxlayar gecəni...

ÖTƏN GÜNLƏRİM

Gəncliyimdən qopan, ömrümdən qopan,-
Axan ulduz kimi itən günlərim.
Hicran sızıltılı, vüsal nəğməli,
Ay ötən günlərim, ötən günlərim!

Siz ki, yarandınız günəşdən, nurdan
Uçub ayrıldınız bir-bir ömürdən…
Çiçək-çiçək olan, ulduza dönən,
Çilənib göylərə bitən günlərim,
Ay ötən günlərim, ötən günlərim!

Hər anı mehr idi, ünsiyyət idi,
Bir dünya eşq idi, səadət idi.
Naxışı, zinəti məhəbbət idi,
İlğıma döndünüz nədən, günlərim?
Ay ötən günlərim, ötən günlərim…

Tanrı yaratdığı bir sehr olaydı,
Bütün ayrılıqlar kaş qəhr olaydı…
Yenidən çağlayan gur nəhr olaydı
Nağıl qanadında gedən günlərim,
Ay ötən günlərim, ötən günlərim…


Etiket: Sərdar K
Xəbərlər

Dünya siyasətçilərinin Heydər Əliyev haqqında səmimi fikirləri...

15.06.2019

Dövlətimizin və müstəqilliyimizin xilaskarı

15.06.2019

Meyitlərin altından sağ çıxan dünyaca məşhur azərbaycanlıdan İNANILMAZ SÖZLƏR: 27 il öncə Şuşada...

14.06.2019

“Atamı yalnız qışda görürdük”– Mirzə Cəlilin Polşadakı ailəsi ilə EKSKLÜZİV MÜSAHİBƏ (FOTOLAR)

13.06.2019

Abdal - Təsəvvüfün (Sufizmin) əsası kimi

12.06.2019

“Çox təəssüf ki, mən hələ indi İsa Muğannanın qızı olduğumu dərk edirəm” – MÜSAHİBƏ

12.06.2019

Hitler və Stalinin dərdindən divanə olduğu AGENT QADIN – MARAQLI FAKTLAR

11.06.2019

İslam dünyasına sərt senzura necə gəldi - Əl-Fərabi

11.06.2019

Qədim Türklərdə SIRĞA

10.06.2019

Azərbaycanda çadra əleyhinə hərəkat - Səriyyə Xəlilovanın Bakını ayağa qaldıran qətli

10.06.2019

İrəvan ədəbi mühitinin XIX əsr və XX əsrin 20-ci illərini əhatə edən dövrünün tarixi özünəməxsusluğu

08.06.2019

Müşfiqli günlərim

08.06.2019

Tofiq Yusifin şeirləri

07.06.2019

AĞKİLSƏ

07.06.2019

Puşkin və Düma eyni adam imiş - VERSİYA

06.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA – II HİSSƏ

06.06.2019

Vaqif Səmədoğlu şeirləri

05.06.2019

İrəvanda erməni dövləti necə yaradıldı? - ARAŞDIRMA - YENİ SƏNƏDLƏR
I hissə

05.06.2019

Nazim Əhmədli: - Mən həmişə demişəm ki, biz özümüz yadplanetliyik. Bizi kainatdan yer kürəsinə atıblar.

04.06.2019

Şahbulaq Qıfılı saray kompleksi - Qarabağ abidələri

03.06.2019

QƏHRƏMAN DÖYÜŞÇÜNÜN QƏHRƏMAN XANIMI

03.06.2019

Fəlsəfə - Bernard Şou
(1856-1950)
Görkəmli irland dramaturqu və romançısı, Nobel mükafatı laureatı.

02.06.2019

NÖVRƏS İMAN YARADICILIĞINDA HƏZRƏT ƏLİ (Ə.) VƏ ƏHLİ-BEYT (Ə.) SEVGİSİ

31.05.2019

Mirzə Ələkbər Sabirin ilk və son müsahibəsi: “Başda o böyükdür, yaşda mən”

31.05.2019

Ermənilər özlərinə necə tarix uydurub? - Fransız tarixçidən şok

30.05.2019

Rəsulzadənin yaxın dostu olan Kəngərlinın qızı İNANILMAZ SİRLƏRİ AÇDI: Leyla xanım… – MÜSAHİBƏ

29.05.2019

MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏ

28.05.2019

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının məzarları

28.05.2019

Ustad Aşıq Hacı Göyçəlinin yeganə müsahibəsi...

27.05.2019

TÜRKİYƏNİN İLK QADIN VƏKİLİ – ŞUŞALI QIZ

26.05.2019

İlanqaya

25.05.2019

EL YERİDİ, 
YALQIZ QALDIN SƏHRADA...
(Dədə Ələsgərin ruhuyla söhbət)

25.05.2019

Firuz Göyçəsizin şeirləri

24.05.2019

Qərbi Azərbacanım - mənim vətənim 

24.05.2019

Fukidid ‒ Milos dialoqu

23.05.2019

Anton Çexovun Qardaşına Yazdığı Məktub

23.05.2019

Ərtoğrol Cavid - Ölümə tərk edilən...

22.05.2019

Ağ Aşıq Allahverdinin şeirləri

22.05.2019

Musa Yaquba camaat az qala ürəyini verməyə hazırdır, durub iki min manat verirlər.

21.05.2019

Dünənki Qərbi Azərbaycan tariximizdən və Göyçə ziyalılarından xatirə.

21.05.2019

Qızı Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında

20.05.2019

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019
Bütün xəbərlər