NÖVRƏS İMAN YARADICILIĞINDA HƏZRƏT ƏLİ (Ə.) VƏ ƏHLİ-BEYT (Ə.) SEVGİSİ

18:44 / 31.05.2019

Kiçik yaşlarından dini ruhda tərbiyə və təhsil alan Növrəs İman bütün varlığı ilə haqq olan Cəfəri məzhəbinə bağlanmış və demək olar ki, yaradıcılığını Əhli-beytə (ə.) məhəbbətlə bəzəmişdir. Aşığın yaradıcılığına baş vurduqda deyilənlərin şahidi oluruq. Belə ki, aşığın yaradıcılığı boyu Qurani-Kərimin ayələrindən, Peyğəmbərimizin (s.) buyurduğu hədislərdən, “Üsuliddin”dən, “Firuiddin”dən, şəriət qanunlarından yerli-yerində istifadə edilmişdir.

Bildiyimiz kimi, islam dininin maarifi üç prinsip üzərində qurulub: “Üsuliddin”, “Firuiddin” və Əxlaq. “Üsuliddin” – dinin köküdür, “Firuidddin” – dinin budaqlarıdır. Əxlaq isə dinin meyvələridir. Növrəs İman “Eyləyər” rədifli qoşmasında “Üsuliddin”in maddələrini bir-bir sadalayır və izah edir. Üsuliddin beşdir: Tövhid, Ədl, Nübuvvət, İmamət, Məad.

Böyük sənətkar əhəmiyyətini belə göstərir:

“Üsuliddin” demək, dinin köküdür,

Tövhidi bir Allah aşkar eyləyir.

Qul-hu vəllahidə dəlildi əhəd,

Dildə təkliyini iqrar eyləyir.

 (Növrəs İman, 2004: 44-45).

Bu beytdə haqq aşiqi olan Növrəs İman çatdırır ki, Üsuliddin dinin köküdür, bu kökü Allaha etiqad təşkil edir. Yəni, Tövhid kəlməsinin mənasını “İxlas” surəsinin birinci ayəsində olduğu kimi bizə çatdırır. “İxlas” surəsi dörd ayədən ibarətdir. Allah-Təala buyurur: “De: O Allah yeganədir. Allah ehtiyacsızdır. Doğmayıb və doğulmayıb. Heç bir bənzəri yoxdur və heç kimsənə ona tay ola bilməz” (Qurani-Kərim, 2017: 79).

N.İman deyir:

İkinci Ədldir, Ədalət bir ad,

Vaməllah yuridən zulmən lil ibad.

Yəni zülm eyləməz, eyləyər imdad,

Dolandırıb hərdən ehzar eyləyir.

 (Növrəs İman, 2004: 44-45).

Bu bənddən də göründüyü kimi, şair Yaradanın ədalət sifətini vəsf edir və bildirir ki, Allah zülm edən deyil. Çünki zülm eyləmək qüdrətsizliyin və acizliyin nişanəsidir. Allah isə hər şeyə qadirdir. Əgər insan Allaha etiqad göstərsə və ədalətli olsa, heç zaman əzab çəkməz.

Böyük şair dünyaya gəlib-gedən peyğəmbərləri, Adəmi, Xatəmi dilə gətirərək deyir:

Üçüncü kəlmədə nübuvvətdi həm,

Yüz iyirmi dörd min peyğəmbərdi cəm.

Əvvəli Adəmdir, axırı Xatəm,

Dəlili-əhvalın iqrar eyləyir.

 (Növrəs İman, 2004: 44-45).

Allah tərəfindən bəşərin hidayəti üçün yüz iyirmi dörd min peyğəmbər gəlib. Bu peyğəmbərlərin əvvəlincisi Adəm (ə.), sonuncusu Həzrət Məhəmməddir (s.).

Şair bu beytdə Allah elçilərinin sayını, əvvəlinci və axırıncı peyğəmbərlərin adını deyib.

Məkana Muhəmməd xəlq olub əzəl,

Əba-Əhəd vardı o nuri-gözəl.

Vəlahu kan Rəsulullahdır əzəl,

Kulli-şeyyin əlimə huşyar eyləyir.

 (Növrəs İman, 2004: 44-45).

Bu bənddə şair göstərir ki, Allah ilk olaraq Məhəmmədin (s.) nurunu yaradıb. Hədisi-Qüdsdə buyurulub: “Ya Mühəmməd (s.), əgər sən olmasaydın, fələkləri yaratmazdım. Həzrət Əli (ə.) olmasaydı, səni yaratmazdım. Fatimeyi-Zəhra (s.ə.) olmasaydı, heç birinizi yaratmazdım”. Müasir dövrümüzün şairlərindən olan Mirzə Dahi Almaslı da bir qəzəlində bu hədisi nəzmə çəkib:

Xəlqi-aləm səbəbi Həzrəti-Zəhrada imiş,

İki dünya evinin zinəti Zəhrada imiş.

 (Dahi Almaslı).

Bəndin digər misralarında şair Qurani-Kərimin “Əhzab” surəsinin 40-cı ayəsinə işarə edir. Ayə belədir: “Mə kənə Muhəmmədun əbə-Əhədin min ricalikum va ləkin Rəsulullah va xatəmən-nəbiyyin. Va kənəllahu bikulli şeyin alimə” – “Mühəmməd (s.) kişilərinizdən birinin atası deyildir, lakin Allahın Rəsuludur və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir” (1).

Növrəs İman yazır:

Ona təlim verib elmi-ilahi,

Göstəribdi bizə o doğru rahi,

Məşhərdə məxluqat çəkəndə ahi,

Şəfaət o şahi-əbrar eyləyir.

(Növrəs İman, 2004: 45).

Bu bənddə də Peyğəmbərin (s.) qiyamət günündə bizlərə şəfaət edəcəyini, “Quran” ayələri işığında və sünnət güzgüsündə çatdırır.

İmamət Əlini haqq bil, inan,

On bir övladıynan ol Şahi-Mərdan.

“Valiyyikumullah” ayeyi-Quran,

Nisbəti-Əhmədi-Muxtar eyləyir.

 (Növrəs İman, 2004: 45).

Bu bənddə şair Həzrət Əlinin (ə.) və on bir imamın ümmət üzərində olan vilayət (rəhbərlik) haqqını peyğəmbərin (s.) hədisi ilə bizlərə çatdırır. Belə ki, peyğəmbər (s.) buyurub: “Əl-xüləfəi min-bədi isnə-əşəra kulluhum min-qureyş” – “Məndən sonra xəlifələr on iki nəfərdir və hamısı da qureyşdəndir” (Altan, 2005: 85).

Üçüncü misrada söhbət “Vilayət” ayəsindən gedir. “Vilayət” ayəsi “Maidə” surəsinin 55-ci ayəsidir. Ayədə Allah-Təala buyurub: “İnnəmə valiyyukumullahu varasuluhu valləzinə əmənu əlləzinə yuqımunəs-salatə va yutunəz-zəkətə vahum rakiun”. – “Sizin rəhbəriniz ancaq Allah, onun peyğəmbəri və o iman gətirənlərdir ki, namaz qılır və ruku edərək zəkat verirlər” (1).

Bu ayənin şəni-nüzulunda Qurani-Kərimə təfsir yazan İbn Abbas və Peyğəmbərin (s.) sevimli səhabələrindən olan Əbazəri-Ğiffaridən nəql olunub ki, ayə Həzrət Əlinin (ə.) namazda ruku halında üzüyünü fəqirə verməsinə işarədir. Klassik ədəbiyyatımızın bir çox nümayəndələri, o cümlədən M.Füzuli və M.Şəhriyar öz yaradıcılıqlarında bu ayənin Həzrət Əliyə aid olmasına işarə ediblər. Öncə M.Füzuliyə diqqət yetirək. Şair yazır:

Üzük bəxş eyləmişsə sailə ol şah namaz üstə,

Əlində əhli-həqqin hər nə varsa nəzri-saildir.

                                        (Füzuli, 1983: 34).

M.Şəhriyar da belə deyib:

Yeri döy Əli qapısın, odur ey gədayi-miskin,

Kərəmiylə padişahlıq üzüyün verən gədayə.

                                        (Şəhriyar, 1997: 41).

Növrəs İman da bu bənddə “Vilayət” ayəsinə və “Mənzilət” hədisinə işarə edib. “Mənzilət” hədisində Peyğəmbərimiz (s.) buyurub: “Ya Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musaya olan nisbəti kimidir. Bir şərtlə ki, məndən sonra peyğəmbər olmayacaq. Sən imam və imamlar atasısan”. Növrəs İman yazır:

Mim, yey ölərsən, həm dirilərsən,

Ayin adil qiyaməti görərsən.

Dal qurar divanın onda bilərsən,

Haqq divan bir qəni səttar eyləyir.

 (Növrəs İman, 2004: 45).

Bu bənddə isə şair Qiyamət ayələrindən olan “Bəqərə” surəsinin 28-ci ayəsinə istinad edir. Ayə belədir: “Keyfə təkfurunə billəhi va kuntum ənvatən fə əhyəkum summə yumitukum summə yuhyiykum summə ileyhi turcəun” – “Allahı necə inkar edirsiniz, ölü idiniz, o sizi diriltdi. Sizi yenə öldürəcək, sonra sizi dirildəcək, sonra da onun hüzuruna qaytarılacaqsınız” (1). Yenə həmin şeirin digər bəndinə diqqət yetirək.

“İnna-nəhnu nəhyəl mövt” kəlamı,

Mənada müxtəsər öləcək hamı.

Tapmasam axırda dərdə əncamı,

İstəsə Heydəri-Kərrar eyləyir.

  (Növrəs İman, 2004: 45).

Bu bənddə şair “Yasin” surəsinin 12-ci ayəsinə istinad edir. Ayə belədir: “İnnə nəhnu nuhyil mautə va nəktubu mə qaddəmu va əsərəhum va kullə şeyin əhseynəhu fi iməmim mubin” – “Həqiqətən biz ölüləri dirildərik. Etdiklərini və qoyub getdiklərini də yazırıq. Hər şeyi açıq-aydın kitabda (lövhi-məhvuzda) qeydə almışıq”. Bu ayənin şəni nüzulunda qeyd olunur ki, səhabələrdən bəzisi peyğəmbərin (s.) yanına gəlib “iməmim mubin”dən məqsəd nə olduğunu sual etdilər. Peyğəmbər (s.) buyurdu: “İmami-mubin”dən məqsəd nə Tövrat, nə İncil, nə Zəbur, nə də “Quran” deyil, məqsəd Həzrət Əlidir (ə.) (Şirazi, 1998: 41).

Şair də qeyd edir ki, Qiyamət günündə günahkarlara ancaq Həzrət Əli (ə.) kömək edə bilər:

Əlinin məqamın anlasa hər kim,

Ol kəs də kəsilər nəfsinə hakim.

Əlidir Quranda “Ta-ha”vu “Ya-sin”,

Həm “Ya-sin”də olan “İmamin-mubin”.

 (Növrəs İman, 2004: 44-45).

Növrəs İman “Usuliddin” barədə yazdığı ustadnaməsini bu misralarla tamamlayır:

Aldanıbsan əgər cifəyə hərdəm,

Çəkilər hesabı o gündə möhkəm.

Dilində vaynövsə, könlün alar qəm,

Növrəs İman sizə izah eyləyir.

(Növrəs İman, 2004: 45).

Bu son bənddən bir daha aydın olur ki, Növrəs İman islam dininin əsası olan “Üsuliddin”i mükəmməl bilmiş və onun maddələrini çox gözəl şəkildə şərh edərək nəzmə çəkmişdir.

İslam dininin maarifinin ikinci bölümünü əməllər təşkil edir. Bu barədə də Növrəs İman öz qələmini sınamış və “Eylə” rədifli ustadnaməsində “Firuiddin”in maddələrini açıqlamışdır:

Dinin yarpaqları “Firuiddin”dir,

Oruc tut, namaz qıl, ibadət eylə.

Beşdən bir “xüms” ver, ondan bir “zəkat”.

Zəlilə, müztərə inayət eylə.

 (Növrəs İman, 2004: 42).

Bu bənddə şair “Firuiddin”in dörd maddəsini şərh edir və deyir: hər bir müsəlman gündəlik on yeddi rükət namazını qılmalı, ildə bir ay Ramazan ayında orucunu tutmalı, ildə bir dəfə qazancının beşdə birini xüms və ondan birini zəkat verməlidir. Eyni zamanda imkansız insanlara da kömək etməlidir.

Şair ikinci bənddə deyir:

Şərə fitva verib, saxlama dildə,

Qəlbdə möhkəm ol, bu doğru yolda.

Məişətdən artıq var olsa əldə,

Həcc qıl, nəfsinə əmanət eylə.

 (Növrəs İman, 2004: 42).

Bu bənddə aşıq əməllərdən beşincisi olan “Həcc” dən söhbət açır və bildirir ki, insan gərək ömründə bir dəfə Allah evi Kəbəni ziyarət edə. Növrəs İmanın bu şeiri əmisi Aşıq Ələsgərin də bir şeiri ilə səsləşir.

Dünyada əl çəkmə sövm-salatdan,

Təmiz ver, qalmasın xüms-zəkatdan.

Ələsgər, xofv etmə puli-siratdan,

İrəhbərdi cənab Əli qabaqda.

 (Növrəs İman, 2004: 15).

İstər Növrəs İman, istərsə də əmisi Aşıq Ələsgər islam dininin incəliklərinə dərindən bələd olmuş və İmam Muhəmməd Baqirin (ə.) buyurduğu bir hədisi nəzmə çəkmişlər. Hədis belədir: “İslam dini beş təməl üzrə qurulub: namaz, oruc, zəkat, həcc və vilayət. Vilayət bu dörd şərtin açarıdır, əgər bir kəsin vilayətə etiqadı olmasa, Allah onun heç bir əməlini qəbul eyləməz. Vilayət 12 İmamın rəhbərliyini qəbul etmək deməkdir”.

İsmi-vəsiyyinən vəliyyi-Xuda,

Şiri-pərvərdigar Əlidir, Əli.

Edən bədənləri sərindən cüda,

Sahibi-Zülfüqar Əlidir, Əli.

 (Növrəs İman, 2004: 46).

Və yaxud:

Görmüşəm camalın o kərəmkanın,

Nuri-təcəllanın, yədi-beyzanın.

Demədi mətləbin Növrəs İmanın,

Eşqə salan yazıq canım Əlidir.

 (Növrəs İman, 2004: 46).

Üçüncü bənddə “əmr be məruf və nəhyəz-munkər”dən söhbət açılır:

Haqqa tərəfdar ol, nahaqdan kənar,

Şər işə qarışan axır olar xar.

Haqq səni yaradıb faili-muxtar,

Nə kin saxla, nə də xəyanət eylə.

            (Növrəs İman, 2004: 42).

İslam dinində kin saxlamaq və xəyanət etmək ən böyük günahlardan sayılır. Şair də son misrada çatdırır ki, müsəlman olan şəxs bu iyrənc sifətlərdən uzaq durmalıdır. Odur ki, N.İman deyir:

Təvəlli-Əlinin dostunu tanı,

Təbərri-seçgilən küfrü-düşmanı.

Qəsb olan yerlərdən dolan pünhanı,

Təmiz tut libasın, xoş adət eylə.

 (Növrəs İman, 2004: 42).

Bu bənddə Həzrət Əlinin (ə.) dostunu Allahın dostu, düşmənini isə Allahın düşməni hesab edir. Şair bu bənddə Qurani-Kərimin “Bəqərə” surəsinin 257-ci ayəsinə və peyğəmbərin (s.) “Qədir-Xum” xütbəsinə istinad edib. Ayə belədir: “Allah möminlərin dostudur”. Həzrət-Əli (ə.) də mömünlərin ağasıdır. Peyğəmbər (s.) buyurub: “Əli həqq ilədir və həqq də Əli ilədir. Əlinin dostu Allahın dostu, Əlinin düşməni isə Allahın düşmənidir” (1).

Növrəs İman, sözün eylə müxtəsər,

Hər işin haqq bilir, olma mükəddər.

Dəşti-Kərbəlayə eylə bir səfər,

Öp qədəmgahını, ziyarət eylə.

 (Növrəs İman, 2004: 42).

Bu bənddə də şair müqəddəs Kərbəla ziyarətindən söz açır və hər kəsə bu ziyarətin nəsib olmasını arzulayır.

Ürfan sahibi olan Haqq aşiqi Növrəs İmanın yaradıcılığının ana xəttini Qurani-Kərimə ehtiram göstərmək, Allahın qanunlarına itaət etmək, peyğəmbərin (s.) buyurduğu hədislərə söykənmək və Əhli-Beyti (ə.) sevmək təşkil edir. “Başa-baş” rədifli divanisinin ikinci və üçüncü bəndlərinə diqqət yetirərkən bu deyilənlərin bariz şahidi oluruq:

Yüz iyirmi dörd min nəbi tən pənci – ali-əba,

Yeddii əfzəl, beş ulul-əzm yazılmışdır kitaba,

On iki imam, çaharidəh məsumin gəlir hesaba,

Onları əşrəf yaradıb, bir hökmran başa-baş.

                               (Növrəs İman, 2004: 122).

Bu bənddə söhbət yüz iyirmi dörd min peyğəmbərdən, pənci-təni ali əba (Muhəmməd (s.), Həzrət Əli (ə.), Fatimeyi-Zəhra (s.ə), İmam Həsən (ə.) və İmam Hüseyn (ə.)); yeddi əfzəl peyğəmbərdən məqsəd Adəm (ə.), Nuh (ə.), İbrahim (ə.), Yusif (ə.), Musa (ə.), İsa (ə.) və Muhəmməd (s.); ulul-əzm, yəni birinci dərəcəli şəriət sahibi olan peyğəmbərlər isə beş nəfərdən ibarətdir: Nuh (ə.), İbrahim (ə.), Musa (ə.), İsa (ə.) və Muhəmməd(s.); on iki imam və on dörd məsumdan bəhs olunur ki, on dörd məsum da ibarətdir-sonuncu peyğəmbərdən, qızı Fatimeyi-Zəhradan və on iki imamdan. Həmin bənddə şair göstərir ki, bu şəxslər Yaradan tərəfindən məxluqatın ən şərəflisi hesab olunur.

On səkkiz min aləm ki, var, alimlərin dilidir,

Ustadlığı izhar edən Şahi-Mərdan Əlidir.

Yetmiş iki millət ki, var həqq-islamın yoludur,

Mənada bir əlif ğain olub Quran başa-baş.

 (Növrəs İman, 2004: 122).

Bənddə on səkkiz min aləmin yaradılışından söhbət açılır və göstərilir ki, o on səkkiz min aləmin ən böyük ustadı ilahi sirrləri zahir edən ustadlar ustadı Həzrət Əlidir (ə.). Bu yaranmış yetmiş iki millət islam dininin qanunlarına tabe olmalı və “Quran”a ehtiram etməlidirlər. Qurani-Kərimdə Allah-Təala “Ali-İmran” surəsinin on doqquzuncu ayəsində buyurub: “Allah yanında din yalnız islamdır”.

Bu əzəmətli ürfan sahibi və haqq aşiqi olan insan haqqında bu adi məqalədə ətraflı söz açmaq imkan xaricindədir. Bu çeşmə xalq qaynağından başlandığından onun suyu quruyan deyil, cazibəsinə düşənlər də çoxdur, daha da artacaq. Növrəs İman poeziyasının qüdrət və əzəməti yeni-yeni tədqiqatların bünövrəsini qoyacaqdır.

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT

1. N.İman (2004). Seçilmiş əsərləri. Bakı: Səda

2. Qurani-Kərim (2017). Ərəbcədən tərcüməsi və lüğəti.

3. Söyləyəni: Dahi Almaslı, 49 yaşında (Bakı şəhəri, Hövsan kəndi)

4. Altan F. (2005). Könlü oxşayan sözlər. Qum şəhəri: Ənsəryan

5. Füzuli M. (1983). Seçilmiş əsərləri. Bakı: Maarif

6. S.M.Şəhriyar (1997). Divani-Türk. Bakı:

7. Ayətullahül-üzma Nəsir Məkarim Şirazi (1998). “Ya-sin” surəsi (tərcümə və təfsir) – (mütərcim M.Ağaverdiyev). Bakı:

Müəllif: Həsən Hüseyni

Goyce.az

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019

Aman Allah 

17.08.2019

ADIYAMAN

17.08.2019

Kiçik Vyetnam böyük Çinin burnunu necə “ovdu”? - 28 günlük müharibənin tarixi

16.08.2019

Əli bəy Hüseynzadənin açılmayan sevgi məktubu - Mətn

15.08.2019

REY BREDBERI  “Dəryaz” 

14.08.2019

Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

14.08.2019

Tuvalılar Böyük Vətən Müharibəsində

12.08.2019

Oğuzlar və Türk kimliyi - Cahandar Bayoğlunun elmi məqaləsi

11.08.2019

Ən qədim insanların 500 min il əvvəl Naxçıvanda yaşadıqları təsdiqləndi

10.08.2019

“Yeni Gundem” İnformasiya Agentliyinin 2 yaşı tamam olur.

10.08.2019

Böyük Nərimanlılar silsiləsindən - Şair Şahmalı Əliyev  Bəlkə qala sözüm, dünya.  

09.08.2019

Uşaq yaşlarından məhkum olan görkəmli jurnalistimiz

09.08.2019

Vampirlər həqiqətdirmi? – İlginc faktlar

08.08.2019

MƏCNUN GÖYÇƏLİ RÜBAİLƏRİ

08.08.2019

Şadlinskilər

07.08.2019

Yazıçı olmaq istəyənlərə Stefen Kinqdən 22 vacib məsləhət

06.08.2019

Atasından miras qalmış taxta 52 il sahib çıxmış hökmdar

06.08.2019

Xəstəsinin evinə bazarlıq edən həkim – MARAQLI ADAM

05.08.2019

General Sisianovun erməniləri “İT” adlandırdığı 214 illik tarixi məktubu  

04.08.2019

Mən də ölülərin xalq şairiyəm - Telman Hüseyn Anadilin şeirləri

03.08.2019

Misir fironları əslən qafqazlıdır - Alman alimlərindən sensasion tədqiqat

03.08.2019

TİTANİK GƏMİSİ HAQQINDA BİLMƏDİYİNİZ BÜTÜN MARAQLI MƏLUMATLAR BİR ARADA

02.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT – VI HİSSƏ - SON - VİDEO

01.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - V HİSSƏ

31.07.2019

Ərəb Əmirliklərində çalışan xanım alimimiz: Hər il  28 Mayla bağlı müsabiqə keçirir, tələbələri milli hədiyyələrlə mükafatlandırıram  

31.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - IV HİSSƏ

30.07.2019

Böyük rəhbərə son dəfə qurban gedən kiçik adamlar.

30.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - III HİSSƏ

29.07.2019

Tanrının “Oxu” təlimi

29.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – II HİSSƏ

27.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – I HİSSƏ

26.07.2019

Qondarma bəylər

25.07.2019

Eldar Baxış oğlunun cəsədi qucağında evə keçdi – Hadisənin şahidi yazır...

25.07.2019

ƏLİBALA HACIZADƏ: HEÇ NƏ ƏZİZ DEYİL XATİRƏN QƏDƏR

24.07.2019

26 il Ağdamsız

23.07.2019

BÖYÜK NƏRİMANLI SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

22.07.2019

Azərbaycan mətbuatı-144

22.07.2019

“Rəvan” sözünün əvvəlinə “i” hərfi əlavə olunaraq “İrəvan” adı əmələ gəlmişdir

20.07.2019

"Deportasiyadan Etnik Təmizləməyə Gedən Yol" adlı sənədli filmi ictimaiyyətə təqdim olundu.

19.07.2019

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019

Azərbaycanlı tarixçidən maraqlı iddia - Keşikçidağda eramızdan əvvəldən oğuz türkləri yaşayıb

18.07.2019

Ağbulaq

17.07.2019

Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ermənilər etiraf etdi. 

16.07.2019

Tarixi şəxslər barədə qalmaqallı faktlar

15.07.2019

İlham Qəhrəman - "Könül işi"

13.07.2019

Seyid Əzim ateist idimi? - ARAŞDIRMA

11.07.2019
Bütün xəbərlər