MİSKİN ABDAL OCAĞININ NÜMAYƏNDƏSİ

19:24 / 28.02.2019

RAFİQ MƏHƏMMƏD OĞLU HÜSEYNZADƏ

Miskin Abdal ocağında, onun yeganə oğlu Şadmanın nəslində 500 il sonra, XX əsrdə yaşayıb-yaratmış şair, ixtisasca onkoloq-cərrah Rafiq Məhəmməd oğlu Hüseynzadənin zəngin ədəbi irsi toplanılaraq «Bu günümdən sabahıma xatirə» kitabı şəklində nəşr olunmuşdur.

Rafiq Hüseynzadənin ulu babası, əsl adı Hüseyn Məhəmməd oğlu olan böyük sufi övliyası Miskin Abdal (1430-1535) bəşəriyyətin beşiyi, tarixi Oğuz yurdu – Göyçə mahalının Zərgərli (Sarıyaqub) kəndində doğulmuş, orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndəsi olmaqla yanaşı, Səfəvilərin görkəmli dövlət xadimi, Qeyb Ərəni («Ricalül-qeyb»), Pir, Allahdan əta edilmiş möcüzələr, kəramətlər, fəzilətlər, müqəddəs «Ocaq» sahibi, Şah İsmayıl Xətainin mürşidi, dövrünün tanınmış diplomatı, sərkərdə, təsəvvüf mütəfəkkiri, böyük din və elm xadimi, sufi şair, qopuzdan saza, ozandan aşığa (Haqq aşiqinə) keçidin banisi, Haqq aşiqliyi (Haqq aşıqlığı) sənətinin əsasını qoymuş tarixi şəxsiyyət kimi də məşhurdur.  

Bu ocağın tanınmış nümayəndələrindən olan həkim-şair Rafiq Hüseynzadə 1948-ci ilin fevral ayında Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının Basarkeçər  rayonunun Sarıyaqub (keçmiş Zərgərli) kəndində doğulmuşdur. Rafiq Hüseynzadə kiçik yaşlarından kənddə yoldaşlarından özünün fitri istedadı, parlaq zəkası ilə seçilmiş, elmə böyük həvəsi olmuşdur. 1955-1965-ci illərdə Sarıyaqub kənd orta məktəbində təhsil alaraq, oranı əla qiymətlərlə bitirib, elə həmin il Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə-profilaktika fakültəsinə qəbul olmuşdur. 1965-1971-ci illərdə orada ali təhsil almış, tələbəlik illərində, mənəvi dünyası, əxlaqı, davranışı, öz fitri istedadı, rəhbərlik, liderlik qabiliyyəti, təhsildə qazandığı böyük nailiyyətlərlə hamıdan seçilmiş, kollektivin sevimlisi olmuşdur.

Dəfələrlə İnstitut və fakültə rəhbərliyi tərəfindən təltif edilmiş, böyük qardaşı, tanınmış pedaqoq, jurnalist, şair, tədqiqatçı elm xadimi, folklorşünas Tofiq Hüseynzadə kimi, ulu babası Miskin Abdaldan keçən irsi və mənəvi-ruhi varislik əsasında, 1967-ci ildən şeir yaradıcılığına başlamışdır. Qısa müddətdə şeirləri ilə tələbə yoldaşları və İnstitut kollektivi, böyük oxucu kütləsi arasında şöhrət qazanmışdır. İnstitutda təşkil olunmuş «Çeşmə» ədəbiyyat dərnəyinin ən fəal üzvlərindən olmuş, şeirləri müsabiqələrdə birincilik qazanmış, Tibb İnstitutunun «Tibb kadrları uğrunda» qəzetində çoxsaylı şeirləri dərc edilmişdir.

Rafiq Hüseynzadə elmdə qazandığı nailiyyətlərlə yanaşı, ictimai fəallığı ilə də digər tələbə yoldaşlarından həmişə öndə olmuş, 6 il ali təhsil aldığı müddətdə qrup nümayəndəsi olmuş, 1971-ci ildə İnstitutu onkoloq-cərrah ixtisası ilə, əla qiymətlərlə başa vurmuşdur. 02.08.1972-ci il tarixdən Qazax rayon mərkəzi xəstəxanasında onkoloq-cərrah kimi fəaliyyətə başlamış, lakin qısa müddətdən, düz 4 aydan sonra – 1971-ci ilin dekabr ayının 2-də 23 yaşında onkoloji xəstəlikdən vəfat etmişdir. O subay olmuş, tale ona özündən sonra varislər bəxş etməmiş, yalnız mənəvi irsi olan, cənnət qoxulu şeirləri onu xatırlamaq üçün təsəlli olmuşdur. Atası Məhəmməd Paşa oğlu Hüseynov sevimli oğlu Rafiq Hüseynzadəni Gəncə şəhərində yerləşən «İmamzadə» qəbristanlığında dəfn etdirmişdir.

O, sağlığında əlyazma şəklində olan şeirlərini: «Nakam eşqin fəryadı», «Bir qəlbin fəryadı», «Məktublardan parçalar», «Xatirələr», «Bu günümdən sabahıma xatirə» adlandırdığı dəftərlərində toplamışdır.

Şeirlərini «Rafiq Hüseynov», «Rafiq Məmmədoğlu», «Məmmədoğlu Rafiq», yaxud da qısaca «R.Hüseynov», «M.Rafiq» imzaları ilə qələmə almış, həmin adlarla da qəzetlərdə nəşr olunmuşdur.  Rafiq Hüseynzadənin zəngin şeriyyət xəzinəsinə daxil olan, vaxtilə dərc olunmuş və əlyazma şəklində qorunub saxlanılan şeirləri toplanılaraq «Bu günümdən sabahıma xatirə» adlı kitab şəklində nəşr olunmuşdur.

Rafiq Hüseynzadənin şeirləri müxtəlif janrlardadır. Onun daxili sevgi dünyasının zənginliyi, qaynarlığı, coşqunluğu  hansısa janr, ölçü qəliblərinə sığmır, aşıb-daşır, bu hərarət və coşqunluq onun şeirlərinin formasına da yansımışdır. O, ədəbi janrın, əsasən, sərbəst şeir, həmçinin, qoşma, gəraylı, qəzəl  və digər formalarında çox gözəl nəzm incilərini yaratmışdır.

Onun şeir xəzinəsi son dərəcə ülvi, saf sevgi hisslərinin təcəlləsi olmaqla ayrıca bir şeyriyyət dünyasıdır. Rafiq Hüseynzadənin bütün şeirlərinin ilkin mayasını, məzmununu, qayəsini və mənasını, əsasən pak sevgi təşkil edir. Eyni zamanda, şair  şeirlərində digər məsələlərə də toxunmuş, mənəviyyatında yaşatdığı, ruhuna hopmuş vətənpərvərlik, milliyyətçilik, millətinə, xalqına, onun adət-ənənlərinə, milli mənliyinə, milli məfkurə daşıyıcıları olmuş böyük ədiblərə, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan «zənci qızına», ictimai problemlərə də şeirlər həsr etmiş, öz irsinə, ulularına, böyüklərinə, babasına, nənəsinə, atasına, anasına, qardaşına məhəbbət, habelə peşəsinə olan sevgisi, həkimlik peşəsinin şərəfi və məsuliyyəti mövzularını da nəzmə çəkmiş, ürəyindən baş qaldıran ilhamını şeirlərinə köçürmüşdür.

Bu gün də Rafiq Hüseynzadənin əziz xatirəsi onu sevənlərin qəlbində əbədi yaşayır. Onun «Nişan üzüyü» adlı şeirində dediyi kimi:

 

«Gedirəm, köçübdür ömrümün yazı,

Çəməndən xəbərsiz bir gül solacaq.

Bir nakam məhəbbət, bir neçə yazı,

Məndən bu dünyaya miras qalacaq».

 

– «özündən sonra bü dünyaya qalacaq yazıları», şeirləri onun ruhunu, duyğu və hissələrini, böyük Sevgi dünyasını, mənəvi aləmini bu günkü dünyamızda yaşadan tək yadigarlarıdır.

Rafiq Hüseynzadə özündən sonra çox dəyərli irs – son dərəcə ətirli bir cənnət guşəsini xatırladan şeir boxçası qoyub getmiş həmişə gənc və həmişə yaşar ziyalılarımızdandır. O, çox qısa ömür sürməklə, cismani olaraq bu dünyamızda olmasa da, özündən sonra qoyub getdiyi şeirləri – ədəbi yaradıcılığında, xalqımızın, onu sevənlərin qəlbində bu gün də yaşayır və əbədi yaşayacaqdır. Həkim-şair saf, pak məhəbbətlə döyünən ürəyi ilə, təmiz duyğuları və əməlləri ilə də Allah qatında əbədiyyətə qovuşmuş, öz yüksək məqamını qazanmışdır.

Bu kitabın nəşri, mərhum Rafiq Hüseynzadənin mənəvi irsinin bu günkü və gələcək nəsillərə çatdırılması ilə, İmam Əlinin dediyi kimi, özündən sonra «əsər qoyması» ilə bu dünyamızda da əbədi yaşayacağına, daim sevilə-sevilə oxunacağına inanırıq.

 

Qədir ASLAN

(əməkdar jurnalist)


Etiket:
Xəbərlər

Fukidid ‒ Milos dialoqu

23.05.2019

Anton Çexovun Qardaşına Yazdığı Məktub

23.05.2019

Ərtoğrol Cavid - Ölümə tərk edilən...

22.05.2019

Ağ Aşıq Allahverdinin şeirləri

22.05.2019

Musa Yaquba camaat az qala ürəyini verməyə hazırdır, durub iki min manat verirlər.

21.05.2019

Dünənki Qərbi Azərbaycan tariximizdən və Göyçə ziyalılarından xatirə.

21.05.2019

Qızı Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında

20.05.2019

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019
Bütün xəbərlər