Göyçənin sehirli daşı – ARAŞDIRMA

11:03 / 23.03.2019

Üstünə nur yağsın, ay dəli Qoşqar!

Yayın ortasında yağdırırsan qar.

Aşıq Ələsgər

Dədə Ələsgərin “Dağlar” şeirindən götürülmüş bu iki misranın nə məna verdiyini bəlkə də çoxları anlamır. Ancaq qeyri-adi bir təbiət hadisəsinin obrazlı ifadəsi kimi görünən bu iki sətirin arxasında əslində, bütöv bir millətin etnik kökünə, mifoloji düşüncə tərzinə və tarixi taleyinə söykənən dərin bir mətləb dayanır. Ən qədim zamanlardan - ilk insandan bu günə qədər yağış göydən enən bərəkət kimi qəbul olunub, müqəddəslik qazanıb. Özünü təbiətin ayrılmaz hissəsi olduğunu dərk edən əcdadlarımız ana bildikləri təbiətdən umduqlarını ona müxtəlif rituallar və dualar vasitəsilə çatdırıblar. Quraqlıq təbii fəlakətlərin ən qorxuncu və dəhşətlisi sayıldığından, demək olar ki, dünyanın hər bir nöqtəsində yaşayan insanlar bu faciədən qurtulmaq üçün müxtəlif ayinlərdən və mərasimlərdən istifadə ediblər. Bu mərasim və ayinlərdə təbiətə hökm edən qüvvələrə və ya onlara yaxın olduğu güman edilən qüvvələr adına dualar oxunur, müxtəlif təqlidlər çıxarılır. Yağış yağdırma mərasimləri Türk xalqları arasında ən çox yayılan mərasimlərdəndir və hər bir xalqın, tayfanın öz inanc sisteminə uyğunlaşmış şəkildə icra edilir. Ancaq bu mərasimlərin mahiyyətinə baxıldıqda bir-birindən çox uzaq məsafədə və ayrılıqda yaşayan türk xalqlarının dünyagörüşündəki ortaq izlər aydın görünür. Bütün bunlar, zaman və məkandan asılı olmayaraq insanın öz genetik kodlarının diqtəsilə öz soykökünün malik olduğu mifoloji düşüncənin daşıyıcısı olduğunu sübut edir. Bir zamanlar Göyçə mahalında yağış yağdırmaq üçün icra olunan mərasim öz qədimliyi və başqa bölgələrdəki ayin və mərasimlərdən fərqlənməsi ilə diqqəti cəlb edir. Bu mərasimin çox qədimlərdə Göyçənin başqa kəndlərində də icra olunduğu söylənsə də, son dövrlərə qədər yalnız Basarkeçər rayonunun (indiki Vardenis) Kiçik Məzrə kəndində qalmışdı. Mərasimdə qədim türk inancına söykənən sehrli daş vasitəsilə yağış yağdırma üsuluna söykənilir. Burada bir neçə vacib məqam vardır ki, onları bütövlükdə dərk etmək üçün mərasimin icra prosesinə əvvəldən axıra qədər diqqət yetirmək lazımdır. Azərbaycanın qərb rayonlarında - Daşkəsən, Kəlbəcər, Gəncəbasar, Gədəbəy ərazisində olduğu kimi, Göyçə mahalında yaşamış yerli türklər tərəfindən də Qoşqar dağı müqəddəs dağ hesab edilir.

Ağsaqqallar, ağbirçəklər həmişə bu dağa baxıb salavat çevirər, gəlinlər, qızlar üzü Qoşqara tərəf dayananda yaşmaqlanardılar. Bu, insanların şüurunda özünə yer eləmiş islamaqədərki dağ kultunun əlamətləri ilə bağlıdır. Əski türklərdə dağlar, Tanrının məkanı kimi qəbul edildiyindən həmişə müqəddəs yer hesab olunub. Eyni zamanda dağ, türklərdə həm də Vətən mənasında qəbul edilib. Bütün bunlar “Kitabi Dədə Qorqud”da Qazılıq dağı ilə bağlı inancları xatırladır. İslamiyyətdən sonra da dağ kultu ilə bağlı inanclar insanların şüurundan, həyatından və məişətindən silinməyib? islami qaydalara uyğun olaraq, yalnız şəklini dəyişibdir. Burada onu da qeyd eləmək yerinə düşərdi ki, Göyçə mahalında yaşamış türklərin inanc sistemində islamın təsiri ilə transformasiya olunmuş alban-xristian, qıpçaq-xristian mədəniyyətinin izlərinə də rast gəlinir ki, bununla bağlı gələcəkdə geniş söhbət açarıq. Göyçəlilər Qoşqar dağını müqəddəs hesab etdiklərindən, oradan götürülmüş xüsusi daşın sehrli gücünə inanırdılar. Sehrli daşı Qoşqardan gətirmək hər adama etibar edilmirdi. Kənd ağsaqqalları bir yerə toplaşaraq, bu missiyanı yerinə yetirmək üçün öz aralarından ən təmiz, dürüst və əməli-saleh insanı seçirdilər. Bu adam eyni zamanda ailədə ata-ananın ilki olmalıydı. Bundan əlavə, həmin adam üçün kəndin gəncləri arasından diribaş və qüvvətli bir nəfər köməkçi (bəkçi) seçilirdi. Bu adamların Qoşqara yola salınması zamanı ağsaqqallar namaz qılıb, dualar oxuyaraq onları yola salırdılar. Ən maraqlı məqamlardan biri də bundan ibarətdir ki, daşı götürmək üçün seçilmiş adam geri qayıdana qədər nə yeyib-içməli, nə də bir kəlmə də olsun danışmamalıdır. Bütün bunlar onun yanında göndərilmiş “bəkçi”yə aid deyildi və eyni zamanda o, daşa toxuna bilməzdi. Bununla bağlı Göyçədə yol gedən iki nəfərdən biri söhbət etməyəndə, o birisi “Qoşqara daş gətirməyə gedirik?”- ifadəsini işlədirdi. Daş, Qoşqar dağının dəniz səviyyəsindən 3361 m. yüksəklikdə yerləşən zirvəsindən götürülürdü. Söylənilənlərə görə həmin daş dağın zirvəsindəki digər daşlardan görünüşcə fərqlənir. Daşın rəngi qara, forması isə girdə olur. Xüsusi dua oxuyub daşı götürdükdən sonra axşam gün batana qədər onu kəndə çatdırmaq tələb olunurdu. Qaydaya görə yağış daşını gətirməyə gedənlər bütün yolu piyada gedib gəlməli olduqlarından, kənddən Qoşqara qədər olan məsafə nəzərə alınaraq yola çıxma vaxtı elə seçilirdi ki, göndərilən adamlar axşam dağa çatır, səhər tezdən gün çıxdıqdan sonra daşı götürür və günortaya kəndə çatırdılar. Daşın gəlişi xüsusi mərasimlə bayram edilərdi. Kənd əhalisi qara zurnanın və nağaranın müşayiəti ilə gələnləri qarşılamağa çıxar, bu münasibətlə mütləq qurban kəsilərdi. Bundan sonra daşı kəndin kənarındakı “Qarabulaq” adlanan bulağın başına gətirərdilər. Burada da xüsusi dualar oxunduqdan sonra daş bulağın gözündə basdırılardı. Bir də xatırladım ki, yağış daşına onu Qoşqardan götürmüş şəxsdən başqa kimsə əl vura bilməzdi. Ağsaqqalların söylədiyinə görə bundan sonra Qoşqar dağının zirvəsində əmələ gələn kiçik bulud topası getdikcə böyüyərək bütün Göyçə çuxurunun üzərini örtər və güclü yağış yağardı. Yağışı dayandırmaq üçün isə dua oxuyub bulağın gözündən daşı çıxarmaq kifayət edirmiş. Bütün bu prosesləri bir nəfər- daşı Qoşqardan gətirmiş adam icra edirdi. Bundan sonra daş, həmin adamın evində əldən-ayaqdan uzaq, eyni zamanda təmiz bir yerdə qorunurdu və ondan dəfələrlə istifadə olunurdu. Əgər sonralar mərasimin icrası zamanı yağış yağmazdısa daş hansı səbəbdənsə öz gücünü itirmiş hesab edilərdi və Qoşqardan yeni daş gətirilərdı.Bu mərasim sonuncu dəfə ötən əsrin 70-ci illərində Kiçik Məzrədə kənd ağsaqqallarından Əbdüləzim Hüseynov tərəfindən icra edilib. Çox təəssüflər olsun ki, bu mərasimin icrasının şahidləri olan və onun bütün təfərrüatlarını xırdalıqlarına qədər bilən insanlar artıq dünyada yoxdur.

Bu mərasim zamanı hansı duaların oxunması, daha hansı ayinlərin icra olunmasının sirləri həmin insanlarla bərabər əbədiyyətə qovuşub. Mən sadəcə həmkəndlilərimin öz böyüklərindən eşitdikləri xatirələri fraqmentlər şəklində toplayaraq bu mərasim haqqında tam təsəvvür əldə etməyə çalışdım. Çünki, bu mərasimin ən böyük özəlliyi ondan ibarətdir ki, onun icrası çox qədim bir Türk inancına söykənir. Qədim əfsanələrdə və yazılı Çin, Ərəb, Avropa və Türk mənbələrində Türk xaqanlarının sehrli bir daşa sahib olmasından söhbət açılır. Həmin mənbələrdə bu daş Yay, Yat, Yada, Cada kimi göstərilir. Həmin daş vasitəsilə yağış yağdıranlar isə Yayçı, Yatçı, Yadaçı və Cadaçı adlandırılırlar. Maraqlıdır ki, kənd ağsaqqallarından biri Qoşqardan daş gətirən adamın qədimlərdə “Yedəçi” adlandırıldığını söyləmişdi. Mən bu sözün hansı məna verdiyini və nəyə söykəndiyini öyrənə bilmədiyimdən onu diqqətdən kənarda qoymuşdum. Sən demə bu sözün kökü ilə aramızda nə az, nə çox düz 2 min ilə yaxın bir zaman məsafəsi varıymış.Qədim Türk dastanları “Ər Gökçə”, “Manas” dastanlarında Yada daşından danışılır. Yazılı Çin mənbələrində 449-cu ildə Hunlarla Cucilər arasında baş vermiş bir müharibədə Hun Xaqanının sehli daşın köməyi ilə güclü leysan yağışı yağdırmasından söz açılır.

“Əvvəlcə Qüzey Hunların hökmdarı Uca Xanın tayfasında elə kahinlər vardı ki, onlar Cucilər hücum etdiyi zaman güclü yağış yağdırdılar, fırtına qopardılar. Nəticədə Cucilərin onda üçü sellərdə boğuldu, soyuqdan qırıldı” (Yeri gəlmişkən eynilə bu hadisənin bənzəri Sergey Bodrovun 2007-ci ildə Çingizxan haqqında çəkdiyi “Monqol” filmində də yer alıb).

İslam qaynaqlarında da türklərin əlindəki qüdrətli daşdan - yağış daşı mənasını verən “Həccər-ül Mətar” və ya “Səng-i Cada” adlandırılan daşdan söhbət açılır.İslam tarixçilərindən İbn-əl Fakihin qeydlərində Xəlifə Məmunun bu sehirli daşla bağlı araşdırma aparmaq üçün Nuh bin Əsədə göstəriş verməsindən söz açılır. Nuh bin Əsəd Türklərin içərisində bununla bağlı araşdırma apardıqdan sonra Xəlifəyə bu məlumatın doğru olduğunu, ancaq onların bunu necə etdiklərini araşdıra bilmədiyini xəbər verir. İbn-əl Fakih öz tarixi qeydlərində Xorasan Əmiri İsmayıl bin Əhmədin Əbül Abbasa söylədiyi fikirlərə də yer ayırıb: “İyrimi min nəfərlik ordu ilə, təpədən dırnağa qədər silahlanmış 60 min türk döyüşçüsünə qarşı döyüşə çıxdım. Bunlardan bir hissəsi bizim tərəfimizə keçdi və bizə dedilər ki, Türklər başımıza iri dolu yağdıracaqlar. Biz onların dediklərinə inanmadıq. Düşündük ki, bunların qəlbindən hələ də küfr çıxmayıb. Sabah oldu. Başımızın üstünü qorxunc buludlar aldı. Dəhşətli dolu yağdı”.

Daha sonra İbn-əl Fakih yazır ki, İsmayıl bin Əhməd iki rükət namaz qılaraq dolunu Türk ordusunun üzərinə qaytarıb. Ancaq bir çox tarixçilər bu faktın doğruluğunu şübhə altına alaraq güman edirlər ki, İbn-əl Fakih bunu o zaman Allahın ordusu hesab edilən Ərəb ordusunun nüfuzuna xələl gəlməməsi və islamın gücünü göstərmək üçün yazıb. Məhəmməd bin Hüseyn, `Əl-Tusi` adlı əsərində yazır: `Türklərdə müxtəlif rənglərə və formalara malik Yada daşları olur. Bu daşlar Hıtay ve Tavgaç (Tabqaç) dağlarından götürülür. Onların köməyi ilə yağış və dolu yağdırırlar. Türklər, bu sənəti bilənləri “Yadaçı” adlandırırlar. Bu işlərin elə ustaları var ki, kəndin bir tərəfinə yağış, qar yağdıranda, o biri tərəfdə günəş olur. Türklər bu daşı yanlarında gəzdirirlər və onun köməyi ilə düşmənlərinə qalib gəlirlər`.Şaban Şifainin IV Mehmetə yazdığı “Risale-i Şifaiyye Fi Beycini Enva-i Ahcar” əsərində Yada daşının görünüşü ilə bağlı məlumat verilir: “Yada daşları... müxtəlif rənglərdə olur. Əksəriyyəti üzərində qırmızı çilləri olan qaraya çalan torpaq rəngindədir. Ağ rəngdə və üstündə qırmızı nöqtələri olanlara da rast gəlinir. Ən böyüyü quş yumurtası boyda olur”.

Məşhur səyyah Marko Polo öz səyahətnaməsində Kəşmirdə yaşayan Türklərin Yada daşı vasitəsilə yağış yağdırmasından söz açır. Ərəb səyyahı İbn Haldunun, Mahmud Kaşğarlının, Əlişir Nəvainin əsərlərində də Yada daşı ilə bağlı qeydlərə rast gəlinir. Kökü qədimlərə dayanan bütün əfsanələrdə və yazılı mənbələrdə Yada daşının Türklərə Tanrı tərəfindən verilmiş fövqəladə bir güc olduğu bildirilir. Türklərin bir çox xalqları və tayfaları öz hakimiyyətləri altında birləşdirərək qüdrətli dövlətlər yaratmasında bu daşın böyük rol oynamasından söhbət açılır. Ancaq tarixin bəzi dönəmlərində bu daş Türklərin əlindən çıxanda onların dövlətləri parçalanıb, xalqları aclıq və səfalətə düçar olublar. Qədim Türk abidəsi “Kutlu Dağ” dastanında da məhz bundan söhbət açılır. Çox ibrətverici bir məqamdı elə deyilmi? Biz zaman-zaman Yada daşını da , onunla bağlı yaddaşımızdakıları da itirdik. Bəlkə elə buna görədir ki, gücümüzü, qüdrətimizi itirdik, Dağlarımızı itirdik, Vətənimizi itirdik.

(Bu yazıda Abdülkadir İnanın “Şamanizm” əsərindən istifadə olunub.)

Füzuli Sabiroğlu


Etiket:
Xəbərlər

Azərbaycan dili aşiqlərin dilidir... -Buludxan Xəlilov, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

19.08.2019

Fətəli xan Xoyski - Erməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri

19.08.2019

Gec deyil... - Oqtay Rzanın - ŞEİRLƏRİ

18.08.2019

Xəlil bəy nə zaman vəfat edib? - Övlad acısı, ağır xəstəlik

18.08.2019

Aman Allah 

17.08.2019

ADIYAMAN

17.08.2019

Kiçik Vyetnam böyük Çinin burnunu necə “ovdu”? - 28 günlük müharibənin tarixi

16.08.2019

Əli bəy Hüseynzadənin açılmayan sevgi məktubu - Mətn

15.08.2019

REY BREDBERI  “Dəryaz” 

14.08.2019

Onun həyatındakı qadınlar ya dəli oldu ya intihar etdi - Pikasso

14.08.2019

Tuvalılar Böyük Vətən Müharibəsində

12.08.2019

Oğuzlar və Türk kimliyi - Cahandar Bayoğlunun elmi məqaləsi

11.08.2019

Ən qədim insanların 500 min il əvvəl Naxçıvanda yaşadıqları təsdiqləndi

10.08.2019

“Yeni Gundem” İnformasiya Agentliyinin 2 yaşı tamam olur.

10.08.2019

Böyük Nərimanlılar silsiləsindən - Şair Şahmalı Əliyev  Bəlkə qala sözüm, dünya.  

09.08.2019

Uşaq yaşlarından məhkum olan görkəmli jurnalistimiz

09.08.2019

Vampirlər həqiqətdirmi? – İlginc faktlar

08.08.2019

MƏCNUN GÖYÇƏLİ RÜBAİLƏRİ

08.08.2019

Şadlinskilər

07.08.2019

Yazıçı olmaq istəyənlərə Stefen Kinqdən 22 vacib məsləhət

06.08.2019

Atasından miras qalmış taxta 52 il sahib çıxmış hökmdar

06.08.2019

Xəstəsinin evinə bazarlıq edən həkim – MARAQLI ADAM

05.08.2019

General Sisianovun erməniləri “İT” adlandırdığı 214 illik tarixi məktubu  

04.08.2019

Mən də ölülərin xalq şairiyəm - Telman Hüseyn Anadilin şeirləri

03.08.2019

Misir fironları əslən qafqazlıdır - Alman alimlərindən sensasion tədqiqat

03.08.2019

TİTANİK GƏMİSİ HAQQINDA BİLMƏDİYİNİZ BÜTÜN MARAQLI MƏLUMATLAR BİR ARADA

02.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT – VI HİSSƏ - SON - VİDEO

01.08.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - V HİSSƏ

31.07.2019

Ərəb Əmirliklərində çalışan xanım alimimiz: Hər il  28 Mayla bağlı müsabiqə keçirir, tələbələri milli hədiyyələrlə mükafatlandırıram  

31.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - IV HİSSƏ

30.07.2019

Böyük rəhbərə son dəfə qurban gedən kiçik adamlar.

30.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” - FİLM KİMİ HEKAYƏT - III HİSSƏ

29.07.2019

Tanrının “Oxu” təlimi

29.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – II HİSSƏ

27.07.2019

Qan içində sevgi, 27 illik həsrət, “məni öldür, get...” – FİLM KİMİ HEKAYƏT – I HİSSƏ

26.07.2019

Qondarma bəylər

25.07.2019

Eldar Baxış oğlunun cəsədi qucağında evə keçdi – Hadisənin şahidi yazır...

25.07.2019

ƏLİBALA HACIZADƏ: HEÇ NƏ ƏZİZ DEYİL XATİRƏN QƏDƏR

24.07.2019

26 il Ağdamsız

23.07.2019

BÖYÜK NƏRİMANLI SİLSİLƏSİNDƏN YAZIÇI, PUBLİSİST QƏDİR ASLAN 
 

22.07.2019

Azərbaycan mətbuatı-144

22.07.2019

“Rəvan” sözünün əvvəlinə “i” hərfi əlavə olunaraq “İrəvan” adı əmələ gəlmişdir

20.07.2019

"Deportasiyadan Etnik Təmizləməyə Gedən Yol" adlı sənədli filmi ictimaiyyətə təqdim olundu.

19.07.2019

Oğlunun ölümündə özünü günahkar bilən ateist Xalq şairi- Maraqlı Faktlar

18.07.2019

Azərbaycanlı tarixçidən maraqlı iddia - Keşikçidağda eramızdan əvvəldən oğuz türkləri yaşayıb

18.07.2019

Ağbulaq

17.07.2019

Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini ermənilər etiraf etdi. 

16.07.2019

Tarixi şəxslər barədə qalmaqallı faktlar

15.07.2019

İlham Qəhrəman - "Könül işi"

13.07.2019

Seyid Əzim ateist idimi? - ARAŞDIRMA

11.07.2019
Bütün xəbərlər