" Nə günahı telli sazın "- Aşıq Musanın şeirləri

10:20 / 21.11.2018

AŞIQ MUSA (1830-1912) Aşıq Musa Səfər oğlu Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində təxminən 1830-cu ildə anadan olmuşdur. Deyilənlərə görə onun atası Cəfər XIX əsrin əvvəllərində Qazaxdan Zod kəndinə, sonra Ağkilsə kəndinə köçmüşdür. Aşıq Musa Aşıq Ələsgərə böyük ehtiram göstərmiş və şeirlərinə nəzirələr yazmışdır. Aşıq Musanın əldə olunan şeirləri İslam Ələsgər tərəfindən “ Aşıq Musa – Əsərləri ” adlı kitab halında 2013-cü ildə nəşr olunmuşdur. Goyce.az ustadın şeirlərini təqdim edir

 

 

 

 

DƏLİ KÖNÜL, SƏNDƏ NƏLƏR DOLANIR

Dəli könül, səndə nələr dolanır,

Biri qışdır, biri payız, biri yaz.

Üç əlamət gözəllərin nişanı:

Biri işvə, biri qəmzə, biri naz.

 

Coşqun çaylar kimi qaynadım, doldum,

Heyva tək saraldım, gül kimi soldum.

Gedər ikən üç gözələ tuş oldum:

Biri qarı, biri gəlin, biri qız.

 

Qürbət eldə kimdi halım soruşan,

Ağ üzündə qoşa xal verir nişan.

Üç şeydi ki, bu otağa yaraşan:

Biri Musa, biri söhbət, biri saz.

 

DİLİM

Sənə bu nəsihət, deyirəm, eşit:

Dünyanın malına sarışma, dilim!

Yəqin eylə, ölüm haqdı qabaqda,

Qiyamət oduna alışma, dilim!

 

Mənim sözlərimi saxla amanat,

Haqqınan dost olan tez tapar nicat.

İstəyirsən, sərin ola salamat,

Ağlına gələni danışma, dilim!

 

Sən uyma namərdə, gördüm səxasın,

İçməynən, zəhr olu mey piyalasın.

Hər kəs çəkər öz ağlının bəlasın,

Fitnəvü şərlərə qarışma, dilim!

 

Bir məclisə vardın, sən ol nöqtə hal,

Eşidənlər səndən dərk etsin kamal.

Dindirsələr, dillən, yoxsa da ol lal,

Hərcayı danışıb gülüşmə, dilim!

 

Musa eşqə alışmayıb, nə lazım,

Bibəfaynan qonuşmayıb, nə lazım,

Allah özü sirr açmayıb, nə lazım,

Sən bildiyin sirri gəl açma, dilim!

 

GÜLƏ-GÜLƏ

Xudam səni nə xoş gündə yaradıb,

Salıb bu cahana ay gülə-gülə.

Gözəllikdə Yusif sənə tay olmaz,

Alıbsan qüdrətdən pay gülə-gülə.

 

Çətindir ki, müşkül işlər düzələ,

Təbibimsən, gəl yaramı təzələ.

Mən nə deyim sənin kimi gözələ,

Eylədin ömrümü zay gülə-gülə.

 

Uca boylu, tuti dilli baxtavar,

Sənə qurban malım, mülküm hər nə var.

Aşıq Musa deyər, gül yanaqlı yar,

Sən gətir, mən içim çay gülə-gülə.

 

VARMI

Ala gözlü, uca boylu şahzada,

Şah sənsənmi, səndən qeyri şah varmı?!

Səni sevən malı neylər dünyada,

Qaşlarından özgə qibləgah varmı?!

 

Boyun görən candan keçər sərbəsər,

Dilim bir dəryadı, sinəm bir dəftər.

Camalın aləmi edib münəvvər,

Bundan şərafətli mehrü-mah varmı?!

 

Qamətin hüsnünə qılım ibadət,

Qaşların tağına edim ziyarət.

Zülfünün muyundan qurulsa Sirat,

Günahkar Musaya bir irah varmı?!

 

 YATMIŞDIM, GUŞUMA GƏLDİ BİR SƏDA

 

Yatmışdım, guşuma gəldi bir səda,

Oyandım, əyləşib bir alişan şah.

Durdum salam verdim, mən oldum agah,

Dedi: - Nə yatıbsan, qumbeyi-zillah?!

 

Allahın izniylə mana “dur!” dedi,

Buyurdu Qəmbərə “ badə ver!” dedi,

Şahədət barmağın tutdu, “gör” dedi,

Göstərdi bir cavan, eylədi agah.

 

Qismətdən, qədərdən gələn varımı

Agah oldum mən görəndə yarımı.

Unutdum ağlımı, huşi-sərimi.

Dedi:- Qorxma-qorxma, mənəm Seyfullah!

 

Seyfullah deyəndə mən oldum bələd,

O dəmdə payına etdim ziyarət.

Ağıl çıxdı başdan, oldum bitaqət,

Dilimdə dolandı “ la ilahə illallah ”.

 

“ La ilahə illallah ” dilimdə bu gün,

Yerlərə ləngərdi, göylərə sütun.

Çəkib zülfüqarı, aşkar etdi din,

Haqqa dost olana göstərdi irah.

 

İrahınan gedən bulmaz müşkülü,

Bir ismi “ Həlalət ”, bir ismi “ Bəli! ”

Cəbrayılın ustasısan, Ya Əli!

Sirlərini kimsə bilməz cabəcah.

 

Cabəcah deməkdə haqqa aslansan,

Pərdeyi – hicabda alma bölənsən.

Meracın yolunda xatəm alansan,

Səni necə əziz xəlq etdi Allah!

 

Allahın şirisən, özün pürhünər,

“ Yahu ” deyib, zikr elərdi Zülfüqar.

Tamaşaya durdu göydə mələklər,

Hüsnündən dərc oldu nuri-təcallah.

 

Huru görən ömrü gedər yüz ilə,

Neçə qatar nər – mayası düzülə.

Bir saatda yüz min dəftər yazıla,

Vəsfin başa gəlməz vallahü billah!

 

Billahi, o sənsən vəsfə aşikar, 

Dəstində paylanır saqeyi-kövsər.

Aləmə xəlq edən ya pərvərdiyar,

Səndə rəhm çoxdu, Musada günah.

 

BİR GÜN

Könül, ara dostlarını,

O da səni gəzər bir gün.

İki mirğəzəb əyləşib,

Xeyir-şəri yazar bir gün.

 

Ey yükü tunc olan kimsə,

Nağdısı vec olan kimsə,

Nütfədən kəm olan kimsə,

Doğru yoldan azar bir gün.

 

Yazıq Musa eylər dilək,

Bu qəm bizi qoymaz gülək.

Demədimmi, çərxi-fələk

Bu dövranı pozar bir gün.

 

NƏ GÜNAHI TELLİ SAZIN?

Məclisləri abad eylər,

Nə günahı telli sazın?

Məlul könüllər şad eylər,

Nə günahı telli sazın?

 

Yeki şəcər, yeki dəmir,

Ara vurmur, yalan demir.

Qazı kimi rüşvət yemir,

Nə günahı telli sazın?

 

Fikirini vermir qələmə,

Zülüm eyləmir aləmə.

Pulunu vermir sələmə,

Nə günahı telli sazın?

 

Yoldan çıxıb, yolun azmır,

 İblis kimi ara pozmur.

Molla kimi cadu yazmır,

Nə günahı telli sazın?

 

Musa vəsfin söylər saza,

Ruh verir gəlinə, qıza.

Oxşamayır kələkbaza,

Nə günahı telli sazın?

 

SULTANIM

Bir bivəfa yar ucundan,

Yetişdim cana, sultanım.

Du çeşmi-xumar ucundan,

Düşdüm zindana, sultanım.

 

Üzündə qoşa xalını,

Əmim ləblərin balını.

Bir də görsəm camalını,

Gəlləm imana, sultanım.

 

Mən olmuşam bəxti qara,

Gül meylini verməz xara.

Rəhmin gəlsin, yetir yara,

Yazıq Musana sultanım.

 

AY ÜZƏ-ÜZƏ

(Təcnis)

Ay ağalar, çeşmim yaşı sel oldu,

 Çalxanır sonalar ay üzə-üzə.

Mərd sözünü deyər mərdü-mərdana,

Namərd saxlar sözü ay üzə-üzə.

 

Nazlı dilbər əldə tutub nə saqı,

Dərd çəkənin nə bimarı, nə sağı.

Ala gözlər mənə eylər nasağı,

Kəc baxar, ömrümə ay üzə-üzə.

 

Aşıq Musa deyər, yetibdi dərdim,

Məni bu qürbətə atıbdı dərdim.

Səksəni, doxsanı ötübdü dərdim,

İndi də yetişib a yüzə, yüzə.

 

DE BİR ÜZ, BİR ÜZ

Arif olan, diqqət elə, fəhm elə,

Qövr elədi yaram de bir üz, bir üz.

Fələk saldı məni hicran xəstəsi,

Yatıram yan yerdə de bir üz, bir üz.

 

Yaralıyam, çətin qallam bu yaza,

Ərz eyləyəm dərdi-dilim bu yaza.

Yetir xəbərimi gərdən bəyaza,

Görünsün gözümə de bir üz, bir üz.

 

Aşıq Musa, səni dərd az alımı?

Görüm düçar olsun dərdə zalımı!

Dərmansız xəstədən dərd azalımı?

Loğmantək deyirəm de bir üz, bir üz.

 

DİVANİ QALMADI

Ey fələk, sənin cövründən,

Xanü xavan qalmadı;

Neçə danəndələr getdi,

Mətləb qanan qalmadı.

 

Çoxlarının baharını

Döndərdin zimistana,

Pozuldu bağı-bənövşə,

Soldu gülşən qalmadı.

 

Hər kimə ki şərab verdin,

Tez zəhirmar eylədin;

Zülmünən yıxdın evini,

Taxtını tar eylədin;

 

Beş gün xoşbəxt olanların,

Sonun bimar eylədin;

Nə xəstələr şəfa buldu,

Nə də Loğman qalmadı.

 

Kim ilə dostluq elədin,

Söylə görüm, başa-baş!?

Qəzəbindən xof elədim,

Didəm verdi qanlı yaş;

 

Sümüyümə lərzə düşdü,

Cismimdə yandı ataş;

Qəhrinə baş əyməkdən

Musada can qalmadı.

 


Etiket:
Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər