" Nə günahı telli sazın "- Aşıq Musanın şeirləri

10:20 / 21.11.2018

AŞIQ MUSA (1830-1912) Aşıq Musa Səfər oğlu Göyçə mahalının Ağkilsə kəndində təxminən 1830-cu ildə anadan olmuşdur. Deyilənlərə görə onun atası Cəfər XIX əsrin əvvəllərində Qazaxdan Zod kəndinə, sonra Ağkilsə kəndinə köçmüşdür. Aşıq Musa Aşıq Ələsgərə böyük ehtiram göstərmiş və şeirlərinə nəzirələr yazmışdır. Aşıq Musanın əldə olunan şeirləri İslam Ələsgər tərəfindən “ Aşıq Musa – Əsərləri ” adlı kitab halında 2013-cü ildə nəşr olunmuşdur. Goyce.az ustadın şeirlərini təqdim edir

 

 

 

 

DƏLİ KÖNÜL, SƏNDƏ NƏLƏR DOLANIR

Dəli könül, səndə nələr dolanır,

Biri qışdır, biri payız, biri yaz.

Üç əlamət gözəllərin nişanı:

Biri işvə, biri qəmzə, biri naz.

 

Coşqun çaylar kimi qaynadım, doldum,

Heyva tək saraldım, gül kimi soldum.

Gedər ikən üç gözələ tuş oldum:

Biri qarı, biri gəlin, biri qız.

 

Qürbət eldə kimdi halım soruşan,

Ağ üzündə qoşa xal verir nişan.

Üç şeydi ki, bu otağa yaraşan:

Biri Musa, biri söhbət, biri saz.

 

DİLİM

Sənə bu nəsihət, deyirəm, eşit:

Dünyanın malına sarışma, dilim!

Yəqin eylə, ölüm haqdı qabaqda,

Qiyamət oduna alışma, dilim!

 

Mənim sözlərimi saxla amanat,

Haqqınan dost olan tez tapar nicat.

İstəyirsən, sərin ola salamat,

Ağlına gələni danışma, dilim!

 

Sən uyma namərdə, gördüm səxasın,

İçməynən, zəhr olu mey piyalasın.

Hər kəs çəkər öz ağlının bəlasın,

Fitnəvü şərlərə qarışma, dilim!

 

Bir məclisə vardın, sən ol nöqtə hal,

Eşidənlər səndən dərk etsin kamal.

Dindirsələr, dillən, yoxsa da ol lal,

Hərcayı danışıb gülüşmə, dilim!

 

Musa eşqə alışmayıb, nə lazım,

Bibəfaynan qonuşmayıb, nə lazım,

Allah özü sirr açmayıb, nə lazım,

Sən bildiyin sirri gəl açma, dilim!

 

GÜLƏ-GÜLƏ

Xudam səni nə xoş gündə yaradıb,

Salıb bu cahana ay gülə-gülə.

Gözəllikdə Yusif sənə tay olmaz,

Alıbsan qüdrətdən pay gülə-gülə.

 

Çətindir ki, müşkül işlər düzələ,

Təbibimsən, gəl yaramı təzələ.

Mən nə deyim sənin kimi gözələ,

Eylədin ömrümü zay gülə-gülə.

 

Uca boylu, tuti dilli baxtavar,

Sənə qurban malım, mülküm hər nə var.

Aşıq Musa deyər, gül yanaqlı yar,

Sən gətir, mən içim çay gülə-gülə.

 

VARMI

Ala gözlü, uca boylu şahzada,

Şah sənsənmi, səndən qeyri şah varmı?!

Səni sevən malı neylər dünyada,

Qaşlarından özgə qibləgah varmı?!

 

Boyun görən candan keçər sərbəsər,

Dilim bir dəryadı, sinəm bir dəftər.

Camalın aləmi edib münəvvər,

Bundan şərafətli mehrü-mah varmı?!

 

Qamətin hüsnünə qılım ibadət,

Qaşların tağına edim ziyarət.

Zülfünün muyundan qurulsa Sirat,

Günahkar Musaya bir irah varmı?!

 

 YATMIŞDIM, GUŞUMA GƏLDİ BİR SƏDA

 

Yatmışdım, guşuma gəldi bir səda,

Oyandım, əyləşib bir alişan şah.

Durdum salam verdim, mən oldum agah,

Dedi: - Nə yatıbsan, qumbeyi-zillah?!

 

Allahın izniylə mana “dur!” dedi,

Buyurdu Qəmbərə “ badə ver!” dedi,

Şahədət barmağın tutdu, “gör” dedi,

Göstərdi bir cavan, eylədi agah.

 

Qismətdən, qədərdən gələn varımı

Agah oldum mən görəndə yarımı.

Unutdum ağlımı, huşi-sərimi.

Dedi:- Qorxma-qorxma, mənəm Seyfullah!

 

Seyfullah deyəndə mən oldum bələd,

O dəmdə payına etdim ziyarət.

Ağıl çıxdı başdan, oldum bitaqət,

Dilimdə dolandı “ la ilahə illallah ”.

 

“ La ilahə illallah ” dilimdə bu gün,

Yerlərə ləngərdi, göylərə sütun.

Çəkib zülfüqarı, aşkar etdi din,

Haqqa dost olana göstərdi irah.

 

İrahınan gedən bulmaz müşkülü,

Bir ismi “ Həlalət ”, bir ismi “ Bəli! ”

Cəbrayılın ustasısan, Ya Əli!

Sirlərini kimsə bilməz cabəcah.

 

Cabəcah deməkdə haqqa aslansan,

Pərdeyi – hicabda alma bölənsən.

Meracın yolunda xatəm alansan,

Səni necə əziz xəlq etdi Allah!

 

Allahın şirisən, özün pürhünər,

“ Yahu ” deyib, zikr elərdi Zülfüqar.

Tamaşaya durdu göydə mələklər,

Hüsnündən dərc oldu nuri-təcallah.

 

Huru görən ömrü gedər yüz ilə,

Neçə qatar nər – mayası düzülə.

Bir saatda yüz min dəftər yazıla,

Vəsfin başa gəlməz vallahü billah!

 

Billahi, o sənsən vəsfə aşikar, 

Dəstində paylanır saqeyi-kövsər.

Aləmə xəlq edən ya pərvərdiyar,

Səndə rəhm çoxdu, Musada günah.

 

BİR GÜN

Könül, ara dostlarını,

O da səni gəzər bir gün.

İki mirğəzəb əyləşib,

Xeyir-şəri yazar bir gün.

 

Ey yükü tunc olan kimsə,

Nağdısı vec olan kimsə,

Nütfədən kəm olan kimsə,

Doğru yoldan azar bir gün.

 

Yazıq Musa eylər dilək,

Bu qəm bizi qoymaz gülək.

Demədimmi, çərxi-fələk

Bu dövranı pozar bir gün.

 

NƏ GÜNAHI TELLİ SAZIN?

Məclisləri abad eylər,

Nə günahı telli sazın?

Məlul könüllər şad eylər,

Nə günahı telli sazın?

 

Yeki şəcər, yeki dəmir,

Ara vurmur, yalan demir.

Qazı kimi rüşvət yemir,

Nə günahı telli sazın?

 

Fikirini vermir qələmə,

Zülüm eyləmir aləmə.

Pulunu vermir sələmə,

Nə günahı telli sazın?

 

Yoldan çıxıb, yolun azmır,

 İblis kimi ara pozmur.

Molla kimi cadu yazmır,

Nə günahı telli sazın?

 

Musa vəsfin söylər saza,

Ruh verir gəlinə, qıza.

Oxşamayır kələkbaza,

Nə günahı telli sazın?

 

SULTANIM

Bir bivəfa yar ucundan,

Yetişdim cana, sultanım.

Du çeşmi-xumar ucundan,

Düşdüm zindana, sultanım.

 

Üzündə qoşa xalını,

Əmim ləblərin balını.

Bir də görsəm camalını,

Gəlləm imana, sultanım.

 

Mən olmuşam bəxti qara,

Gül meylini verməz xara.

Rəhmin gəlsin, yetir yara,

Yazıq Musana sultanım.

 

AY ÜZƏ-ÜZƏ

(Təcnis)

Ay ağalar, çeşmim yaşı sel oldu,

 Çalxanır sonalar ay üzə-üzə.

Mərd sözünü deyər mərdü-mərdana,

Namərd saxlar sözü ay üzə-üzə.

 

Nazlı dilbər əldə tutub nə saqı,

Dərd çəkənin nə bimarı, nə sağı.

Ala gözlər mənə eylər nasağı,

Kəc baxar, ömrümə ay üzə-üzə.

 

Aşıq Musa deyər, yetibdi dərdim,

Məni bu qürbətə atıbdı dərdim.

Səksəni, doxsanı ötübdü dərdim,

İndi də yetişib a yüzə, yüzə.

 

DE BİR ÜZ, BİR ÜZ

Arif olan, diqqət elə, fəhm elə,

Qövr elədi yaram de bir üz, bir üz.

Fələk saldı məni hicran xəstəsi,

Yatıram yan yerdə de bir üz, bir üz.

 

Yaralıyam, çətin qallam bu yaza,

Ərz eyləyəm dərdi-dilim bu yaza.

Yetir xəbərimi gərdən bəyaza,

Görünsün gözümə de bir üz, bir üz.

 

Aşıq Musa, səni dərd az alımı?

Görüm düçar olsun dərdə zalımı!

Dərmansız xəstədən dərd azalımı?

Loğmantək deyirəm de bir üz, bir üz.

 

DİVANİ QALMADI

Ey fələk, sənin cövründən,

Xanü xavan qalmadı;

Neçə danəndələr getdi,

Mətləb qanan qalmadı.

 

Çoxlarının baharını

Döndərdin zimistana,

Pozuldu bağı-bənövşə,

Soldu gülşən qalmadı.

 

Hər kimə ki şərab verdin,

Tez zəhirmar eylədin;

Zülmünən yıxdın evini,

Taxtını tar eylədin;

 

Beş gün xoşbəxt olanların,

Sonun bimar eylədin;

Nə xəstələr şəfa buldu,

Nə də Loğman qalmadı.

 

Kim ilə dostluq elədin,

Söylə görüm, başa-baş!?

Qəzəbindən xof elədim,

Didəm verdi qanlı yaş;

 

Sümüyümə lərzə düşdü,

Cismimdə yandı ataş;

Qəhrinə baş əyməkdən

Musada can qalmadı.

 


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər