Aşıq Ələsgərin çap olunmayan şeirləri

15:54 / 17.11.2018

Aşıq Ələsgər yaradıcılığı ədəbiyyatşünas və folklorşünaslar tərəfindən nə qədər toplanıb tədqiq olunsa da, xalq arasında yaddaşlarda mühafizə olunaraq çap olunmayan şeirləri kifayət qədərdi.

Ağsaqqal-ağbirçəklər tərəfindən nəsildən-nəsilə ötürələrək bu şeirlər günümüzə qədər yaddaşlarda öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır.

Ələsgərsevərlər - mərhum el şairi Sərraf Şiruyənin, göyçəli Aşıq Orucun arxivindən; folklorşünas Böyükbəy Ələkbəroğlunun, Aşıq Cəfər Xakipurun yaddaşından əldə etdiyimiz 7 şeiri Aşıq Ələsgər ruhuna doğma sandığımızdan çap etməyi özümüzə borc bildik.

 

 

Şahi-Heydəri

 Könül, nə zaman ki, düşdün zillətə,

 Sidqi dillə çağır, Şahi-Heydəri.

Qeyzə gəlib bir əl ilə götürdü,

Səksən min batmanlıq babi-Xeybəri.

 

Həsənəl-müştəba aləm rəhbəri,

Hüseyni-şəhiddi mahi-məhvəri.

İmam Zeynalabdin dillər əzbəri,

Ona qurban dedim bu canı-səri.

 

Məhəmmədbağıra var iltimasım,

Cəfəri-Sadiqə bağla xilasın.

Borcluya zamındı Museyi-Kazım,

Qurtarıb müşküldən çox zəlilləri.

 

Qərib imam Rza Xorasan şahı,

Sidqinən çağıran heç çəkməz ahı.

Məhəmmədtağıdı aləm pənahı,

Qoyma darda məni zəlil, müstəri.

 

Əliəl-Nağıdı aləmdə əla,

Min dərdinə dərman verir mübtəla.

İstəsən ki, müşkül işin həll ola,

Sidqi dillə çağır Həsən Əsgəri.

 

Sahibi-şəninə gəlibdi surət

Möminlər hüsnünə verir salavat.

Yoməl ərəsətdə, etmə xəcalət,

Yandırma oduna qul Ələsgəri.

 

 Var

divani

Aqil insan, qafil olma, bizi yaradan da var,

Yeri-göyü, ərşi-gürşü xəlq edən Sübhan da var.

Laşərikdi, laməkandı - bilmək olmaz yerini,

Xəlq eləyib şəms-qəmər, dəryayi ümman da var.

 

Heç vaxt şərə fitva vermə, kin-kidurəti unut,

Yaradana şəkk eləmə,  buna nə lazım sübut?

Haqqı bir bil, əməl eylə, qoyduğu düz yolu tut,

Məhşər günü soracaqlar, haqda var, divan da var.

 

Ələsgər, sən qəm eyləmə, çağır Şahi Heydəri,

Möminlərin pənahıdı, aləmlərin sərvəri.

Qəlbimizə işıq salan, dilimizin əzbəri,

Məhəmmədə nazil olan, ayeyi Quran da var.

 

        Qoyubdu

Görmüşük fələyin etibarını,

“Mənəm” deyənləri ağlar qoyubdu.

Dağıdıb ellərin külli varını,

Neçə qapıları bağlar qoyubdu.

 

Şəriətə ziddi, meydən qorxuruq,

Qurandan, həm əlif-beydən qorxuruq,

Adi bir nökərik, bəydən qorxuruq,

Sinəmə çal-çarpaz dağlar qoyubdu.

 

Ələsgər, mərdlərə sən eylə minnət,

Namərddən cavabın çox oldu töhmət.

Yoxsula zindandı, varlıya cənnət,

Sürməyə səfalı çağlar qoyubdu.

                          1905-ci il

 

Qaçaqaç

Bund davası düşdü, dağıldı Göyçə,

Yüklə qəflə qatır, burdan qaçaqaç.

Əcəl yeli əsdi qəhri ellərə,

Zimistanda boran-qardan qaçaqaç.

 

Nərədüzdən qoşun gəldi birbaşa,

İgidlər səf çəkib, girdi savaşa.

Cığalı kəkliklər doldular daşa,

Sağın tərlan, belə tordan qaçaqaç.

 

Ələsgərin qəddin əyib müşkül iş,

Çarxı fələk, nə sitəmdi bu gərdiş?

Zəmanənin qulağını bur, dəyiş,

Bizi qurtar ahu-zardan qaçaqaç.

                                       1905-ci il

 

Haraya qərəz

cığalı təcnis

Ərşin sütununda, mehrac evində,

Adəmi yazdılar, haraya qərəz?

Aşıq deyər, haraya,

Səda gəldi haraya.

Buyurdu cəbrayıla,

O da gəldi haraya.

O kim idi, mənəm-mənəm dedilər?

Saldılar şahpərin haraya qərəz.

 

İbtida katiblər ayə yazanda,

Külli-kainata ayə yazanda.

Aşıq deyər, yazanda,

Yazıçılar yazanda.

Hökm olundu Osmana,

Ol Quranı yazanda.

 

Üç min kəlmə gəldi ol Mustafaya,

Sürdü səməndini haraya qərəz.

 

Qırxlar məclisindən dedim “bəlini”,

Sərdar gördüm şahimərdan Əlini.

Aşıq deyər, əlini,

İsmi Heydər Əlini.

Dar günündə harayla,

Şahimərdan Əlini.

Ələsgər, daməndən üzmə əlini,

Çəksələr nizaya haraya qərəz.

 

Getdi

Xudayi ləm-yəzəl, həyyü-lamizəl,

Çarx vurdu, dolandı zamana, getdi.

Vəhdu la şərikdi, əhli-beytməkan.

 Qəhr edib işrəti cahana getdi.

 

Kəc oldu nizamdan çarxı biyqərim (rəhbərim)

Dağıldı başımdan dəmli gövhərim.

Dolandırdı camı bəhrilə bərim

Çəkdiyim zəhmətim əfsana getdi.

 

 Ələsgərəm, çəkdim dərdi-qəm, vərəm

 Xahiş eyləmişdim, namə göndərəm.

 Dolmuşam, əmoğlu, fikrə rəhbərəm,

 Yolladım bir üzür-bahana getdi.

 

Görünsün

Ay hazarat, sizdən bir at istərəm,

 Zatı köhlən, özü leydə görünsün.

Dörddə-beşdə ola, artıq olmaya,

Minəndə gözümə şeyda görünsün.

 

Qulaqları qırğı, dırnağı xata,

Ona süvar olan murada çata.

Çətində qurtara, cavanda tuta,

Əsbilər (komanda) içində sayda görünsün.

 

Ələsgər at istər özünün babı,

Yatammır, gözünün qalmayıb xabı,

Olsa köhlən ola, olmuya yabı,

Əlimdən verdiyim fayda görünsün.


Xəbərlər

FƏRHAD ÖLÜB, KÜLÜNGÜNÜN SƏSİ GƏLİR

10.12.2018

İstedadlar sorağında: İlahə İmanova

09.12.2018

Özü ölsə, sözü ölməz ustadın

08.12.2018

Yazıçı, şəxsiyyət...

08.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

AZƏRBAYCANI   POLŞADA   LƏYAQƏTLƏ   TƏMSİL   EDƏN   GƏNC  ZİYALIMIZ

07.12.2018

Vətən harayı əbədi həyat

06.12.2018

Murad Niyazlı

06.12.2018

İki min ildən çox tarixi olan qədim yurd yeri - Ardanış

06.12.2018

Göyçənin uzaqlardakı səsi...

05.12.2018

Aşıq yaradıcılığı

05.12.2018

Nərimanlı şair Bəhmənin şeirləri

04.12.2018

Firudin Cəlilov:"Bizim tariximizin böyük hissəsi erməni qrobar dilində yazılmış mətnlərdədir"

04.12.2018

Qərbi Azərbaycanın məşhur məktəbləri

03.12.2018

Başkənd kəndi

03.12.2018

Gənc elçimiz Sabir Rüstəmov

02.12.2018

MƏN KİMƏM, AZƏRBAYCANLI, YOXSA TÜRK?

02.12.2018

Mövlud Süleymanlı:" Mən özümü, özümüzü, yaşadığım yurdu, mənsub olduğum xalqı, milləti daha yaxşı dəyərləndirmişəm "

01.12.2018

Göyçənin İmanı, İmanın Göyçəsi

01.12.2018

Ardanışlı Aşıq Niftalı ilə bağlı əhvalatlar

30.11.2018

Mərd igidlər çörək verər, hey Alı - Alçalı Aşıq Məhərrəmin şeirləri

30.11.2018

Ermənilərdə Türk mənşəli şəxs adları

29.11.2018

Göyçə mahalı Abbasgölü (Camalgöl) kəndi

29.11.2018

Sonunu düşünən qəhrəman olmaz 

28.11.2018

Azərbaycanın NASA-dakı mütəxəssisi, gənc alim.

28.11.2018

Miskin Abdalın şeirləri (1430 - 1535 )

28.11.2018

Aşıq İsa Hüseyn oğlu Kazımov

27.11.2018

Ardanışda bir ağsaqqal var idi...

26.11.2018

Alicənab ziyalı və səmimiyyət adamı

26.11.2018

Göyçəli sərkərdə Məşədi Qasımın Əsgəran döyüşü - TARİXİ ARAŞDIRMA

26.11.2018

Əqidəsinin qulu olan kişi

25.11.2018

Üzeyir Hacıbəyovun aşıq sənəti haqqında qeydləri

24.11.2018

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

24.11.2018

Səfiyar Musayev

23.11.2018

Tələbə ikən Heydər Əliyevlə görüşən Rüstəmov Ramil Litvin oğlu

23.11.2018

Köklənmə və ya kainatla təmasda

23.11.2018

Artsax əslində kimin adıdır? – Erməni tarixinin gizli səhifələri

22.11.2018

Qondarma erməni soyqırımının saxta dəlilləri

22.11.2018

Göyçə hövzəsində Ağkilsə adlı neçə kənd var imiş

21.11.2018

Aşıq Alının şeirləri

21.11.2018

" Nə günahı telli sazın "- Aşıq Musanın şeirləri

21.11.2018

Qəzetləri vərəqləyərkən...

21.11.2018

ŞAİR MƏMMƏDHÜSEYN HAQQINDA MARAQLI TƏDQİQAT ƏSƏRİ

20.11.2018

Həyat dərsi (hekayə)

20.11.2018

Şuşa şəhərinin tarixi

20.11.2018

Cümhuriyyəti yıxan adamın aqibəti – ARAŞDIRMA

20.11.2018

Xatirələrimin qəhrəmanı - Əli Hacıyev

20.11.2018

Könül Bünyadzadə: “ Fəlsəfənin dili, yəqin ki, elə ruhun dilidir. ”

19.11.2018

Ömürdən qalan izlər

19.11.2018
Bütün xəbərlər