Aşıq Ələsgərin çap olunmayan şeirləri

15:54 / 17.11.2018

Aşıq Ələsgər yaradıcılığı ədəbiyyatşünas və folklorşünaslar tərəfindən nə qədər toplanıb tədqiq olunsa da, xalq arasında yaddaşlarda mühafizə olunaraq çap olunmayan şeirləri kifayət qədərdi.

Ağsaqqal-ağbirçəklər tərəfindən nəsildən-nəsilə ötürələrək bu şeirlər günümüzə qədər yaddaşlarda öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır.

Ələsgərsevərlər - mərhum el şairi Sərraf Şiruyənin, göyçəli Aşıq Orucun arxivindən; folklorşünas Böyükbəy Ələkbəroğlunun, Aşıq Cəfər Xakipurun yaddaşından əldə etdiyimiz 7 şeiri Aşıq Ələsgər ruhuna doğma sandığımızdan çap etməyi özümüzə borc bildik.

 

 

Şahi-Heydəri

 Könül, nə zaman ki, düşdün zillətə,

 Sidqi dillə çağır, Şahi-Heydəri.

Qeyzə gəlib bir əl ilə götürdü,

Səksən min batmanlıq babi-Xeybəri.

 

Həsənəl-müştəba aləm rəhbəri,

Hüseyni-şəhiddi mahi-məhvəri.

İmam Zeynalabdin dillər əzbəri,

Ona qurban dedim bu canı-səri.

 

Məhəmmədbağıra var iltimasım,

Cəfəri-Sadiqə bağla xilasın.

Borcluya zamındı Museyi-Kazım,

Qurtarıb müşküldən çox zəlilləri.

 

Qərib imam Rza Xorasan şahı,

Sidqinən çağıran heç çəkməz ahı.

Məhəmmədtağıdı aləm pənahı,

Qoyma darda məni zəlil, müstəri.

 

Əliəl-Nağıdı aləmdə əla,

Min dərdinə dərman verir mübtəla.

İstəsən ki, müşkül işin həll ola,

Sidqi dillə çağır Həsən Əsgəri.

 

Sahibi-şəninə gəlibdi surət

Möminlər hüsnünə verir salavat.

Yoməl ərəsətdə, etmə xəcalət,

Yandırma oduna qul Ələsgəri.

 

 Var

divani

Aqil insan, qafil olma, bizi yaradan da var,

Yeri-göyü, ərşi-gürşü xəlq edən Sübhan da var.

Laşərikdi, laməkandı - bilmək olmaz yerini,

Xəlq eləyib şəms-qəmər, dəryayi ümman da var.

 

Heç vaxt şərə fitva vermə, kin-kidurəti unut,

Yaradana şəkk eləmə,  buna nə lazım sübut?

Haqqı bir bil, əməl eylə, qoyduğu düz yolu tut,

Məhşər günü soracaqlar, haqda var, divan da var.

 

Ələsgər, sən qəm eyləmə, çağır Şahi Heydəri,

Möminlərin pənahıdı, aləmlərin sərvəri.

Qəlbimizə işıq salan, dilimizin əzbəri,

Məhəmmədə nazil olan, ayeyi Quran da var.

 

        Qoyubdu

Görmüşük fələyin etibarını,

“Mənəm” deyənləri ağlar qoyubdu.

Dağıdıb ellərin külli varını,

Neçə qapıları bağlar qoyubdu.

 

Şəriətə ziddi, meydən qorxuruq,

Qurandan, həm əlif-beydən qorxuruq,

Adi bir nökərik, bəydən qorxuruq,

Sinəmə çal-çarpaz dağlar qoyubdu.

 

Ələsgər, mərdlərə sən eylə minnət,

Namərddən cavabın çox oldu töhmət.

Yoxsula zindandı, varlıya cənnət,

Sürməyə səfalı çağlar qoyubdu.

                          1905-ci il

 

Qaçaqaç

Bund davası düşdü, dağıldı Göyçə,

Yüklə qəflə qatır, burdan qaçaqaç.

Əcəl yeli əsdi qəhri ellərə,

Zimistanda boran-qardan qaçaqaç.

 

Nərədüzdən qoşun gəldi birbaşa,

İgidlər səf çəkib, girdi savaşa.

Cığalı kəkliklər doldular daşa,

Sağın tərlan, belə tordan qaçaqaç.

 

Ələsgərin qəddin əyib müşkül iş,

Çarxı fələk, nə sitəmdi bu gərdiş?

Zəmanənin qulağını bur, dəyiş,

Bizi qurtar ahu-zardan qaçaqaç.

                                       1905-ci il

 

Haraya qərəz

cığalı təcnis

Ərşin sütununda, mehrac evində,

Adəmi yazdılar, haraya qərəz?

Aşıq deyər, haraya,

Səda gəldi haraya.

Buyurdu cəbrayıla,

O da gəldi haraya.

O kim idi, mənəm-mənəm dedilər?

Saldılar şahpərin haraya qərəz.

 

İbtida katiblər ayə yazanda,

Külli-kainata ayə yazanda.

Aşıq deyər, yazanda,

Yazıçılar yazanda.

Hökm olundu Osmana,

Ol Quranı yazanda.

 

Üç min kəlmə gəldi ol Mustafaya,

Sürdü səməndini haraya qərəz.

 

Qırxlar məclisindən dedim “bəlini”,

Sərdar gördüm şahimərdan Əlini.

Aşıq deyər, əlini,

İsmi Heydər Əlini.

Dar günündə harayla,

Şahimərdan Əlini.

Ələsgər, daməndən üzmə əlini,

Çəksələr nizaya haraya qərəz.

 

Getdi

Xudayi ləm-yəzəl, həyyü-lamizəl,

Çarx vurdu, dolandı zamana, getdi.

Vəhdu la şərikdi, əhli-beytməkan.

 Qəhr edib işrəti cahana getdi.

 

Kəc oldu nizamdan çarxı biyqərim (rəhbərim)

Dağıldı başımdan dəmli gövhərim.

Dolandırdı camı bəhrilə bərim

Çəkdiyim zəhmətim əfsana getdi.

 

 Ələsgərəm, çəkdim dərdi-qəm, vərəm

 Xahiş eyləmişdim, namə göndərəm.

 Dolmuşam, əmoğlu, fikrə rəhbərəm,

 Yolladım bir üzür-bahana getdi.

 

Görünsün

Ay hazarat, sizdən bir at istərəm,

 Zatı köhlən, özü leydə görünsün.

Dörddə-beşdə ola, artıq olmaya,

Minəndə gözümə şeyda görünsün.

 

Qulaqları qırğı, dırnağı xata,

Ona süvar olan murada çata.

Çətində qurtara, cavanda tuta,

Əsbilər (komanda) içində sayda görünsün.

 

Ələsgər at istər özünün babı,

Yatammır, gözünün qalmayıb xabı,

Olsa köhlən ola, olmuya yabı,

Əlimdən verdiyim fayda görünsün.


Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər