Aşıq Ələsgərin çap olunmayan şeirləri

15:54 / 17.11.2018

Aşıq Ələsgər yaradıcılığı ədəbiyyatşünas və folklorşünaslar tərəfindən nə qədər toplanıb tədqiq olunsa da, xalq arasında yaddaşlarda mühafizə olunaraq çap olunmayan şeirləri kifayət qədərdi.

Ağsaqqal-ağbirçəklər tərəfindən nəsildən-nəsilə ötürələrək bu şeirlər günümüzə qədər yaddaşlarda öz aktuallığını qoruyub saxlamışdır.

Ələsgərsevərlər - mərhum el şairi Sərraf Şiruyənin, göyçəli Aşıq Orucun arxivindən; folklorşünas Böyükbəy Ələkbəroğlunun, Aşıq Cəfər Xakipurun yaddaşından əldə etdiyimiz 7 şeiri Aşıq Ələsgər ruhuna doğma sandığımızdan çap etməyi özümüzə borc bildik.

 

 

Şahi-Heydəri

 Könül, nə zaman ki, düşdün zillətə,

 Sidqi dillə çağır, Şahi-Heydəri.

Qeyzə gəlib bir əl ilə götürdü,

Səksən min batmanlıq babi-Xeybəri.

 

Həsənəl-müştəba aləm rəhbəri,

Hüseyni-şəhiddi mahi-məhvəri.

İmam Zeynalabdin dillər əzbəri,

Ona qurban dedim bu canı-səri.

 

Məhəmmədbağıra var iltimasım,

Cəfəri-Sadiqə bağla xilasın.

Borcluya zamındı Museyi-Kazım,

Qurtarıb müşküldən çox zəlilləri.

 

Qərib imam Rza Xorasan şahı,

Sidqinən çağıran heç çəkməz ahı.

Məhəmmədtağıdı aləm pənahı,

Qoyma darda məni zəlil, müstəri.

 

Əliəl-Nağıdı aləmdə əla,

Min dərdinə dərman verir mübtəla.

İstəsən ki, müşkül işin həll ola,

Sidqi dillə çağır Həsən Əsgəri.

 

Sahibi-şəninə gəlibdi surət

Möminlər hüsnünə verir salavat.

Yoməl ərəsətdə, etmə xəcalət,

Yandırma oduna qul Ələsgəri.

 

 Var

divani

Aqil insan, qafil olma, bizi yaradan da var,

Yeri-göyü, ərşi-gürşü xəlq edən Sübhan da var.

Laşərikdi, laməkandı - bilmək olmaz yerini,

Xəlq eləyib şəms-qəmər, dəryayi ümman da var.

 

Heç vaxt şərə fitva vermə, kin-kidurəti unut,

Yaradana şəkk eləmə,  buna nə lazım sübut?

Haqqı bir bil, əməl eylə, qoyduğu düz yolu tut,

Məhşər günü soracaqlar, haqda var, divan da var.

 

Ələsgər, sən qəm eyləmə, çağır Şahi Heydəri,

Möminlərin pənahıdı, aləmlərin sərvəri.

Qəlbimizə işıq salan, dilimizin əzbəri,

Məhəmmədə nazil olan, ayeyi Quran da var.

 

        Qoyubdu

Görmüşük fələyin etibarını,

“Mənəm” deyənləri ağlar qoyubdu.

Dağıdıb ellərin külli varını,

Neçə qapıları bağlar qoyubdu.

 

Şəriətə ziddi, meydən qorxuruq,

Qurandan, həm əlif-beydən qorxuruq,

Adi bir nökərik, bəydən qorxuruq,

Sinəmə çal-çarpaz dağlar qoyubdu.

 

Ələsgər, mərdlərə sən eylə minnət,

Namərddən cavabın çox oldu töhmət.

Yoxsula zindandı, varlıya cənnət,

Sürməyə səfalı çağlar qoyubdu.

                          1905-ci il

 

Qaçaqaç

Bund davası düşdü, dağıldı Göyçə,

Yüklə qəflə qatır, burdan qaçaqaç.

Əcəl yeli əsdi qəhri ellərə,

Zimistanda boran-qardan qaçaqaç.

 

Nərədüzdən qoşun gəldi birbaşa,

İgidlər səf çəkib, girdi savaşa.

Cığalı kəkliklər doldular daşa,

Sağın tərlan, belə tordan qaçaqaç.

 

Ələsgərin qəddin əyib müşkül iş,

Çarxı fələk, nə sitəmdi bu gərdiş?

Zəmanənin qulağını bur, dəyiş,

Bizi qurtar ahu-zardan qaçaqaç.

                                       1905-ci il

 

Haraya qərəz

cığalı təcnis

Ərşin sütununda, mehrac evində,

Adəmi yazdılar, haraya qərəz?

Aşıq deyər, haraya,

Səda gəldi haraya.

Buyurdu cəbrayıla,

O da gəldi haraya.

O kim idi, mənəm-mənəm dedilər?

Saldılar şahpərin haraya qərəz.

 

İbtida katiblər ayə yazanda,

Külli-kainata ayə yazanda.

Aşıq deyər, yazanda,

Yazıçılar yazanda.

Hökm olundu Osmana,

Ol Quranı yazanda.

 

Üç min kəlmə gəldi ol Mustafaya,

Sürdü səməndini haraya qərəz.

 

Qırxlar məclisindən dedim “bəlini”,

Sərdar gördüm şahimərdan Əlini.

Aşıq deyər, əlini,

İsmi Heydər Əlini.

Dar günündə harayla,

Şahimərdan Əlini.

Ələsgər, daməndən üzmə əlini,

Çəksələr nizaya haraya qərəz.

 

Getdi

Xudayi ləm-yəzəl, həyyü-lamizəl,

Çarx vurdu, dolandı zamana, getdi.

Vəhdu la şərikdi, əhli-beytməkan.

 Qəhr edib işrəti cahana getdi.

 

Kəc oldu nizamdan çarxı biyqərim (rəhbərim)

Dağıldı başımdan dəmli gövhərim.

Dolandırdı camı bəhrilə bərim

Çəkdiyim zəhmətim əfsana getdi.

 

 Ələsgərəm, çəkdim dərdi-qəm, vərəm

 Xahiş eyləmişdim, namə göndərəm.

 Dolmuşam, əmoğlu, fikrə rəhbərəm,

 Yolladım bir üzür-bahana getdi.

 

Görünsün

Ay hazarat, sizdən bir at istərəm,

 Zatı köhlən, özü leydə görünsün.

Dörddə-beşdə ola, artıq olmaya,

Minəndə gözümə şeyda görünsün.

 

Qulaqları qırğı, dırnağı xata,

Ona süvar olan murada çata.

Çətində qurtara, cavanda tuta,

Əsbilər (komanda) içində sayda görünsün.

 

Ələsgər at istər özünün babı,

Yatammır, gözünün qalmayıb xabı,

Olsa köhlən ola, olmuya yabı,

Əlimdən verdiyim fayda görünsün.


Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər