Nərimanlı şair Bəhmənin şeirləri

21:00 / 04.12.2018

Şair Bəhmən Göyçəli 1 may 1901-ci ildə Göyçənin qədim Hüseynquluağalı (Nərimanlı) kəndində anadan olub.

Ədəbiyyat tarixində həm şair, həm də ustad aşıq kimi tanınan Bəhmən Göyçəlinin işıq üzü görən “Vətən, küsmə məndən” kitabında zəngin irsindən yalnız 25 qoşması, 7 gəraylısı, 9 təcnisi, 18 divanisi, 14 müxtəlif şeiri, Aşıq Alının, Xəstə Qasımın, Növrəs İmanın qıfılbəndlərinin açması, 17 deyişməsi, 1 meracnaməsi, ”Əfqan və Tufan”, ”Bəhmən və Humay” dastanları toplanıb çap olunmuşdur.
13 noyabr 1976-ci il doğulduğu Nərimanlı kənd qəbirstanlığında dəfn olunub.

 

 

 

 

 

 

Olmasa

Deyirlər “cəhd  çarıx yırtar”, bir bəxtin yar olmasa,
Dost dostundan üz döndərər bir etibar olmasa.
Tülək tərlan oylağında tez alar şikarını,
Qara quş kalı götürər, dayısı sar olmasa.

Mənim çoxdur söz sinəmdə, yeri gəlsə deyənəm,
Anlamazla işim yoxdu, qanana baş əyənəm.
Nə yetkinəm, nə ölgünəm, nə də kalam dəyənəm,
Bağban kimi qan tökərəm, bağımda bar olmasa.

Məndə gəldim bu cahana ayaq bastım bir qədəm,
Düçar oldum şairliyə hər yana çıxdı sədəm.
Yalançıya, yaltaqlara, yamanlara çox bədəm
Hamı durar düz ilqarda, yalançılar olmasa.

Nərimanlıdı şair Bəhmən, Göyçədi elim mənim,
Açılıbdı doğru sözə, öyrənib dilim mənim,
Əzəldən can deyən dostdan üzüldü əlim mənim,
Mərd namərdə möhtac olar, əlində var olmasa.

Bağlama


Bir şamdan görmüşəm, xeyli maraqlı,
Saydım, şölə verən çırağı beşdi.
Çox uca boyu var, həm də şirindi,
İyirmi qılçası, ayağı beşdi.

Ayaqdan başadək sanı bildirir,
Hökm eləsə dağı-daşı dəldirir.
Kimini ağladır, kimi güldürür, 
Çox uzun dili var, qulağı beşdi.

Qulağın tutanın bəxti ucalır,
Nə dərdi-qəm çəkir, nə də qocalır.
Hörməti artırır, eldən güc alır,
Dostluqda əli var, barmağı beşdi.

Onun hökmündədi hər qurğu-busat,
Kimini mərd edir, kimini namərd.
Ona xidmət edir cəmi maxluqad,
Bir, iki, üç gedir, dörd tağı beşdi.

On, on beş sanımda hesaba düzdü,
Yaşını soruşdum: əllidi, yüzdü...
Bəhmənin dediyi çox doğru sözdü,
Kim tapsa əqlinin bucağı beşdi.

Yatır


Bir böyük sənətkar bu quru yerdə,
O, bilirmi yeni zamanda yatır.
Qapısız, bacasız, ensiz qəbrdə
Ələsgər də yatır, İman da yatır.

O mahir ustaddı, eldə söylənir,
Sözləri ağızda, dildə söylənir,
Məclislər içində, çöldə söylənir,
Bir belə hörmətli insan da yatır.

Ələsgər sazının o şah pərdəsi,
Getmir qulağımdan xoş züm-züməsi,
Bakı Bülbülünün şirin nəğməsi,
Səmədin ceyranı Muğanda yatır.

Aşıq Ələsgərin böyükdü adı,
Cəmi aşıqların odur ustadı.
Atalar deyibdi: fani dünyadı,
Gələnlər boş gedir, üryan da yatır.

Ələsgər ölməyib, uzaqda gəzir,
Ellərin içində, yığnaqda gəzir,
Sözləri dəhanda, dodaqda gəzir,
Özü də aşkara pünhanda yatır.

Çox sevir sözünü sənin hər millət,
Hər yanda adına saxlanır hörmət,
Məclisdə deyirlər: sənə irəhmət,
Ələsgər yurdunda Bəhmən də yatır.

(1963)

YA ƏLİ

Damandayam, dada yetiş şahimərdan, ya Əli!

Seyfullahsan, Əsdullah, şiri-yəzdan, ya Əli!

Ərşi-gürşü, ərzi-səma yox ikən sən var idin,

Bir ilahim xəlq eylədi səni nurdan, ya Əli!

 

Gəlməmiş dünya üzünə Salmanı aldın şirdən,

Tifil ikən mərcə girdin, pünhan oldun Xızırdan.

Gəzəndə çeşmə başında sən zahir oldun birdən,

Xəbər aldı İlyas səndən:"Gəldin hardan, ya Əli?!"

 

Ya Əli, isimin qurbanı, sənsən Qəzənfər ağa,

Həm Əlisən, həm Vəlisən, vəsfi peyğəmər ağa,

Babi-nüsrət, xofi-küfrət qatili əntər ağa,

Şəhrizərdə Salsal qorxdu, zülfiqardan, ya Əli.

 

Müxənnətin hiyləsindən, mən namərddən qorxuram,

Yalan şər-böhtan danışan mazarratdan qorxuram,

Bu dünyada, həm üqbada var siratdan qorxuram,

Xilas eylə sən Bəhməni qurtar dardan, ya Əli!

 

DEYİRƏM

Bu sinəmdə təb coşanda sözü peydər deyirəm,

Həqiqətdən, nəsihətdən gör nə qədər deyirəm.

Anlayana mətahımdı, ləli-gövhər simuzər,

Əgər ki, alan olmasa, onda hədər deyirəm.

 

Bu dünyanın qapısını əzəldən açandı söz!

Əhli-ürfan məclisində bil, ləli-mərcandı söz!

Anlamaz nadan yanında bir çubal samandı söz!

Bu misalla tut hesabı, gəlib-gedər deyirəm.

 

İnsanlığa qiymət verən elmdir ki, var olar,

Elmsizlər ah-vay çəkər, dərdə giriftar olar,

Bəhmən, səndə qəm eyləmə, sözlərin aşkar olar,

Bu dünyada çəkmə dərdi, etmə kədər deyirəm.

 

Bir üzüm-üzüm

təcnis

Payızda yetişən meyvə içində,
Dəhanda dadlıdı, bir üzüm, üzüm.
Bəslənir bir boyda, bəstə biçimdə,
İstədim bu bağdan bir üzüm üzüm.

Könlümün xanəsi bağı nə dərdi...
Yolçu, naşı bağban bağdan nə dərdi?
Sevgi çatsa sevgisinə nə dərdi,
Dəymədi canana bir üzüm, üzüm.

Bəhmənə açılan bağlı dərindi,
Kamil bağban, meyvə dəydi, dər indi!
Eşqin bəhrin mən gəzmişəm, dərindi,
Qəvvasıyam, indi bir üzüm-üzüm.

Aşıq Əsədin ölümünə

Dünya, sən nə beyvafasan,
Qoydun belə adət, getdi.
Bu yolda karvan əylənməz,
Gələnlər nabələt getdi.

Kimi olar, kimi ölər,
Kimi ağlar, kimi gülər.
Kimi bilməz, kimi bilər,
Kimi aşkar, xəlvət getdi.

Dünyanın işi qolaydı,
Kimi dərviş, kimi baydı.
Kimi gəldi günün saydı,
Kimi çəkdi ləzzət, getdi.

Ellərdə söylənən adı,
Söhbəti dil-dəhandadı.
Cəmi aşıqlar ustadı,
Heyif, aşıq Əsəd getdi.

Yatıbsan, yoxsa oyaqsan,
Gələnə, gedənə baxsan.
Bəhmən, sən də bir qonaqsan,
Eyləsən də xiffət, getdi.

 

 

 


Etiket: bəhmən
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər