Nərimanlı şair Bəhmənin şeirləri

21:00 / 04.12.2018

Şair Bəhmən Göyçəli 1 may 1901-ci ildə Göyçənin qədim Hüseynquluağalı (Nərimanlı) kəndində anadan olub.

Ədəbiyyat tarixində həm şair, həm də ustad aşıq kimi tanınan Bəhmən Göyçəlinin işıq üzü görən “Vətən, küsmə məndən” kitabında zəngin irsindən yalnız 25 qoşması, 7 gəraylısı, 9 təcnisi, 18 divanisi, 14 müxtəlif şeiri, Aşıq Alının, Xəstə Qasımın, Növrəs İmanın qıfılbəndlərinin açması, 17 deyişməsi, 1 meracnaməsi, ”Əfqan və Tufan”, ”Bəhmən və Humay” dastanları toplanıb çap olunmuşdur.
13 noyabr 1976-ci il doğulduğu Nərimanlı kənd qəbirstanlığında dəfn olunub.

 

 

 

 

 

 

Olmasa

Deyirlər “cəhd  çarıx yırtar”, bir bəxtin yar olmasa,
Dost dostundan üz döndərər bir etibar olmasa.
Tülək tərlan oylağında tez alar şikarını,
Qara quş kalı götürər, dayısı sar olmasa.

Mənim çoxdur söz sinəmdə, yeri gəlsə deyənəm,
Anlamazla işim yoxdu, qanana baş əyənəm.
Nə yetkinəm, nə ölgünəm, nə də kalam dəyənəm,
Bağban kimi qan tökərəm, bağımda bar olmasa.

Məndə gəldim bu cahana ayaq bastım bir qədəm,
Düçar oldum şairliyə hər yana çıxdı sədəm.
Yalançıya, yaltaqlara, yamanlara çox bədəm
Hamı durar düz ilqarda, yalançılar olmasa.

Nərimanlıdı şair Bəhmən, Göyçədi elim mənim,
Açılıbdı doğru sözə, öyrənib dilim mənim,
Əzəldən can deyən dostdan üzüldü əlim mənim,
Mərd namərdə möhtac olar, əlində var olmasa.

Bağlama


Bir şamdan görmüşəm, xeyli maraqlı,
Saydım, şölə verən çırağı beşdi.
Çox uca boyu var, həm də şirindi,
İyirmi qılçası, ayağı beşdi.

Ayaqdan başadək sanı bildirir,
Hökm eləsə dağı-daşı dəldirir.
Kimini ağladır, kimi güldürür, 
Çox uzun dili var, qulağı beşdi.

Qulağın tutanın bəxti ucalır,
Nə dərdi-qəm çəkir, nə də qocalır.
Hörməti artırır, eldən güc alır,
Dostluqda əli var, barmağı beşdi.

Onun hökmündədi hər qurğu-busat,
Kimini mərd edir, kimini namərd.
Ona xidmət edir cəmi maxluqad,
Bir, iki, üç gedir, dörd tağı beşdi.

On, on beş sanımda hesaba düzdü,
Yaşını soruşdum: əllidi, yüzdü...
Bəhmənin dediyi çox doğru sözdü,
Kim tapsa əqlinin bucağı beşdi.

Yatır


Bir böyük sənətkar bu quru yerdə,
O, bilirmi yeni zamanda yatır.
Qapısız, bacasız, ensiz qəbrdə
Ələsgər də yatır, İman da yatır.

O mahir ustaddı, eldə söylənir,
Sözləri ağızda, dildə söylənir,
Məclislər içində, çöldə söylənir,
Bir belə hörmətli insan da yatır.

Ələsgər sazının o şah pərdəsi,
Getmir qulağımdan xoş züm-züməsi,
Bakı Bülbülünün şirin nəğməsi,
Səmədin ceyranı Muğanda yatır.

Aşıq Ələsgərin böyükdü adı,
Cəmi aşıqların odur ustadı.
Atalar deyibdi: fani dünyadı,
Gələnlər boş gedir, üryan da yatır.

Ələsgər ölməyib, uzaqda gəzir,
Ellərin içində, yığnaqda gəzir,
Sözləri dəhanda, dodaqda gəzir,
Özü də aşkara pünhanda yatır.

Çox sevir sözünü sənin hər millət,
Hər yanda adına saxlanır hörmət,
Məclisdə deyirlər: sənə irəhmət,
Ələsgər yurdunda Bəhmən də yatır.

(1963)

YA ƏLİ

Damandayam, dada yetiş şahimərdan, ya Əli!

Seyfullahsan, Əsdullah, şiri-yəzdan, ya Əli!

Ərşi-gürşü, ərzi-səma yox ikən sən var idin,

Bir ilahim xəlq eylədi səni nurdan, ya Əli!

 

Gəlməmiş dünya üzünə Salmanı aldın şirdən,

Tifil ikən mərcə girdin, pünhan oldun Xızırdan.

Gəzəndə çeşmə başında sən zahir oldun birdən,

Xəbər aldı İlyas səndən:"Gəldin hardan, ya Əli?!"

 

Ya Əli, isimin qurbanı, sənsən Qəzənfər ağa,

Həm Əlisən, həm Vəlisən, vəsfi peyğəmər ağa,

Babi-nüsrət, xofi-küfrət qatili əntər ağa,

Şəhrizərdə Salsal qorxdu, zülfiqardan, ya Əli.

 

Müxənnətin hiyləsindən, mən namərddən qorxuram,

Yalan şər-böhtan danışan mazarratdan qorxuram,

Bu dünyada, həm üqbada var siratdan qorxuram,

Xilas eylə sən Bəhməni qurtar dardan, ya Əli!

 

DEYİRƏM

Bu sinəmdə təb coşanda sözü peydər deyirəm,

Həqiqətdən, nəsihətdən gör nə qədər deyirəm.

Anlayana mətahımdı, ləli-gövhər simuzər,

Əgər ki, alan olmasa, onda hədər deyirəm.

 

Bu dünyanın qapısını əzəldən açandı söz!

Əhli-ürfan məclisində bil, ləli-mərcandı söz!

Anlamaz nadan yanında bir çubal samandı söz!

Bu misalla tut hesabı, gəlib-gedər deyirəm.

 

İnsanlığa qiymət verən elmdir ki, var olar,

Elmsizlər ah-vay çəkər, dərdə giriftar olar,

Bəhmən, səndə qəm eyləmə, sözlərin aşkar olar,

Bu dünyada çəkmə dərdi, etmə kədər deyirəm.

 

Bir üzüm-üzüm

təcnis

Payızda yetişən meyvə içində,
Dəhanda dadlıdı, bir üzüm, üzüm.
Bəslənir bir boyda, bəstə biçimdə,
İstədim bu bağdan bir üzüm üzüm.

Könlümün xanəsi bağı nə dərdi...
Yolçu, naşı bağban bağdan nə dərdi?
Sevgi çatsa sevgisinə nə dərdi,
Dəymədi canana bir üzüm, üzüm.

Bəhmənə açılan bağlı dərindi,
Kamil bağban, meyvə dəydi, dər indi!
Eşqin bəhrin mən gəzmişəm, dərindi,
Qəvvasıyam, indi bir üzüm-üzüm.

Aşıq Əsədin ölümünə

Dünya, sən nə beyvafasan,
Qoydun belə adət, getdi.
Bu yolda karvan əylənməz,
Gələnlər nabələt getdi.

Kimi olar, kimi ölər,
Kimi ağlar, kimi gülər.
Kimi bilməz, kimi bilər,
Kimi aşkar, xəlvət getdi.

Dünyanın işi qolaydı,
Kimi dərviş, kimi baydı.
Kimi gəldi günün saydı,
Kimi çəkdi ləzzət, getdi.

Ellərdə söylənən adı,
Söhbəti dil-dəhandadı.
Cəmi aşıqlar ustadı,
Heyif, aşıq Əsəd getdi.

Yatıbsan, yoxsa oyaqsan,
Gələnə, gedənə baxsan.
Bəhmən, sən də bir qonaqsan,
Eyləsən də xiffət, getdi.

 

 

 


Etiket: bəhmən
Xəbərlər

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019

Kitablar haqqında 15 maraqlı məlumat

26.04.2019

Gülzar nənə ilə Kitab bayramı

26.04.2019

İçimdən göyərən dərdimdi Göyçə…   II HİSSƏ

25.04.2019

Ermənistanda Türk toponimlərinin dəyişdirilməsi

24.04.2019

Qərbi Azərbaycan (Ermənistan) kolanıları

24.04.2019

Asif Ata. Deyimlər (“Rəmzlər” Bitiyindən)

23.04.2019

Səfəvilər dövründə Azərbaycan dili

23.04.2019
Bütün xəbərlər