Nərimanlı şair Bəhmənin şeirləri

21:00 / 04.12.2018

Şair Bəhmən Göyçəli 1 may 1901-ci ildə Göyçənin qədim Hüseynquluağalı (Nərimanlı) kəndində anadan olub.

Ədəbiyyat tarixində həm şair, həm də ustad aşıq kimi tanınan Bəhmən Göyçəlinin işıq üzü görən “Vətən, küsmə məndən” kitabında zəngin irsindən yalnız 25 qoşması, 7 gəraylısı, 9 təcnisi, 18 divanisi, 14 müxtəlif şeiri, Aşıq Alının, Xəstə Qasımın, Növrəs İmanın qıfılbəndlərinin açması, 17 deyişməsi, 1 meracnaməsi, ”Əfqan və Tufan”, ”Bəhmən və Humay” dastanları toplanıb çap olunmuşdur.
13 noyabr 1976-ci il doğulduğu Nərimanlı kənd qəbirstanlığında dəfn olunub.

 

 

 

 

 

 

Olmasa

Deyirlər “cəhd  çarıx yırtar”, bir bəxtin yar olmasa,
Dost dostundan üz döndərər bir etibar olmasa.
Tülək tərlan oylağında tez alar şikarını,
Qara quş kalı götürər, dayısı sar olmasa.

Mənim çoxdur söz sinəmdə, yeri gəlsə deyənəm,
Anlamazla işim yoxdu, qanana baş əyənəm.
Nə yetkinəm, nə ölgünəm, nə də kalam dəyənəm,
Bağban kimi qan tökərəm, bağımda bar olmasa.

Məndə gəldim bu cahana ayaq bastım bir qədəm,
Düçar oldum şairliyə hər yana çıxdı sədəm.
Yalançıya, yaltaqlara, yamanlara çox bədəm
Hamı durar düz ilqarda, yalançılar olmasa.

Nərimanlıdı şair Bəhmən, Göyçədi elim mənim,
Açılıbdı doğru sözə, öyrənib dilim mənim,
Əzəldən can deyən dostdan üzüldü əlim mənim,
Mərd namərdə möhtac olar, əlində var olmasa.

Bağlama


Bir şamdan görmüşəm, xeyli maraqlı,
Saydım, şölə verən çırağı beşdi.
Çox uca boyu var, həm də şirindi,
İyirmi qılçası, ayağı beşdi.

Ayaqdan başadək sanı bildirir,
Hökm eləsə dağı-daşı dəldirir.
Kimini ağladır, kimi güldürür, 
Çox uzun dili var, qulağı beşdi.

Qulağın tutanın bəxti ucalır,
Nə dərdi-qəm çəkir, nə də qocalır.
Hörməti artırır, eldən güc alır,
Dostluqda əli var, barmağı beşdi.

Onun hökmündədi hər qurğu-busat,
Kimini mərd edir, kimini namərd.
Ona xidmət edir cəmi maxluqad,
Bir, iki, üç gedir, dörd tağı beşdi.

On, on beş sanımda hesaba düzdü,
Yaşını soruşdum: əllidi, yüzdü...
Bəhmənin dediyi çox doğru sözdü,
Kim tapsa əqlinin bucağı beşdi.

Yatır


Bir böyük sənətkar bu quru yerdə,
O, bilirmi yeni zamanda yatır.
Qapısız, bacasız, ensiz qəbrdə
Ələsgər də yatır, İman da yatır.

O mahir ustaddı, eldə söylənir,
Sözləri ağızda, dildə söylənir,
Məclislər içində, çöldə söylənir,
Bir belə hörmətli insan da yatır.

Ələsgər sazının o şah pərdəsi,
Getmir qulağımdan xoş züm-züməsi,
Bakı Bülbülünün şirin nəğməsi,
Səmədin ceyranı Muğanda yatır.

Aşıq Ələsgərin böyükdü adı,
Cəmi aşıqların odur ustadı.
Atalar deyibdi: fani dünyadı,
Gələnlər boş gedir, üryan da yatır.

Ələsgər ölməyib, uzaqda gəzir,
Ellərin içində, yığnaqda gəzir,
Sözləri dəhanda, dodaqda gəzir,
Özü də aşkara pünhanda yatır.

Çox sevir sözünü sənin hər millət,
Hər yanda adına saxlanır hörmət,
Məclisdə deyirlər: sənə irəhmət,
Ələsgər yurdunda Bəhmən də yatır.

(1963)

YA ƏLİ

Damandayam, dada yetiş şahimərdan, ya Əli!

Seyfullahsan, Əsdullah, şiri-yəzdan, ya Əli!

Ərşi-gürşü, ərzi-səma yox ikən sən var idin,

Bir ilahim xəlq eylədi səni nurdan, ya Əli!

 

Gəlməmiş dünya üzünə Salmanı aldın şirdən,

Tifil ikən mərcə girdin, pünhan oldun Xızırdan.

Gəzəndə çeşmə başında sən zahir oldun birdən,

Xəbər aldı İlyas səndən:"Gəldin hardan, ya Əli?!"

 

Ya Əli, isimin qurbanı, sənsən Qəzənfər ağa,

Həm Əlisən, həm Vəlisən, vəsfi peyğəmər ağa,

Babi-nüsrət, xofi-küfrət qatili əntər ağa,

Şəhrizərdə Salsal qorxdu, zülfiqardan, ya Əli.

 

Müxənnətin hiyləsindən, mən namərddən qorxuram,

Yalan şər-böhtan danışan mazarratdan qorxuram,

Bu dünyada, həm üqbada var siratdan qorxuram,

Xilas eylə sən Bəhməni qurtar dardan, ya Əli!

 

DEYİRƏM

Bu sinəmdə təb coşanda sözü peydər deyirəm,

Həqiqətdən, nəsihətdən gör nə qədər deyirəm.

Anlayana mətahımdı, ləli-gövhər simuzər,

Əgər ki, alan olmasa, onda hədər deyirəm.

 

Bu dünyanın qapısını əzəldən açandı söz!

Əhli-ürfan məclisində bil, ləli-mərcandı söz!

Anlamaz nadan yanında bir çubal samandı söz!

Bu misalla tut hesabı, gəlib-gedər deyirəm.

 

İnsanlığa qiymət verən elmdir ki, var olar,

Elmsizlər ah-vay çəkər, dərdə giriftar olar,

Bəhmən, səndə qəm eyləmə, sözlərin aşkar olar,

Bu dünyada çəkmə dərdi, etmə kədər deyirəm.

 

Bir üzüm-üzüm

təcnis

Payızda yetişən meyvə içində,
Dəhanda dadlıdı, bir üzüm, üzüm.
Bəslənir bir boyda, bəstə biçimdə,
İstədim bu bağdan bir üzüm üzüm.

Könlümün xanəsi bağı nə dərdi...
Yolçu, naşı bağban bağdan nə dərdi?
Sevgi çatsa sevgisinə nə dərdi,
Dəymədi canana bir üzüm, üzüm.

Bəhmənə açılan bağlı dərindi,
Kamil bağban, meyvə dəydi, dər indi!
Eşqin bəhrin mən gəzmişəm, dərindi,
Qəvvasıyam, indi bir üzüm-üzüm.

Aşıq Əsədin ölümünə

Dünya, sən nə beyvafasan,
Qoydun belə adət, getdi.
Bu yolda karvan əylənməz,
Gələnlər nabələt getdi.

Kimi olar, kimi ölər,
Kimi ağlar, kimi gülər.
Kimi bilməz, kimi bilər,
Kimi aşkar, xəlvət getdi.

Dünyanın işi qolaydı,
Kimi dərviş, kimi baydı.
Kimi gəldi günün saydı,
Kimi çəkdi ləzzət, getdi.

Ellərdə söylənən adı,
Söhbəti dil-dəhandadı.
Cəmi aşıqlar ustadı,
Heyif, aşıq Əsəd getdi.

Yatıbsan, yoxsa oyaqsan,
Gələnə, gedənə baxsan.
Bəhmən, sən də bir qonaqsan,
Eyləsən də xiffət, getdi.

 

 

 


Etiket: bəhmən
Xəbərlər

FƏRHAD ÖLÜB, KÜLÜNGÜNÜN SƏSİ GƏLİR

10.12.2018

İstedadlar sorağında: İlahə İmanova

09.12.2018

Özü ölsə, sözü ölməz ustadın

08.12.2018

Yazıçı, şəxsiyyət...

08.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

 “ Komandanı türk olsa da, gələn rus ordusudur ” - Azərbaycan Parlamenti 100

07.12.2018

AZƏRBAYCANI   POLŞADA   LƏYAQƏTLƏ   TƏMSİL   EDƏN   GƏNC  ZİYALIMIZ

07.12.2018

Vətən harayı əbədi həyat

06.12.2018

Murad Niyazlı

06.12.2018

İki min ildən çox tarixi olan qədim yurd yeri - Ardanış

06.12.2018

Göyçənin uzaqlardakı səsi...

05.12.2018

Aşıq yaradıcılığı

05.12.2018

Nərimanlı şair Bəhmənin şeirləri

04.12.2018

Firudin Cəlilov:"Bizim tariximizin böyük hissəsi erməni qrobar dilində yazılmış mətnlərdədir"

04.12.2018

Qərbi Azərbaycanın məşhur məktəbləri

03.12.2018

Başkənd kəndi

03.12.2018

Gənc elçimiz Sabir Rüstəmov

02.12.2018

MƏN KİMƏM, AZƏRBAYCANLI, YOXSA TÜRK?

02.12.2018

Mövlud Süleymanlı:" Mən özümü, özümüzü, yaşadığım yurdu, mənsub olduğum xalqı, milləti daha yaxşı dəyərləndirmişəm "

01.12.2018

Göyçənin İmanı, İmanın Göyçəsi

01.12.2018

Ardanışlı Aşıq Niftalı ilə bağlı əhvalatlar

30.11.2018

Mərd igidlər çörək verər, hey Alı - Alçalı Aşıq Məhərrəmin şeirləri

30.11.2018

Ermənilərdə Türk mənşəli şəxs adları

29.11.2018

Göyçə mahalı Abbasgölü (Camalgöl) kəndi

29.11.2018

Sonunu düşünən qəhrəman olmaz 

28.11.2018

Azərbaycanın NASA-dakı mütəxəssisi, gənc alim.

28.11.2018

Miskin Abdalın şeirləri (1430 - 1535 )

28.11.2018

Aşıq İsa Hüseyn oğlu Kazımov

27.11.2018

Ardanışda bir ağsaqqal var idi...

26.11.2018

Alicənab ziyalı və səmimiyyət adamı

26.11.2018

Göyçəli sərkərdə Məşədi Qasımın Əsgəran döyüşü - TARİXİ ARAŞDIRMA

26.11.2018

Əqidəsinin qulu olan kişi

25.11.2018

Üzeyir Hacıbəyovun aşıq sənəti haqqında qeydləri

24.11.2018

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrı

24.11.2018

Səfiyar Musayev

23.11.2018

Tələbə ikən Heydər Əliyevlə görüşən Rüstəmov Ramil Litvin oğlu

23.11.2018

Köklənmə və ya kainatla təmasda

23.11.2018

Artsax əslində kimin adıdır? – Erməni tarixinin gizli səhifələri

22.11.2018

Qondarma erməni soyqırımının saxta dəlilləri

22.11.2018

Göyçə hövzəsində Ağkilsə adlı neçə kənd var imiş

21.11.2018

Aşıq Alının şeirləri

21.11.2018

" Nə günahı telli sazın "- Aşıq Musanın şeirləri

21.11.2018

Qəzetləri vərəqləyərkən...

21.11.2018

ŞAİR MƏMMƏDHÜSEYN HAQQINDA MARAQLI TƏDQİQAT ƏSƏRİ

20.11.2018

Həyat dərsi (hekayə)

20.11.2018

Şuşa şəhərinin tarixi

20.11.2018

Cümhuriyyəti yıxan adamın aqibəti – ARAŞDIRMA

20.11.2018

Xatirələrimin qəhrəmanı - Əli Hacıyev

20.11.2018

Könül Bünyadzadə: “ Fəlsəfənin dili, yəqin ki, elə ruhun dilidir. ”

19.11.2018

Ömürdən qalan izlər

19.11.2018
Bütün xəbərlər