İsmixan Didərginin şeirləri

19:15 / 02.02.2019

   

 

 

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

"Qarşı duran, qarlı dağlar,"

Mənim sizdə nəyim qaldı?

Ötüb-keçən, gözəl çağlar,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Həm kövrəyəm, həm də kürəm,

Sızıldaram, yoxdu şirəm.

Günlər keçir birəm-birəm,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Xatirələr çözələnir,

Köhnə dərdim təzələnir.

Ürək mənlə məzələnir,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ürək nədir?- yanar çıraq,

Alovlanır varaq-varaq.

Tüstülənən təndir, ocaq,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ötüb keçdi gənclik çağı,

Telli sazım söylər ağı.

Şişpilləkan, Qonurdağı,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Yurd nə şeydi, bilməz naşı,

Yenə göynər bağrım başı...

Bəzirxana, qalaq daşı,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ağ yoxuşa, Sarınərə,

"Vida" dedim neçə kərə.

Yelli gədik, Çətin dərə,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Çalmalıdan əsir sazaq,

Xəzəl tökür qucaq-qucaq.

Arxacqaya, Qumlu bulaq,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Ey müqəddəs düzüm, çölüm,

Dədə yurdum, ağır elim.

Göz bəbəyim - Göyçəgölüm,

Mənim sizdə nəyim qaldı?

 

Həsrət-həsrət mələmişəm,

Bulud kimi ələmişəm.

Demək, sizdə köləymişəm...

Mənim sizdə nəyim qaldı?

***

 

Əl atıram 

 

Dənizlərə qarışmışam,

Köpüklərə əl atıram.

Tümən-tümən səpən canım,

Qəpiklərə əl atıram.

 

Fələk nərdi verib tuza,

Kim oynaya, kim uduza...

Qarışmışıq dələduza,

Şəpiklərə əl atıram.

 

İsmixanam, yetməz bəyan,

Nə qohum var, nə də həyan.

Hərdən-hərdən mənə dəyən,

Təpiklərə əl atıram.

***

 

   ...MƏNİ DƏ ÇAĞIR

Qış günü sovuşub gələndə bahar,
Göylər gah qımışıb, gah ağlayanda...
Dəyişib donunu tikanlı kollar,
Yağış çimdirəndə bizim yaylağı,
Dağ çayı dərədə layla çalanda,
Tovuz tamaşalı göyün qurşağı
Bu dağdan o dağa körpü salanda.
Gördün ki, üfüqdən yerə nur yağır,
Məni də harayla, məni də çağır!

Kəklik oxuyanda qaya başında,
Qartal qayalarda qıy vuran zaman;
Çadırlar ağarıb yalın qaşında,
Çoban tütək çalıb hay vuran zaman.
Həyat qaynayanda, aşıb-daşanda,
Quşlar gözəlliyə nəğmə qoşanda,
Utancaq qızların yanaqlarıtək
Gördün ki, qızarır döşdə çiyələk,
Uşaqlar qüzeydə göbələk yığır,
Məni də harayla, məni də çağır!

Lalələr torpağa boyun əyəndə,
Gördün ağ çiçəkdən qar yağıb döşə.
Sümbülün saçağı yerə dəyəndə,
Hər səhər dərəndə şehli bənövşə,
Yalın ayağını üşüdəndə şeh,
Saçını yalayıb, oxşayanda meh,
Gördün kimsə yoxdu həmən yerdəki
Biz çıxaran bulaq çağlayır, axır,
Bir sənsən, tənhalıq, bir də birdə ki,
Görüş yerimizə uzanır cığır,
Hay salıb aləmə məni də çağır!

Ellər axışanda tarlaya, düzə,
Birdən aranızda olmasam əgər;
Bir an iş yerində dəyməsəm gözə...
Məzarım üstünə gəlib hər səhər...
Bir sənsən, tənhalıq, bir də, birdə ki...
Ötən günlərimi soraqla bir-bir,
Ömür kitabını varaqla bir-bir...
Elin şad günündə, elin yasında,
Hər kəs gün görəndə öz komasında,
Çılığın bir ah çəkib, qışqırıb-bağır!
Bu gözəl aləmə məni də çağır,
Məni də harayla, məni də çağır!

***

 

Göyçə gölü

 

Bаlаsıdır bu dаğlаrın,
Dizi üstə Göyçə gölü.
Хumаrlаnır nаrın-nаrın,
Üzü üstə Göyçə gölü.

Gеn sinəsi sаf şüşədən,
Çətir tutub göy mеşədən.
Vəsmə yахıb bənövşədən,
Gözü üstə Göyçə gölü.

Cоşаr, çаğlаr məlhəm suyu,
Sаhillərin kəsməz tоyu.
Dönməz, durаr ömrü bоyu,
Sözü üstə Göyçə gölü.

***

 

Yaxşı yada mən

cığalı təcnis


Bəd qohuma sirr söylədim, car oldu,
Açdım ürəyimi yaxşı yada mən.


Yox aşıq, yaxşı da var,
Pis də var, yaxşı da var.
Pis qohumdan yaxşıdır,
Qapında yaxşı davar.


Qohum var ki, qazır, atır yolumu,
Nədən xoş gəlirəm, yaxşı, yada mən?

Pisə töhmət yazdım, yaxşıya namə,
Qeyrətin yaxşıdır, yaxşı, yanama.


Yox aşıq, yaxşı yana,
Yanadın, yaxşı yana.
Yaxşı ölsə pis yanmaz,
Pis ölə, yaxşı yana.


Sanma ərəsətdə yaxşı yanam a,
Yaxşıyam pisə də, yaxşıya da mən.

Dərdimə dərmanı səfa gətirdi,
Gəlişin cismimi safa gətirdi.


Yox aşıq, safalıdı,
Geyimin saf alıdı.
Dost qapısı mənimçin,
Cənnətdən safalıdı.


Dostum, mehribanım safa gətirdi,
Xoşbəxtəm, düşmüşəm yaxşı yada mən.

Soruşmur halımı yar adı mənim,
İsmixanam, qəlbim yaradı mənim.


Yox aşıq, yar adımı,
Tanıyıb yar adımı.
Min bəlaya düşmüşəm,
Unudub yar adımı.


Ölürəm, dilimdə "yar" adı mənim,
Yetim dərdli olar, yaxşı, ya da mən?

***

 

Xoşdur 

Cənnət оlsа qürbət оbа, yаd diyаr,
Könlümə öz еli, оbаsı хоşdu.
Səfаlı yеr çохdu uzаq еllərdə,
Mənə bu dаğlаrın hаvаsı хоşdu.

Еlnən gеyinərəm bаyrаm libаsı,
Еlnən kеçirərəm şənliyi, yаsı.
İstidi hər kəsin kаsıb kоmаsı,
Hər quşun tikdiyi yuvаsı хоşdu.

Аğrılаr qəlbimi didsə də pünhаn,
İsmiхаnаm, sirrim еtmərəm bəyаn.
Yаd еlin cаn vеrən cərrаhlаrındаn,
Nənəmin məlhəmi, dаvаsı хоşdu.

***

 

Axırıma çıxdı dərdim

 

Gülər üzlü bir insanam,

Naşı deyər yoxdu dərdim.

Səsim çıxmaz, parçalansam,

Qaf dağından çoxdu dərdim.

 

Qayğı bilməz bir balaydım,

Min sevdaya mübtəlaydım.

Top dağıtmaz bir qalaydım,

Altdan-altdan yıxdı dərdim.

 

İsmixanam, budu varım,

Doğru sözüm, düz iqarım.

Çin olmadı arzularım,

Axırıma çıxdı dərdim.

 

 

 

 

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Ermənilərin çeçenlərə tarixi zərbəsi: Urartu oğurluğu

20.02.2019

Zəki İslamın şeirləri

19.02.2019

19.02.2019

Fəlsəfə - Aşiq buddistlər

19.02.2019

YAXIN NƏŞR TARİXİNİN TƏDQİQİ “BOZ OĞUZ” nəşriyyatı – LEYLA ABASOVAnın təqdimatında

18.02.2019

“...Qırmızı koftalı, yaşıl tumanlı...” — Xan Şuşinski bayrağımızı gizli musiqi ilə vəsf etmişdi

18.02.2019

Məcnun Göyçəlinin şeirləri

16.02.2019

Türkün ari-slavyan sivilizasiyası qarşısındakı rolu

16.02.2019

Avropalı alimlərdən ŞOK ARAŞDIRMA: Qafqaz xalqları Amerika və Avropa ilə qohumdur

15.02.2019

HƏRBİ HƏKİMLİYİN KAMİL ZİRVƏSİ

14.02.2019

Balaca İsmayılın böyük istedadı

13.02.2019

Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASI

12.02.2019

İstedadlar sorağında  - Rəşid Bərgüşadlı

12.02.2019

Eynulla Sadıqın şeirləri

11.02.2019

Adı dillər əzbəri olan, oğlunu vaxtsız itirən Ağ Aşıq Allahverdi

11.02.2019

11.02.2019

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın əhalisi

11.02.2019

Bir-birinin ətini yeyən məhbuslar, qan dolu otaqda dəhşətli 15 gün – FOTOLAR

09.02.2019

1988-1989-cu illər deportasiyası

09.02.2019

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarında və Azərbaycan dilinin Krasnoselsk şivələrində bəzi leksik paralellər

08.02.2019

Şükriyyə: Bədənini murdarlayıb namusunu zabitlərdən qoruyan qadın...- ARAŞDIRMA

08.02.2019

Tarixin iki türk sərkərdəsi — Çingiz xan və Əmir Teymurun fərqləri

07.02.2019

Ermənilərin qorxulu kabusu: Təkbaşına hücum…

07.02.2019

İstedadlar sorağında - İlahə İmanova

06.02.2019

Ardanış haqqında tarixi oçerk

06.02.2019

Görməsə də, əli ilə atasının məzarına toxunurdu — Hacı Zeynalabdinin qızına 6 il baxmış şəxsdən açıqlamalar - FOTOLAR

06.02.2019

Əli Məhərrəmovun şeirləri

05.02.2019

Göyçə nisgili, Göyçə dərdi

05.02.2019

Mübarəksən, cənab Leytenant

03.02.2019

İsmixan Didərginin şeirləri

02.02.2019

Nəvai yaradıcılığında Nəsimi obrazı VƏ YA ÖZBƏK ƏDƏBİYYATI SƏHİFƏLƏRİNDƏ NƏSİMİ İZLƏRİ

02.02.2019

ISSIQ YAZISI

01.02.2019

Şeyx Şamil

01.02.2019

Rüstəm Dastanoğlu: " Göyçənin özü böyük bir akademiya idi. Aşıq Ələsgər də o akademiyanın ən parlaq məzunu oldu."                                                                                  1-ci hissə                                                 

31.01.2019

Rəsulzadədən sitatlar

31.01.2019

Yusif Bayramov əzəməti

30.01.2019

Ermənistanın ərazisində qalan Zəngəzur tarixi Azərbaycan torpağıdır

30.01.2019

Əmir Teymurun lənətinə uğrayan Stalinin qorxusu və çaşqınlığı…

29.01.2019

USTA ABDULLANIN ƏXLAQİ-DİDAKTİK ŞEİRLƏRİ

29.01.2019

Fəlsəfə - Bertrand Rassell

29.01.2019

DİL FAKTLARININ DAXİLİ MƏZMUNU VƏ BƏDİİ HƏQİQƏT

28.01.2019

İstedadlar sorağında - Qafar Şövqi

28.01.2019

Xəyanəti unutmayan və bağışlamayan KQB-nin qisası – Kəşfiyyat sirləri

28.01.2019

Düşmənin qorxulu röyası

26.01.2019

Unudulmaz izlər - Firudin bəy Köçərli

26.01.2019

Bakını və Türkiyəni gizli dinləyən kəşfiyyatçı qadının sensasion hekayəsi

25.01.2019

Unudulmaz izlər - Hacı Zeynalabdin Tağıyev.  

25.01.2019

Tarixdə baş vermiş qəribə müharibələr

25.01.2019

Səyyarə Məmmədlinin şeirləri

24.01.2019

Ağa Məhəmməd Şah Qacar haqqında bilmədiklərimiz...

24.01.2019
Bütün xəbərlər