Məcnun Göyçəlinin şeirləri

20:03 / 16.02.2019

YAŞ YETMİŞİ AŞANDA

 

Yaxın-uzaq çənlənir,

Güneylər quzeylənir.

Fikir çəmənliyində

Qərib quşlar dənlənir

Yaş yetmişi aşanda.

 

Düşündükcə elləri,

Şirin-şirin dilləri.

Ağrılarından keçir,

Gəzdiyin yurd yerləri

Yaş yetmişi aşanda.

 

Otlar: Saraldım – deyir,

Ocaq: Qaraldım – deyir,

Ana keçir könlündən!

Ömür: Azaldım – deyir!

Yaş yetmişi aşanda.

 

Diş qıcayır yalquzaq,

Cana sarmaşır sazaq.

Gözlərin dediyini

Deyə bilmir dil-dodaq

Yaş yetmişi aşanda.

 

Vaxt çəkir diləyindən,

Yanırsan kürəyindən.

Atdığın hər addıma

Köz düşür ürəyindən

Yaş yetmişi aşanda.

 

Dərdindən tez durursan,

Qəmnən ximə qurursan.

Dünyanın dərd-qəmini

Tüstülədib, udursan

Yaş yetmişi aşanda.

 

Saç darağa dolaşır,

Söz dodağa dolaşır,

Elə bil ev-eşik də

Əl-ayağa dolaşır

Yaş yetmişi aşanda.

 

Ümid başını qatır,

Zilin bəmində batır,

Tütünqoxulu sözün

Ürəyində pas atır

Yaş yetmişi aşanda.

 

Yalan özünü öyür,

Baxt gerçəkdə sürünür.

Qapın döyülməyəndə

Ürək sinəni döyür

Yaş yetmişi aşanda.

 

Hey özünü əyirsən,

Öz xətrinə dəyirsən.

Hərdən əcəldən küsüb,

Ölümə "gəl" deyirsən!

Yaş yetmişi aşanda.

 

Doğma gəlir, yad gedir,

Tale sınır, ad gedir,

Göz görəni diş yemir,

Ağızdolu dad gedir!

Yaş yetmişi aşanda.

 

Durnalar uçub gedər,

Göyçəni qucub gedər,

Səksən, doxsan bir yana,

Anlar: Ya qismət – deyər

Yaş yetmişi aşanda.

 

 

BU DÜNYA, BELƏ DÜNYA

 

Hər gecəm umud əmdi,

Nə bildim ki, nədəndi?

Anam gözümlə baxdı,

Qundağım bulud əmdi! –

Bu dünya, belə dünya.

 

Dərd qovmadı öyündən,

Asıldım göynəyindən,

Yastığıma çən düşdü

Qonşunun köynəyindən, –

Bu dünya, belə dünya.

 

Haqdan çıraq istədim,

İsti bucaq istədim,

Atamın sağ qoluna

Hər gün barmaq istədim! –

Bu dünya, belə dünya.

 

Çaya baxtım – çağladı,

Günə baxdım – dağladı.

Tikan batdı səbrimə,

Güllər məni ağladı! –

Bu dünya, belə dünya.

 

Hərdən göylər kövrəldi,

Duman tüstümə gəldi,

Arzum sınıq qalsa da

Quzularım kökəldi –

Bu dünya, belə dünya.

 

Kürək verdim zülümə,

Döngələrə, dönümə.

Atamın buludundan

Gün düşmədi ömrümə  –

Bu dünya, belə dünya.

 

Canda möhnət yetirdim,

Qubar gülü bitirdim.

Anamın gözyaşında

Qardaşımı itirdim –

Bu dünya, belə dünya.

 

Sahilsizəm, üzürəm,

Haqq payına dözürəm.

Ölüncə yorulmaram,

Üç balamı gəzirəm! –

Bu dünya, belə dünya.

 

Kaman təki quruldum,

Duyğulandım, duruldum.

Söz mənə yiyə durdu,

Ölmədim, şair oldum –

Bu dünya, belə dünya.

 

Min sehrdə mənadır,

Göyü yerdə qaynadır,

Onun bir havası var,

Ölümü də oynadır! –

Bu dünya, belə dünya.

 

Hər çınqıda odu var,

Yandıran buludu var,

Xeyir-şər arasında

Onun da öz "kodu" var –

Bu dünya, belə dünya.

 

Sirli-Xuda özüdü,

Əvvəl, son da özüdü.

Əzrailin adı var,

Can alan da özüdü

Bu dünya, belə dünya.

 

Gözəldi, sevmək üçün,

Yol kəsməz gəlmək üçün,

Hərəyə bir iz açıb,

Yaşadar ölmək üçün! –

Bu dünya, belə dünya.

 

 

HACI HANI? – DEDİLƏR

 

Ustad aşıq Hacı Bayramovun

əziz xatirəsinə

 

Payız hənalı gəldi,

Dağlar cunalı gəldi,

Xonçalar çiçək açdı,

Əllər dualı gəldi,

Hacı hanı? – dedilər.

 

Toyun qəlbi döyündü,

Saz coşdu, tar öyündü.

Məclisin kefli vaxtı

Kimlər, kimlər göründü:

Hacı hanı? – dedilər.

 

Gəldi çeşmə başına,

Sual qondu qaşına…

Bəyi fikir apardı,

Gəlin minmir maşına,

Hacı hanı? – dedilər.

 

Könüllərdən pay gələ,

Oğlan qıza tay gələ,

Qəlyanlara köz düşüb,

Elçilərə çay gələ,

Hacı hanı? – dedilər.

 

Dəllək sözü balladı,

Uşaq işi anladı.

Kiçiktoyun xoruzu

Həna yaxıb banladı,

Hacı hanı? – dedilər.

 

Neçə fəsil, il ötdü,

Qar yeridi, sel ötdü,

El yaylağa yığışdı,

Durnalar tel-tel ötdü,

Hacı hanı? – dedilər.

 

Bu gerçəkdi, yuxudu?!

Səsdən dünya toxudu.

Yüz-yüz meydan içində,

Min-min “aşıq” oxudu,

Hacı hanı? – dedilər.

 

Saz dondu, zilə gəlmir,

Bülbüllər gülə gəlmir,

Dastanlar “yetim” qalıb,

Heç biri dilə gəlmir,

Hacı hanı? – dedilər.

 

Fikir dərd qoşan oldu,

Nə toy, nə nişan oldu.

“Göyçə gülü” çalındı,

Ölüm pərişan oldu,

Hacı hanı? – dedilər.

 

GÖZYAŞIMDAN GÖYÇƏ KEÇDİ

 

Zaman ötür, tarix laldı, –

Gözyaşımdan Göyçə keçdi!

Əllərim göylərdə qalıb, -

Gözyaşımdan Göyçə keçdi!

 

Aşıq sındı, saz ağladı,

Kəlmə yandı, söz ağladı,

Məni görüb, yaz ağladı! –

Gözyaşımdan Göyçə keçdi!

 

Qəribliyin sınmaz oxu,

Ələmdi hər gələn yuxu.

Qocalmamış köçür çoxu! –

Gözyaşımdan Göyçə keçdi!

 

Payıza xına qatdılar,

Nənələri "oynatdılar!"

Bayramda papaq atdılar

Gözyaşımdan Göyçə keçdi!

 

Gülçü gülünnən danışır,

Dilçi dilinnən danışır,

Hamı elinnən danışır, -

Gözyaşımdan Göyçə keçdi!

 

Məcnun, sünbülsüz zəmiyəm,

"Zarıncı"yam, "Dilqəmi"yəm.

Mələmiş quzu kimiyəm, -

Gözyaşımdan Göyçə keçdi!

 

 

MƏLƏMƏ, CEYRAN, MƏLƏMƏ

 

Yuxusunu qatır meşə,

Mələmə, ceyran, mələmə.

Cığırlar qana aparır,

Mələmə, ceyran, mələmə!

 

Yaz gəlsə də həvəsində,

Qurşun çəkir nəfəsin də.

Qurd dişi var hər səsində,

Mələmə, ceyran, mələmə!

 

Ovçu sərxoş, tələ yaxın,

İnsafmı var, gələ yaxın?

Dişə yaxın, ələ yaxın,

Mələmə, ceyran, mələmə!

 

Küləklər xına axtarır,

Gölləri sona axtarır,

Balan da ana axtarır,

Mələmə, ceyran, mələmə!

 

Üç balamın ruhu yara,

Səni qoyub, gedim hara?!

Məcnun kimi baxtı qara,

Mələmə, ceyran, mələmə.

 

ATƏŞKƏSLƏ "KEFDƏYİK"

Pis gündə axşamladıq,
Od bişirmir çörəyi.
Allahla yaşatmırıq
Allah verən ürəyi!

Çörəyində canı yox,
Diri qalıb ölənin!
Çiyni qana söykənib
Xalq çiynində gələnin!

Vallah bəndəlik deyil
Əməlimiz, işimiz.
Fırıldaqda kişidir,
Arvadağız kişimiz!

Haqqın tərəzisində
Şeytan yükü çəkən var!
Bir iynənin sapına
Yurdu-yurda tikən var!

Rüşvət buludlarında
Şimşək təki çaxırıq.
Tanka, topa, tüfəngə
Cehiz kimi baxırıq!

Vətən gəzir erməni
Qarabağın daşında!
Atəşkəslə "kefdəyik"
Torpağın gözyaşında!

Qanadı çoxdan sınıb 
Səfalətin, zillətin.
Arvadlıq kursu keçib
Kişiliyi millətin!!!

 

BİRCƏ KƏLMƏ SÖZƏM MƏN
 
Yaman yerdə qəza vurdu, yıxıldım,
Elə billəm qəm-qüssəyə izəm mən.
Sahil uzaq, ümman dərin, zaman dar,
Bir yol qalır - qəmdən-qəmə üzəm mən.
 
Qəfəsdəyəm, ney könlümdə köklənib,
Mətləbimə zaman yükü yüklənib!
Ah-amanım buludlara söykənib,
İllər boyu yaş tökəsi gözəm mən!
 
Məzar daşın nida kimi dikəlmiş,
Yan-yörənə qərib güllər səpilmiş.
Bala, dərdin ciyərimə çəkilmiş!
Bir də çətin bu ağrıya dözəm mən.
 
Göyüm tutqun, həyalanmır hələ dan,
İliyimdə sızıldayır ötən an.
Dil-dodaqda "yazıq" adı yaşadan
Məcnun yoxdu, bircə kəlmə sözəm mən!

 

Qızım Ayselin xatirəsinə

Neyləmişdim yerə, göyə?!
Çökdü qəsrim, qalam mənim.
Haqq axtarıb, Allah gəzir,
Göydən enmir nalam mənim!
 
Dinim yandı qibləgahda,
Görkə döndüm qopan ahda!
Çıxdaş olub çəməngahda
Nə tez soldu lalam mənim?!
 
Fələyin çərxi sökülsün,
Sınıx könlümə tökülsün.
Daşa dönmüş atan ölsün,
Daşa dönmüş balam mənim!
 

 

 


Etiket:
Xəbərlər

Fukidid ‒ Milos dialoqu

23.05.2019

Anton Çexovun Qardaşına Yazdığı Məktub

23.05.2019

Ərtoğrol Cavid - Ölümə tərk edilən...

22.05.2019

Ağ Aşıq Allahverdinin şeirləri

22.05.2019

Musa Yaquba camaat az qala ürəyini verməyə hazırdır, durub iki min manat verirlər.

21.05.2019

Dünənki Qərbi Azərbaycan tariximizdən və Göyçə ziyalılarından xatirə.

21.05.2019

Qızı Əhməd bəy Ağaoğlu haqqında

20.05.2019

Kiçik bir zaman kəsiyində rayon mərkəzi Spitak şəhəri, qonşu kəndlər, o cümlədən Qursalı kəndimiz yer üzündən silindi- Vaqif Namazov

19.05.2019

Göy üzünün şairi

18.05.2019

Bizsiz Laçın işğaldan sonra (FOTO)

18.05.2019

Türkün qədim yurdu- İrəvan Xanlığının tarixi

17.05.2019

Bilmək və inanmaq arasında - Nəyə inanırıq, nəyi bilirik?

16.05.2019

Qoşabulaq kəndindən II dünya müharibəsində həlak olan və itkin düşən soydaşlarımız

16.05.2019

Üzeyir Hacıbəyov aşıq sənəti haqqında

15.05.2019

Ardanış kolxozu və sədrləri

15.05.2019

Həyat yoldaşı ilə birgə güllələnən Sovet İttifaqı qəhrəmanı, gənc general kimdi?

14.05.2019

Tanınmış yazıçı- publisist, vətənpərvər ziyalı

14.05.2019

“Könüllü” köçürülmə erməni xəyanəti idi

13.05.2019

Yüzilliklər boyu yaşayacaq bir abidə...

13.05.2019

Tarixin GİZLİNLƏRİ – Rus zabit Berlinə bayraq sancan Məmmədovu niyə güllələdi? – VİDEO

12.05.2019

Dastan haqqında

11.05.2019

Azərbaycanlıların deportasiyası və 1988-ci il faciəsi

11.05.2019

Bir gölün dəniz dərdi

10.05.2019

“Rütbəli erməni əyilib mənə dedi ki, atam azərbaycanlıdır...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

10.05.2019

Dünya siyasətinin Heydər Əliyev zirvəsi

10.05.2019

“Özümü tualetə atıb boğulmaq yeganə xilas yolu idi...” –ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

09.05.2019

GÖYÇƏNİN SAZ-SÖZ USTADLARI İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ

09.05.2019

Ədəbiyyatın Şuşasız Şuşası

08.05.2019

“Avtomatın qundağı ilə vurdular, düşdüm meyitin üstünə...” – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

08.05.2019

Dəmir Gədəbəylinin şeirləri

07.05.2019

300 erməninin mühasirəsində: bitməyən gecə, qaranlıq lağımda itən düşmən – ƏSİR DÜŞƏRGƏSİ

07.05.2019

"Ermənistandan" qovulmuş Azərbaycan türklərinin sayı

07.05.2019

Kitab danışır - Xalqların və Kütlənin psixologiyası.

06.05.2019

Azərbaycan ədəbiyyatında deportasiya mövzusuna həsr olunmuş əsərlər

06.05.2019

Abbas Çayxorski - Qəribə soyadlı azərbaycanlı “Atom kralı”

05.05.2019

Azıx mağarasının müasir taleyi və “erməni dişi” - Şəhla Cabbarlı yazır

04.05.2019

Nərimanlı kəndindən ikinci dünya müharibəsində itkin düşən soydaşlarımız

04.05.2019

Sonradan sevərsən...

04.05.2019

Göyçə dedim, yaralarım göynədi...

03.05.2019

Aclıq
(Hekayə)

03.05.2019

RAMİZ RÖVŞƏN OLAN YERDƏ...

02.05.2019

Göyçə gölü, göy üzündə gözüm var

01.05.2019

Göyçə mahalında Adatəpə kəndi

01.05.2019

Görəsən mavi gözlü, şux mələyim, Göyçə gölüm bu hicrana necə dözür...

30.04.2019

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

30.04.2019

Xocalı soyqırımını törətmiş ermənini məhv edən döyüşçü - Aprel döyüşlərinin gizli tərəfi

29.04.2019

“CAMALIN GÖYÇƏKDİ BAYRAM AYINDAN” – Professor Ələddin Allahverdiyevin yazısı

28.04.2019

Allahverdi Təkləlinin şeirləri

28.04.2019

“REPATRİASİYA”... DEPORTASİYA... və yaxud GİZLİ İŞĞAL

27.04.2019

Bizim Kino - Babək

27.04.2019
Bütün xəbərlər